Công văn 3182/TCT-TS

Công văn số 3182/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc áp dụng đơn giá thuê đất và giá đất tính tiền thuê đất, thuê mặt nước

Nội dung toàn văn Công văn 3182/TCT-TS áp dụng đơn giá thuê đất và giá đất tính tiền thuê đất, thuê mặt nước


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3182/TCT-TS
V/v: Thu tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua, nhiều Cục thuế có vướng mắc về áp dụng đơn giá thuê đất và giá đất tính tiền thuê đất, thuê mặt nước (sau đây gọi tắt là thuê đất) đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đã ký hợp đồng thuê đất mà đến ngày 01/01/2006 vẫn chưa hết thời hạn 5 năm. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện thu tiền thuê đất thống nhất trong cả nước như sau:

Theo Khoản 2, Điều 9 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước thì: "Dự án thuê đất, thuê mặt nước trước ngày 01/01/2006 mà nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước hàng năm, thì nay xác định lại đơn giá theo quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 Nghị định này và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2006".

Căn cứ quy định trên đây thì những tổ chức, cá nhân đã ký hợp đồng thuê đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước ngày 01/01/2006 (kể cả những hợp đồng thuê đất ký trước ngày Luật Đất đai 2003 có hiệu lực thi hành) mà đến ngày 01/01/2006 vẫn chưa hết thời hạn 5 năm, nếu nộp tiền thuê đất hàng năm thì tiền thuê đất từ năm 2006 trở đi phải xác định theo đơn giá thuê đất và giá đất quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP; Trường hợp ký hợp đồng thuê đất và trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đất, nhưng đến ngày 01/01/2006 vẫn chưa nộp tiền thuê đất hoặc mới nộp tiền thuê đất đến hết năm 2005 thì tiền thuê đất từ năm 2006 trở đi cũng phải xác định theo đơn giá thuê đất và giá đất quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP.

Đề nghị Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thu tiền thuê đất, thuê mặt nước theo đúng Nghị định số 142/2005/NĐ-CP và Thông tư số 142/2005/NĐ-CP">120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3182/TCT-TS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3182/TCT-TS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/08/2006
Ngày hiệu lực 29/08/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3182/TCT-TS áp dụng đơn giá thuê đất và giá đất tính tiền thuê đất, thuê mặt nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 3182/TCT-TS áp dụng đơn giá thuê đất và giá đất tính tiền thuê đất, thuê mặt nước
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3182/TCT-TS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 29/08/2006
Ngày hiệu lực 29/08/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 3182/TCT-TS áp dụng đơn giá thuê đất và giá đất tính tiền thuê đất, thuê mặt nước

Lịch sử hiệu lực Công văn 3182/TCT-TS áp dụng đơn giá thuê đất và giá đất tính tiền thuê đất, thuê mặt nước

  • 29/08/2006

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 29/08/2006

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực