Công văn 3111/ĐKVN-TC

Công văn 3111/ĐKVN-TC năm 2013 về thu phí, lệ phí kiểm tra cần cẩu, xi téc, bình nhiên liệu CNG, LPG được trang bị, lắp đặt trên xe cơ giới kể từ 01/01/2014 do Cục Đăng kiểm Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3111/ĐKVN-TC thu lệ phí kiểm tra cần cẩu xi téc bình nhiên liệu CNG LPG trên xe cơ giới 2013


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3111/ĐKVN-TC
V/v thu phí, lệ phí kiểm tra cần cẩu, xi téc, bình nhiên liệu CNG, LPG được trang bị, lắp đặt trên xe cơ giới kể từ 01/01/2014.

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi: Các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

Ngày 15 tháng 11 năm 2014, Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư số 165/2013/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí trong lĩnh vực đăng kiểm tàu biển, công trình biển; phí đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn, an ninh tàu biển, công trình biển và phí phê duyệt, kiểm tra, đánh giá và chứng nhận lao động hàng hải thuộc phạm vi giám sát của Đăng kiểm Việt Nam. Theo đó, kể từ 01/01/2014 việc thu phi kiểm tra cần cẩu, xi téc, bình nhiên liệu CNG, LPG được trang bị, lắp đặt trên xe cơ giới sẽ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 165/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, thay thế Quyết định số 12/2003/QĐ-BTC ngày 24/01/2003. Cụ thể như sau:

1. Phí kiểm tra cần cẩu

1.1. Phí kiểm tra lần đầu (trước khi đưa vào sử dụng) đối với cần cẩu áp dụng như sau:

Biểu số 1:

Số TT

Tải trọng làm việc an toàn (SWL)

Mức phí (đồng)

1

Đến 5 tấn

510.000

2

Trên 5 tấn đến 25 tấn

1.615.000

3

Trên 25 tấn đến 50 tấn

2.635.000

4

Trên 50 tấn

2.635.000 +(SWL-50) x 5.100

1.2. Việc kiểm tra hàng năm về định kỳ đối với cần cẩu phải thực hiện đồng thời với kiểm tra thử tải cần cẩu nên Phí kiểm tra hàng năm, định kỳ cần cẩu được tính bằng tổng số phí kiểm tra cần cẩu cộng (+) với phí thử tải cần cẩu. Cụ thể như sau:

a. Phi kiểm tra cần cẩu được tính bằng mức phí nêu tại Biểu 2 nhân với hệ số tuổi cần cẩu nêu tại Biểu 3.

Biểu số 2:

Số TT

Tải trọng làm việc an toàn (SWL)

Mức phí (đồng)

1

Đến 3 tấn

255.000

2

Trên 3 tấn đến 5 tấn

425.000

3

Trên 5 tấn đến 10 tấn

595.000

4

Trên 10 tấn đến 20 tấn

765 .000

5

Trên 20 tấn đến 35 tấn

935.000

6

Trên 35 tấn đến 50 tấn

1.275.000

7

Trên 50 tấn đến 100 tấn

1.904.000

8

Trên 100 tấn

2.550.000

Biểu số 3:

Số TT

Tuổi thiết bị nâng

Hệ số

1

Đến 12 năm

1,0

2

Trên 12 năm đến 24 năm

1,2

3

Trên 24 năm

1,5

Trong trường hợp không có tài liệu để chứng minh tuổi của thiết bị nâng (cần cẩu) thì tuổi của thiết bị nâng sẽ được áp dụng theo mục 1 Biểu số 3 nêu trên.

b. Phí thử tài cần cẩu áp dụng như sau:

Biểu số 4:

Số TT

Tải trọng làm việc an toàn (SWL)

Mức phí (đồng)

1

Đến 5 tấn

170.000

2

Trên 5 tấn đến 25 tấn

255.000

3

Trên 25 tấn đến 50 tấn

333.200

4

Trên 50 tấn

333.200 + (SWL-50) x 3.400

Ví dụ: Một ô tô có lắp một cần cẩu có sức nâng 10 tấn, tuổi của cần cẩu là 13 năm. Phí kiểm tra cần cẩu và thử tải được tính như sau:

Phí kiểm tra và thử tải cần cẩu: 595.000 đ x 1,2 + 255.000 đ - 969.000 đồng

2. Phí kiểm kiểm tra xi téc, bình nhiên liệu CNG, LPG

2.1. Phí kiểm tra lần đầu (trước khi đưa vào sử dụng) đối với xi téc, bình nhiên liệu CNG, LPG áp dụng như sau:

Biểu số 5:

Số TT

Tổng thể tích các bình (V)

Mức phí (đồng)

1

Đến 0,3 m3

527.000

2

Trên 0,3 m3 đến 1,0 m3

527.000 + (V-0,3) x 34.000

3

Trên 1,0 m3 đến 2,5 m3

550.800 + (V-1,0) x 17.000

4

Trên 2,5 m3 đến 5,0 m3

576.300 + (V-2,5) x 13.600

5

Trên 5,0 m3 đến 10 m3

610.300 + (V-5,0) x 10.200

6

Trên 10 m3

661.300 + (V-10) x 6.800

2.2. Phí kiểm tra vận hành (hàng năm) đối với xi téc, bình nhiên liệu CNG, LPG áp dụng như sau:

Biểu số 6:

Số TT

Tổng thể tích các bình (V)

Mức phí (đồng)

1

Đến 0,05 m3

85.000

2

Trên 0,05m m3 đến 0,1 m3

127.500

3

Trên 0,1 m3 đến 2 m3

127.500 +(V-0,1)  x 51.000

4

Trên 2 m3 đến 10 m3

224.400 + (V-2) x 17.000

5

Trên 10 m3 đến 25 m3

360.400 + (V-10) x 10.200

6

Trên 25 m3

513.400 + (V-25) x 5.100,
tối đa 2.720.000

2.3. Phí kiểm tra chu kỳ 03 năm (đã bao gồm phí kiểm tra hàng năm, kiểm tra bên ngoài và kiểm tra bên trong) đối với xi téc, bình nhiên liệu CNG, LPG áp dụng như sau:

Biểu số 7

Số TT

Tổng thể tích các bình (V)

Mức phí (đồng)

1

Đến 0,05 m3

212.500

2

Trên 0,05 m3 đến 0,1 m3

297.500

3

Trên 0,1 m3 đến 2 m3

297.500 + (V-0,1) x  221.000

4

Trên 2 m3 đến 10 m3

717.400 + (V-2) x 42.500

5

Trên 10 m3 đến 25 m3

1.057.400 + (V-10) x 32.300

6

Trên 25 m3

1.541.900 + (V-25) x 22.100,
tối đa 5.440.000

2.4. Phí kiểm tra chu kỳ 06 năm (đã bao gồm phí kiểm tra hàng năm, kiểm tra bên ngoài, kiểm tra bên trong và thu áp lực) đối với xi téc, bình nhiên liệu CNG, LPG án dụng như sau:

Biểu số 8

Số TT

Tổng thể tích các bình (V)

Mức phí (đồng)

1

Đến 0,05 m3

340.000

2

Trên 0,05 m3 đến 0,1 m3

467.500

3

Trên 0,1 m3 đến 2 m3

467.500 + (V-0,1) x 391.000

4

Trên 2 m3 đến 10 m3

1.210.400 + (V-2) x 68.000

5

Trên 10 m3 đến 25 m3

1.754.400 + (V-10) x 54.400

6

Trên 25 m3

2.570.400 + (V-25) x 39.100,
tối đa 8.160.000

Ví dụ: Một xe ô tô tải chở nhiên liệu LPG có thể tích bình nhiên liệu (V) là 15 m3 có chu kỹ kiểm tra đối với bình chở nhiên liệu là 3 năm (kiểm tra bên ngoài + kiểm tra bên trong) thì mức phí kiểm tra sẽ được tính như sau:

Phí kiểm tra bình LPG = 1.057.400+(15-10) x 32.300 = 1.218.900đ.

3. Lệ phí cấp giấy chứng nhận:

Mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đối với cần cẩu, xi téc, bình nhiên liệu CNG, LPG được trang bị lắp đặt trên xe cơ giới áp dụng theo quy định của Thông tư số 102/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ Tài chính là: 50.000 đồng/giấy.

Trong quá trình triển khai việc tính và thu phí theo quy định mới, nếu có gì bất cập đề nghị các đơn vị phản ánh về Cục Đăng kiểm Việt Nam để được xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phó Cục trưởng (để c/d);
- Lưu VP, CN, VAR, TC.

CỤC TRƯỞNG
Trịnh Ngọc Giao

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3111/ĐKVN-TC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3111/ĐKVN-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2013
Ngày hiệu lực19/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3111/ĐKVN-TC thu lệ phí kiểm tra cần cẩu xi téc bình nhiên liệu CNG LPG trên xe cơ giới 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3111/ĐKVN-TC thu lệ phí kiểm tra cần cẩu xi téc bình nhiên liệu CNG LPG trên xe cơ giới 2013
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3111/ĐKVN-TC
        Cơ quan ban hànhCục Đăng kiểm Việt Nam
        Người kýTrịnh Ngọc Giao
        Ngày ban hành19/12/2013
        Ngày hiệu lực19/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3111/ĐKVN-TC thu lệ phí kiểm tra cần cẩu xi téc bình nhiên liệu CNG LPG trên xe cơ giới 2013

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3111/ĐKVN-TC thu lệ phí kiểm tra cần cẩu xi téc bình nhiên liệu CNG LPG trên xe cơ giới 2013

           • 19/12/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/12/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực