Công văn 3162/BHXH-CSXH

Công văn 3162/BHXH-CSXH năm 2017 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Nghị định 76/2017/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3162/BHXH-CSXH 2017 điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3162/BHXH-CSXH
V/v điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 76/2017/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.

Thực hiện Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 và số 76/2017/NĐ-CP ngày 30/6/2017 của Chính phủ, Công văn số 2917/LĐTBXH-BHXH ngày 08/8/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo him xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng như sau:

I. Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

1. Đối vi người hưởng lương hưu, trợ cấp cán bộ xã hằng tháng, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/8/2000 và số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ, trợ cấp công nhân cao su hằng tháng

Mức hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng từ ngày 01/7/2017

=

Mức hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2017

x

1,0744

2. Điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đối vi người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng từ trước ngày 01/7/2017

Mức hưng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng từ ngày 01/7/2017

=

Mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng của tháng 6/2017

x

1,0744

 

Điều chỉnh trợ cấp người phục vụ như sau:

- Đối với mức hưởng bằng 80% mức lương tối thiểu chung thì mức trợ cấp hằng tháng bằng 1.040.000 đồng (80% mức lương cơ sở 1.300.000 đồng).

- Đối với mức hưởng bằng mức lương tối thiểu chung, bằng mức lương cơ sở thì mức trợ cấp hằng tháng bằng 1.300.000 đồng.

3. Điều chỉnh trợ cp tuất hằng tháng đối vi những thân nhân đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trước ngày 01/7/2017 thì từ ngày 01/7/2017 mức hưởng như sau:

- Đi với mức hưởng bng 40% mức lương ti thiu chung thì mức trợ cấp hằng tháng bằng 520.000 đồng (40% mức lương cơ sở 1.300.000 đồng);

- Đối với mức hưởng bằng 50% mức lương tối thiểu chung thì mức trợ cấp hằng tháng bằng 650.000 đồng (50% mức lương cơ sở 1.300.000 đồng);

- Đối với mức hưởng bằng 70% mức lương tối thiểu chung thì mức trợ cấp hằng tháng bằng 910.000 đồng (70% mức lương cơ sở 1.300.000 đồng).

II. Tổ chức thực hiện

Văn bản này có hiệu lực từ ngày 15/8/2017 theo Nghị định số 76/2017/NĐ-CP việc điều chỉnh mức hưởng đối với người lao động được thực hiện kể từ ngày 01/7/2017.

1. BHXH tỉnh

Căn cứ quy định của chính sách BHXH và hướng dẫn tại văn bản này, thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng theo hướng dẫn tại Mục I nêu trên, tổ chức chi trả kịp thời, đầy đủ, đúng quy định đối với đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng do BHXH tỉnh quản lý chi trả (kể cả đối tượng di chuyển đến chưa được điều chỉnh), trả tiền truy lĩnh đối với từng trường hợp cụ thể. Đồng thời lập phiếu điều chỉnh hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng đối với từng trường hợp theo quy định và in Phiếu điều chỉnh mức lương khi di chuyển hoặc khi có yêu cầu; lập báo cáo dự kiến kinh phí tăng thêm do điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng (theo Mu 01-NĐ76 đính kèm) gửi Vụ Tài chính - Kế toán trước ngày 20/8/2017 (đồng thời gửi vào địa chỉ email [email protected]ov.vn để làm cơ sở cấp kinh phí chi BHXH; lập 02 bản báo cáo tổng hợp kết quả đối tượng được điều chỉnh vào tổng hợp quỹ tăng thêm (theo Mu 02-NĐ76 đính kèm) gửi BHXH Việt Nam (01 bản gửi Ban Thực hiện chính sách BHXH, 01 bản gửi Vụ Tài chính - Kế toán) trước ngày 05/01/2018.

2. BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân

Điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng trong quân đội, công an nhân dân từ ngày 01/7/2017 theo hướng dẫn tại Khoản 2, Mục I nêu trên (lập Quyết định điều chỉnh cho từng người theo từng loại chế độ để giao cho đối tượng và bổ sung vào hồ sơ, lập danh sách kèm theo Quyết định điều chỉnh của từng người gửi về Trung tâm Lưu trữ); thực hiện tổng hợp, thống kê theo quy định.

3. Trung tâm Công nghệ thông tin, Ban Quản lý dự án phần mềm nghiệp vụ

Điều chỉnh các phần mềm quản lý chi trả, phần mềm quản lý các hoạt động nghiệp vụ của ngành BHXH và hướng dẫn BHXH tỉnh, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng để chi trả theo mức hưởng mới và trả tiền truy lĩnh đối với từng trường hợp cụ thể theo quy định của chính sách.

4. Các đơn vị khác thuc BHXH Việt Nam

Theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, thực hiện các nội dung liên quan theo quy định và hướng dẫn tại văn bản này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về BHXH Việt Nam để nghiên cứu, hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- UBND các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- T
ng Giám đốc (đ b/c);
- Các Phó T
ng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Website BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, CSXH (5b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Đình Liệu


 

Mu 01-NĐ76

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BHXH TỈNH, THÀNH PHỐ ………..

BIU TNG HỢP DỰ KIN ĐI TƯỢNG ĐƯỢC ĐIU CHỈNH VÀ TNG QUỸ TĂNG THÊM THEO NGHỊ ĐỊNH S 76/2017/NĐ-CP ĐI VỚI NGƯI NG LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH VÀ TRỢ CẤP HẰNG THÁNG
(Kèm theo Công văn số 3162/BHXH-CSXH ngày 27 tháng 7 năm 201 7 của BHXH Việt Nam)

Đối tượng

Số người hưởng chế độ
(người)

Mức bình quân tháng 6/2017
(đồng/tháng)

Mức hưởng bình quân tăng thêm
(đồng/tháng)

Tổng kinh phí tăng thêm do điều chỉnh theo Nghị định số 76/2017/NĐ-CP
(triệu đồng)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

I. Đối tượng thuộc nguồn ngân sách Nhà nước đảm bảo:

1. Hưu trí:

* Hưu hưởng trước tháng 01/1995

* Hưu theo Nghị định số 159/2006/NĐ-CP

* Hưu theo Nghị định số 11/2011/NĐ-CP

* Hưu theo Nghị định số 23/2012/NĐ-CP

2. Trợ cấp mất sức lao động

3. Trợ cấp TNLĐ - BNN hằng tháng hưởng trước tháng 01/1995

4. Trợ cấp theo Quyết định số 91/QĐ-TTg và Quyết định số 613/QĐ-TTg

5. Trợ cấp đối với công nhân cao su

II. Đối tượng thuộc nguồn quỹ BHXH đảm bảo:

1. Hưu hưởng từ tháng 01/1995 trở đi

2. Trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP;

3. Trợ cấp TNLĐ - BNN hằng tháng hưởng từ tháng 01/1995 trở đi

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng phòng Chế độ BHXH
(Ký, ghi rõ họ tên)

………., ngày……, tháng……, năm ……
Giám đốc
(Ký, đóng dấu)

 

 

Mu 02-NĐ76

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BHXH TỈNH, THÀNH PHỐ ………..

BIU TNG HỢP KẾT QUẢ ĐI TƯỢNG ĐƯỢC ĐIU CHỈNH VÀ TNG QUỸ TĂNG THÊM THEO NGHỊ ĐỊNH S 76/2017/NĐ-CP ĐI VỚI NGƯI NG LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH VÀ TRỢ CẤP HẰNG THÁNG
(Kèm theo Công văn số 3162/BHXH-CSXH ngày 27 tháng 7 năm 201 7 của BHXH Việt Nam)

Đối tượng

Số người hưởng chế độ
(người)

Mức bình quân tháng 6/2017
(đồng/tháng)

Mức hưởng bình quân tăng thêm
(đồng/tháng)

Tổng kinh phí tăng thêm do điều chỉnh theo Nghị định số 76/2017/NĐ-CP
(triệu đồng)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

I. Đối tượng thuộc nguồn ngân sách Nhà nước đảm bảo:

1. Hưu trí:

* Hưu hưởng trước tháng 01/1995

* Hưu theo Nghị định số 159/2006/NĐ-CP

* Hưu theo Nghị định số 11/2011/NĐ-CP

* Hưu theo Nghị định số 23/2012/NĐ-CP

2. Trợ cấp mất sức lao động

3. Trợ cấp TNLĐ - BNN hằng tháng hưởng trước tháng 01/1995

4. Trợ cấp theo Quyết định số 91/QĐ-TTg và Quyết định số 613/QĐ-TTg

5. Trợ cấp đối với công nhân cao su

II. Đối tượng thuộc nguồn quỹ BHXH đảm bảo:

1. Hưu hưởng từ tháng 01/1995 trở đi

2. Trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP;

3. Trợ cấp TNLĐ - BNN hằng tháng hưởng từ tháng 01/1995 trở đi

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng phòng Chế độ BHXH
(Ký, ghi rõ họ tên)

………., ngày……, tháng……, năm ……
Giám đốc
(Ký, đóng dấu)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3162/BHXH-CSXH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3162/BHXH-CSXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/07/2017
Ngày hiệu lực15/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3162/BHXH-CSXH 2017 điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 3162/BHXH-CSXH 2017 điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu3162/BHXH-CSXH
       Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
       Người kýTrần Đình Liêu
       Ngày ban hành27/07/2017
       Ngày hiệu lực15/08/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 3162/BHXH-CSXH 2017 điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

          Lịch sử hiệu lực Công văn 3162/BHXH-CSXH 2017 điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

          • 27/07/2017

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 15/08/2017

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực