Công văn 3181/TCT-CS

Công văn số 3181/TCT-CS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng Cục thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3181/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3181/TCT-CS
V/v: Ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 1994 CT/TTr2 ngày 11/6/2007 của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh về ưu đãi thuế TNDN đối với Công ty cổ phần khai thác đá và sản xuất VLXD Cẩm Phả, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thời hạn miễn, giảm thuế:

Tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ quy định: “Đối với các dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật khuyến khích đầu tư trong nước mà nay không thuộc Danh Mục quy định tại Điều 1 Nghị định này, vẫn được tiếp tục hưởng các ưu đãi đầu tư theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty cổ phần khai thác đá và sản xuất VLXD Cẩm Phả đã được cấp Quyết định ưu đãi đầu tư ngày 23/11/2001 theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP (nêu trên) nhưng ngành nghề kinh doanh của Công ty không còn thuộc danh Mục A “Ngành nghề thuộc các lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư” ban hành kèm theo Nghị định số 35/2002/NĐ-CP (nêu trên) thì Công ty vẫn được tiếp tục hưởng các ưu đãi đầu tư theo Quyết định ưu đãi đầu tư đã cấp.

2. Về thuế suất thuế TNDN ưu đãi:

Tại Điểm 2 Mục I Phần B Thông tư số 51/1999/NĐ-CP">98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện miễn, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ hướng dẫn: “Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi theo hướng dẫn tại Mục I, phần B Thông tư này chỉ được áp dụng trong thời gian dự án đầu tư được hưởng ưu đãi về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp”.

Tại Điểm 5.1.c Công văn số 11684/BTC-TCT ngày 16/9/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Cơ sở kinh doanh trong nước đang được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp trước ngày 01/01/2004, nay không đáp ứng đủ Điều kiện để được hưởng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi theo hướng dẫn tại Mục II phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC thì vẫn tiếp tục được hưởng thuế suất ưu đãi theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp cho Khoảng thời gian ưu đãi còn lại”.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần khai thác đá và sản xuất VLXD Cẩm Phả đã được cấp Quyết định ưu đãi đầu tư ngày 23/11/2001 và Quyết định ưu đãi đầu tư này quy định Công ty được áp dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi là 25% nhưng không quy định thời gian áp dụng và Công ty không đáp ứng đủ Điều kiện để được hưởng mức thuế suất thuế TNDN ưu đãi theo hướng dẫn tại Mục II phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính thì Công ty được áp dụng mức thuế suất thuế TNDN ưu đãi là 25% trong thời gian được hưởng ưu đãi về miễn thuế, giảm thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Quảng Ninh biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC;
- , CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3181/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3181/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/08/2007
Ngày hiệu lực 08/08/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3181/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 3181/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3181/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 08/08/2007
Ngày hiệu lực 08/08/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 3181/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Lịch sử hiệu lực Công văn 3181/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

  • 08/08/2007

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 08/08/2007

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực