Công văn 32/TCT-HT

Công văn số 32/TCT-HT về việc khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của Chi nhánh VPBank Huế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 32/TCT-HT khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) chi nhánh VPBank Huế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 32/TCT-HT
V/v: khai thuế TNDN 

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2008

 

Kính gửi:

Ngân hàng TMCP các doanh nghiệp ngoài Quốc doanh
(Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 600-2007/CV-KT của Ngân hàng TMCP các doanh nghiệp ngoài Quốc doanh (VPBank) hỏi về việc khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của Chi nhánh VPBank Huế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.3, Mục III, Phần B Thông tư số 85/2007/NĐ-CP">60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP  ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định:

“1.3. Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phấn phát sinh tại đơn vị trực thuộc”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Chi nhánh VPBank Huế là đơn vị hạch toán phụ thuộc của VPBank, có hạch toán doanh thu, chi phí nhưng chưa đầy đủ nên chưa xác định được thu nhập chịu thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế TNDN cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Việc khai thuế TNDN của Chi nhánh VPBank Huế được khai tập trung tại trụ sở chính của VPBank.

Tổng cục Thuế hướng dẫn để đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế Thừa Thiên Huế;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, CS; TTTĐ

- Lưu: VT; HT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 32/TCT-HT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 32/TCT-HT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/01/2008
Ngày hiệu lực 07/01/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 32/TCT-HT khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) chi nhánh VPBank Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 32/TCT-HT khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) chi nhánh VPBank Huế
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 32/TCT-HT
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 07/01/2008
Ngày hiệu lực 07/01/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 32/TCT-HT khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) chi nhánh VPBank Huế

Lịch sử hiệu lực Công văn 32/TCT-HT khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) chi nhánh VPBank Huế

  • 07/01/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 07/01/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực