Công văn 3167/SLĐTBXH-LĐ

Công văn 3167/SLĐTBXH-LĐ về hướng dẫn bổ sung chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động là người sau cai nghiện ma túy do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3167/SLĐTBXH-LĐ hướng dẫn bổ sung chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế người lao động là người sau cai nghiện ma túy


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

Số: 3167/SLĐTBXH-LĐ
V/v hướng dẫn bổ sung chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động là người sau cai nghiện ma túy.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2007

 

Kính gửi :

- Các trung tâm chữa bệnh, cai nghiện ma túy thuộc Sở Lao động – TBXH TP. Hồ Chí Minh;
- Các trường GDĐT& GQVL thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong TP. Hồ Chí Minh ;
- Các doanh nghiệp, cơ sở, tổ chức, cá nhân tham gia giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện.

 

Căn cứ quy định tại Chương XII về Bảo hiểm xã hội của Bộ Luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002;
Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội; Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc; Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP; Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16/05/2005 của Chính phủ ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế; Thông tư số 21/2005/TTLT-BYT-BTC ngày 27/07/2005 của Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế bắt buộc.

Căn cứ Quyết định số 17/2005/QĐ-UB ngày 31/01/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định thực hiện chính sách ưu đãi đối với các nhà đầu tư sử dụng lao động là học viên và người sau cai nghiện.

Ngày 30 tháng 3 năm 2004, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố đã có công văn số 939/LĐTBXH “Về việc hướng dẫn tạm thời một số nội dung áp dụng Bộ Luật Lao động đối với người lao động là người sau cai nghiện ma túy”.

Trong khi chờ hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ Ngành có liên quan, sau khi trao đổi thống nhất với Bảo hiểm xã hội thành phố, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố hướng dẫn bổ sung chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động là người sau cai nghiện ma túy (sau đây gọi chung là người lao động) như sau :

1. Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc:

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên và hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong các doanh nghiệp, cơ sở, tổ chức, cá nhân; các trung tâm và trường chữa bệnh, cai nghiện ma túy (sau đây gọi chung là đơn vị) thuộc Sở lao động – Thương binh và Xã hội thành phố và Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố tham gia giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện theo“Quy chế quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy ở thành phố Hồ Chí Minh” ban hành kèm theo Quyết định số 246/2003/QĐ-UB của Uy ban nhân dân thành phố ngày 06 tháng 11 năm 2003.

2. Mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế :

2.1. Mức đóng bảo hiểm xã hội :

Được điều chỉnh theo từng thời kỳ theo hướng dẫn tại Nghị định số 152/2006/NĐ-CP cụ thể từ tháng 01/2007 đến tháng 12/2009 bằng 20% tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động, trong đó người sử dụng lao động đóng 15%, người lao động đóng 5%.

2.2. Mức đóng bảo hiểm y tế :

Bằng 3% tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động, trong đó người sử dụng lao động đóng 2%, người lao động đóng 1%

2.3. Tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế:

Tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là mức tiền lương tối thiểu chung của Nhà nước quy định nhân hệ số lương (lương cơ bản). Đơn vị sử dụng lao động tạm ứng trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo đúng quy định và hướng dẫn của cơ quan bảo hiểm xã hội đối với số lao động đã ký kết hợp đồng lao động.

Đối với đơn vị tự xây dựng thang lương, bảng lương thì mức tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội phải thực hiện theo đúng thang lương, bảng lương mà đơn vị đã xây dựng và đăng ký với cơ quan quản lý Nhà nước về lao động.

3. Quy trình thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế:

3.1. Các đơn vị sử dụng lao động hiện đang tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại cơ quan bảo hiểm xã hội quận ,huyện thì thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động hợp đồng sau cai tại cơ quan bảo hiểm xã hội quận, huyện đó.

Trường hợp các đơn vị đang tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngoài thành phố Hồ Chí Minh, sử dụng hợp đồng lao động sau cai theo Quyết định số 17/2005/QĐ-UB có thể trực tiếp lập thủ tục tại Bảo hiểm xã hội thành phố, địa chỉ số 35 Lý Văn Phức, phường Tân Định, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Các đơn vị sử dụng lao động được cơ quan bảo hiểm xã hội cấp mã số riêng cho khối lao động hợp đồng sau cai để thuận tiện cho việc theo dõi, đối chiếu và hỗ trợ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định Điều 10 Quyết định số 17/2005/QĐ-UB.

Danh mục nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu áp dụng như các trường hợp thuộc diện tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc khác.

3.2. Các đơn vị sử dụng hợp đồng lao động là người sau cai liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội nêu tại điểm 3.1 để được hướng dẫn thủ tục lập hồ sơ đăng ký đóng, hưởng bảo hiểm xã hội; Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Mọi chi tiết có thể tham khảo tại trang web của bảo hiểm xã hội thành phố theo địa chỉ : www.bhxhhcm.org.vn.

3.3. Hồ sơ cần thiết để giải quyết chính sách hỗ trợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế gồm :

Công văn đề nghị hỗ trợ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của đơn vị.

Quyết toán bảo hiểm xã hội đã được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận.

Giấy xác nhận của Lực lượng Thanh niên xung phong, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về tổng số lao động bình quân năm và số lao động bình quân năm là học viên và người sau cai nghiện của đơn vị được hưởng chính sách hỗ trợ.

Công văn đề nghị và hồ sơ đính kèm gởi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành có liên quan thẩm định hồ sơ của đơn vị và trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Sở Tài chính lập thủ tục cấp phát số tiền hỗ trợ theo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố cho người lao động là học viên và người sau cai nghiện mà doanh nghiệp và người lao động phải đóng theo quy định hiện hành.

4. Quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế :

Người có thẻ bảo hiểm y tế bắt buộc còn giá trị sử dụng khi khám chữa bệnh ngoại trú và nội trú ở các cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập có hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội về khám chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế được hưởng các quyền lợi quy định tại phần II Thông tư số 21/2005/TTLT-BYT-BTC.

Trong quá trình triển khai thực hiện các đơn vị có vướng mắc, đề nghị phản ánh bằng văn bản về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố (Phòng Lao động - Tiền lương - Tiền công, điện thoại 8.243.066, 8.222.409, 8.209.638), số 159 Pasteur Quận 3, để Sở tổng hợp và có hướng dẫn bổ sung./.

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Bộ LĐ - TBXH;
- TT.UBNDTP, HĐNDTP;
- Đ/c Nguyễn Thành Tài, Phó CT UBNDTP;
- Sở Tài Chính; BHXH, LLTNXP TP;
- Chi cục tài chính DN;
- Lưu VP, P.LĐTLTC.

GIÁM ĐỐC
Lê Thành Tâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3167/SLĐTBXH-LĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3167/SLĐTBXH-LĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2007
Ngày hiệu lực04/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3167/SLĐTBXH-LĐ

Lược đồ Công văn 3167/SLĐTBXH-LĐ hướng dẫn bổ sung chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế người lao động là người sau cai nghiện ma túy


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3167/SLĐTBXH-LĐ hướng dẫn bổ sung chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế người lao động là người sau cai nghiện ma túy
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3167/SLĐTBXH-LĐ
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thành Tâm
        Ngày ban hành04/07/2007
        Ngày hiệu lực04/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 3167/SLĐTBXH-LĐ hướng dẫn bổ sung chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế người lao động là người sau cai nghiện ma túy

         Lịch sử hiệu lực Công văn 3167/SLĐTBXH-LĐ hướng dẫn bổ sung chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế người lao động là người sau cai nghiện ma túy

         • 04/07/2007

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 04/07/2007

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực