Công văn 3138/BXD-VLXD

Công văn 3138/BXD-VLXD năm 2021 thực hiện Thông tư 19/2019/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Nội dung toàn văn Công văn 3138/BXD-VLXD 2021 thực hiện Thông tư 19/2019/TT-BXD


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3138/BXD-VLXD
V/v thực hiện Thông tư s 19/2019/TT-BXD của Bộ trưng Bộ Xây dựng

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2021

 

Kính gửi: Sở Xây dựng các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 31/12/2019, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 19/2019/TT-BXD về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vt liệu xây dựng. Nhm đm bo về chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu, tránh ùn tc hàng hóa tại các cửa khẩu, Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau:

1. Về cơ quan thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khu

Căn cứ Khoản 2, Điều 20, Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định:

“Cơ quan kiểm tra chất lượng sn phẩm, hàng hóa ở địa phương là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chức năng qun lý nhà nước v chất lượng sn phm, hàng hóa địa phương tiến hành việc kiểm tra chất lượng sn phẩm, hàng hóa trên địa bàn quản lý theo quy định của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

Như vậy, cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khu là Sở Xây dựng các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Về danh mục các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải kiểm tra: theo Bảng 1, Phần 2 QCVN 16 : 2019/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

2. Kiểm tra nhà nước về chất lượng và tiếp nhận công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu

Trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khu được quy định tại Nghị định s 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Trình tự, thủ tục tiếp nhận công bố hợp quy được quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đề nghị Sở Xây dựng các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 và Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 để thực hiện.

3. Về thành phần h sơ, thời gian thực hiện th tục kiểm tra nhà nước

Thành phần hồ sơ, thời gian thực hiện thủ tục kiểm tra nhà nước đối với sn phẩm hàng hóa nhập khẩu trong đó có sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng thực hiện theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ.

Đề nghị Sở Xây dựng các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưng Nguyễn Thanh Nghị (để b/c);
- UBND các t
nh, Tp trực thuộc TW (đ chỉ đạo t/h)
- Vụ KHCN&MT; TT Th
ông tin (website);
- Tổng cục Hải quan:
- Các tổ chức được ch
định đánh giá sự phù hợp theo QCVN 16:2019/BXD;
- Lưu: VT, VL.XD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Sinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3138/BXD-VLXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3138/BXD-VLXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2021
Ngày hiệu lực06/08/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tháng trước
(12/08/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3138/BXD-VLXD

Lược đồ Công văn 3138/BXD-VLXD 2021 thực hiện Thông tư 19/2019/TT-BXD


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3138/BXD-VLXD 2021 thực hiện Thông tư 19/2019/TT-BXD
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3138/BXD-VLXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Văn Sinh
        Ngày ban hành06/08/2021
        Ngày hiệu lực06/08/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tháng trước
        (12/08/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3138/BXD-VLXD 2021 thực hiện Thông tư 19/2019/TT-BXD

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3138/BXD-VLXD 2021 thực hiện Thông tư 19/2019/TT-BXD

              • 06/08/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 06/08/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực