Công văn 3150/BNV-ĐT

Công văn 3150/BNV-ĐT năm 2013 hướng dẫn sử dụng Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3150/BNV-ĐT năm 2013 hướng dẫn Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3150/BNV-ĐT
V/v hướng dẫn sử dụng Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2013

 

Kính gửi:

- Vụ (Ban, Phòng) Tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương;
- Cơ sở Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương;
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Trường Chính trị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Thực hiện Quyết định số 975/QĐ-BNV ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính;

Bộ Nội vụ hướng dẫn sử dụng Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính như sau:

1. Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính được đăng tải tại Trang thông tin điện tử của Bộ Nội vụ (Website:www.moha.gov.vn) Mục tài liệu bồi dưỡng cán bộ, công chức).

2. Căn cứ Chương trình đã được ban hành, các bộ, ngành, địa phương tổ chức biên soạn Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính. Tài liệu được biên soạn cần bảo đảm thời lượng, chương trình đã được quy định tại Quyết định số 975/QĐ-BNV ngày 28/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Việc biên soạn, thẩm định tài liệu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 18/2010/NĐ-CP">03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Nội vụ để thống nhất giải pháp tháo gỡ./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để b/c);
- Trang TT điện tử của Bộ (để phối hợp);
- Lưu: VT, ĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
CÁN BỘ CÔNG CHỨC
Chu Văn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3150/BNV-ĐT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3150/BNV-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/09/2013
Ngày hiệu lực 04/09/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3150/BNV-ĐT

Lược đồ Công văn 3150/BNV-ĐT năm 2013 hướng dẫn Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 3150/BNV-ĐT năm 2013 hướng dẫn Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3150/BNV-ĐT
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Người ký Chu Văn Thành
Ngày ban hành 04/09/2013
Ngày hiệu lực 04/09/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 3150/BNV-ĐT năm 2013 hướng dẫn Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

Lịch sử hiệu lực Công văn 3150/BNV-ĐT năm 2013 hướng dẫn Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

  • 04/09/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 04/09/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực