Công văn 315/TCCB

Công văn 315/TCCB về chuyển ngạch công chức do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 315/TCCB chuyển ngạch công chức


TOÀ ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 315/TCCB

V/v chuyển ngạch công chức

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2010

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao
- Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

Căn cứ tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành Tòa án nhân dân; Căn cứ chức năng nhiệm vụ, nhu cầu công tác của các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân địa phương, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn việc chuyển ngạch công chức từ ngạch chuyên viên sang ngạch Thư ký Tòa án hoặc ngạch Thẩm tra viên và từ ngạch chuyên viên chính sang ngạch Thẩm tra viên chính đối với cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân, cụ thể như sau:

I. VỀ ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC CHUYỂN NGẠCH

1. Đối với ngạch Thư ký Tòa án

Công chức hiện đang được xếp ngạch chuyên viên làm việc tại các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân địa phương có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây thì được chuyển sang ngạch Thư ký Tòa án:

- Có trình độ cử nhân luật;

- Đã có thời gian công tác trong ngành Tòa án nhân dân ít nhất là 01 năm;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ ở trình độ A (Anh, Nga, Pháp…)

2. Đối với ngạch Thẩm tra viên

Công chức hiện đang được xếp ngạch chuyên viên làm việc tại các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân địa phương có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây thì được chuyển sang ngạch Thẩm tra viên:

- Có trình độ cử nhân luật;

- Đã có thời gian công tác trong ngành Tòa án nhân dân ít nhất là 02 năm;.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ xét xử theo nội dung chương trình của Tòa án nhân dân tối cao hoặc Bộ Tư pháp;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ ở trình độ A (Anh, Nga, Pháp…)

3. Đối với ngạch Thẩm tra viên chính

Công chức hiện đang được xếp ngạch chuyên viên chính làm việc tại các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân địa phương có trình độ cử nhân luật trở lên thì được chuyển sang ngạch Thẩm tra viên chính.

Những trường hợp chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ xét xử theo nội dung chương trình của Tòa án nhân dân tối cao hoặc Bộ Tư pháp thì sau khi được chuyển ngạch phải đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xét xử do Tòa án nhân dân tối cao tổ chức, trừ những người trước đây đã được xếp ngạch Thẩm phán hoặc Thẩm tra viên hoặc Thư ký Tòa án. Nếu trong thời gian 3 năm kể từ ngày được chuyển ngạch mà không đi học để có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ xét xử thì phải chuyển về ngạch cũ.

II. VỀ CHẾ ĐỘ CỦA CÔNG CHỨC KHI ĐƯỢC CHUYỂN NGẠCH

Công chức được chuyển sang ngạch nào thì được hưởng lương ngạch đó và được hưởng phụ cấp trách nhiệm và phụ cấp thâm niên nghề theo quy định hiện hành

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào đối tượng, tiêu chuẩn và điều kiện chuyển ngạch công chức, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao phối hợp với cấp ủy đơn vị xem xét, báo cáo đồng chí Phó Chánh án phụ trách về nhu cầu công tác của đơn vị và dự kiến những trường hợp được chuyển ngạch cụ thể. Trên cơ sở ý kiến của đồng chí Phó Chánh án phụ trách, Thủ trưởng các đơn vị lập danh sách (theo mẫu) và gửi kèm bản sao các văn bằng, chứng chỉ có liên quan của người được đề nghị chuyển ngạch về Vụ Tổ chức - Cán bộ để thẩm định và trình Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét, quyết định.

2. Căn cứ vào đối tượng, tiêu chuẩn và điều kiện chuyển ngạch công chức, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với cấp ủy đơn vị xem xét và quyết định chuyển ngạch công chức cho Tòa án nhân dân địa phương theo thẩm quyền phân cấp quản lý cán bộ.

3. Vụ Tổ chức - Cán bộ phối hợp với Trường cán bộ Tòa án mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xét xử cho các công chức chưa qua bồi dưỡng nghiệp vụ xét xử.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phản ánh về Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Vụ Tổ chức - Cán bộ) để được nghiên cứu, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chánh án TAND tối cao (để báo cáo);
- Các đ/c Phó Chánh án TAND tối cao (để phối hợp chỉ đạo);
- Lưu: Vụ TCCB.

KT.CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Trần Văn Tú

 


TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Đơn vị:………..……………………..

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NGẠCH CÔNG CHỨC

Theo Công văn số 315/TCCB ngày 25 tháng 5 năm 2010 của Chánh án TAND tối cao

T T

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ chuyên môn

Chức vụ, chức danh hiện nay

Lương hiện hưởng

Đề nghị chuyển ngạch

Lương cơ bản

Phụ cấp thâm niên vượt khung

Phụ cấp chức vụ

Ngạch được chuyển

Lương cơ bản

Phụ cấp chức vụ

Phụ cấp thâm niên vượt khung

Phụ cấp trách nhiệm

Phụ cấp thâm niên nghề

Nam

Nữ

Hệ số

Thời điểm hưởng

Mức phụ cấp

Thời điểm hưởng

Hệ số

Thời điểm hưởng

Hệ số

Thời điểm hưởng

Hệ số

Thời điểm hưởng

Mức phụ cấp

Thời điểm hưởng

% được hưởng

Mức phụ cấp

Thời điểm hưởng

1

2

3

4

5

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến của đồng chí Phó Chánh án phụ trách

 

Hà Nội, ngày………. tháng………. năm 2010

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 315/TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu315/TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/05/2010
Ngày hiệu lực26/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 315/TCCB

Lược đồ Công văn 315/TCCB chuyển ngạch công chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 315/TCCB chuyển ngạch công chức
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu315/TCCB
        Cơ quan ban hànhTòa án nhân dân tối cao
        Người kýTrần Văn Tú
        Ngày ban hành26/05/2010
        Ngày hiệu lực26/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 315/TCCB chuyển ngạch công chức

              Lịch sử hiệu lực Công văn 315/TCCB chuyển ngạch công chức

              • 26/05/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/05/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực