Công văn 3141/TTCP-C.IV

Công văn 3141/TTCP-C.IV hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2011 do Thanh tra Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3141/TTCP-C.IV hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra


THANH TRA CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3141/TTCP-C.IV
V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN năm 2011   

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện quy định tại Điều 35 Nghị định số 120/2006/NĐ-CP ngày 20/10/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2011 (có nội dung hướng dẫn kèm theo).

Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm giúp thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước xây dựng dự thảo kế hoạch thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN năm 2011, gửi xin ý kiến Thanh tra Chính phủ trước ngày 15/11/2009 (nội dung gửi xin ý kiến Thanh tra Chính phủ theo mẫu gửi kèm).

Các cơ quan không có tổ chức thanh tra nhà nước trực thuộc thì xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN theo quy định tại điều 27, 28, 29 Nghị định số 120/2006/NĐ-CP của Chính phủ để xem xét, đánh giá và có biện pháp nhằm bảo đảm việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về PCTN của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, chỉ đạo xây dựng kế hoạch thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN năm 2011 và khẩn trương tổng hợp, báo cáo Thanh tra Chính phủ về kết quả thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN năm 2010./.  

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng thanh tra (để báo cáo);
- Văn phòng BCĐTW về PCTN;
- Thanh tra bộ, ngành, địa phương;
- Lưu: VP, C.IV (5b).

KT. TỔNG THANH TRA
PHÓ TỔNG THANH TRA
Trần Đức Lượng

 

HƯỚNG DẪN

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THANH TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2011
(Kèm theo Công văn số 3141/TTCP-CIV ngày 22/10/2010 của Thanh tra Chính phủ)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

Thông qua thanh tra nhằm đánh giá, kết luận trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được thanh tra trong việc chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN); phát hiện chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế và những vấn đề còn bất cập, vướng mắc (nếu có); làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, kiến nghị biện pháp khắc phục, xử lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCTN.

Tiến hành thanh tra theo đúng quy định của pháp luật về thanh tra và pháp luật về PCTN. Thanh tra có trọng tâm, tập trung vào những nội dung đã có chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện cụ thể của cấp trên hoặc những nội dung qua công tác quản lý nhà nước, khảo sát, nắm tình hình cho thấy đối tượng thanh tra có biểu hiện thực hiện chưa tốt hoặc còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

II. NỘI DUNG THANH TRA:

Xem xét đánh giá toàn diện việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN của cơ quan, tổ chức, đơn vị được thanh tra; tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

1. Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về PCTN; tuyên truyền Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng, Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trong cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, tổ chức, đơn vị và trong nhân dân;

2. Việc triển khai, thực hiện Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2010, Kế hoạch thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng;

3. Việc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức nhận quà và nộp lại quà tặng theo quyết định số 64/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

4. Việc kê khai, xác minh, công khai kết quả xác minh tài sản thu nhập theo quy định tại Nghị định số 37/2007/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ;

5. Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ;

6. Việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng theo Nghị định số 107/2006/NĐ-CP của Chính phủ;

7. Việc thực hiện các kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra, điều tra, kiểm toán;

8. Việc xử lý tin báo, giải quyết tố cáo về dấu hiệu tham nhũng trong nội bộ, theo chức năng quản lý nhà nước;

9. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác PCTN.

III. ĐỐI TƯỢNG THANH TRA:

Thanh tra các bộ, ngành, địa phương cần thanh tra ít nhất 03 cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền; Thanh tra tỉnh, thành phố hướng dẫn Thanh tra sở, quận, huyện thanh tra ít nhất 02 đơn vị thuộc thẩm quyền.

IV. THỜI HẠN HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH VÀ TỔNG HỢP BÁO CÁO:

Kết thúc các cuộc thanh tra trước ngày 30/11/2011. Xây dựng báo cáo tổng hợp gửi về Thanh tra Chính phủ trước ngày 15/12/2011./.

 

Mẫu xin ý kiến Thanh tra Chính phủ về kế hoạch thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN năm 2011

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH THANH TRA

Việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN
do Thanh tra Bộ (tỉnh, TP) ………. tiến hành năm 2011

Kèm theo Công văn số      /TTr…. ngày    /   /    của Thanh tra Bộ (tỉnh, TP)…..

 

TT

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ DỰ KIẾN THANH TRA

NỘI DUNG THANH TRA

THỜI GIAN TIẾN HÀNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…., ngày … tháng … năm 2010
Chánh Thanh tra Bộ (tỉnh, TP)
(ký tên, đóng dấu)  

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3141/TTCP-C.IV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3141/TTCP-C.IV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/10/2010
Ngày hiệu lực22/10/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3141/TTCP-C.IV hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3141/TTCP-C.IV hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3141/TTCP-C.IV
        Cơ quan ban hànhThanh tra Chính phủ
        Người kýTrần Đức Lượng
        Ngày ban hành22/10/2010
        Ngày hiệu lực22/10/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3141/TTCP-C.IV hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3141/TTCP-C.IV hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra

           • 22/10/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/10/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực