Công văn 320/BKHCN-TCCB

Công văn 320/BKHCN-TCCB năm 2017 đăng ký chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 320/BKHCN-TCCB thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học 2017


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập
-
Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 320/BKHCN-TCCB
V/v đăng ký chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức, Bộ Khoa học và Công nghệ dự kiến xây dựng Đán thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ (KH&CN) từ hạng III lên hạng II và từ hạng II lên hạng I năm 2017, gửi Bộ Nội vụ phê duyệt để tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho viên chức chuyên ngành KH&CN trong năm 2017. Đcó đủ căn cứ xây dựng Đán thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2017, Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị Quý Cơ quan báo cáo chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN từ hạng III lên hạng II và từ hạng II lên hạng I năm 2017 của Cơ quan theo mẫu tại Phụ lục gửi kèm công văn này.

Việc xác định chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN từ hạng III lên hạng II và từ hạng II lên hạng I thực hiện theo các hướng dẫn sau đây:

1. Về đối tượng:

Việc thi thăng hạng:

- từ chức danh nghiên cứu khoa học Nghiên cứu viên (hạng III - Mã số: V.05.01.03) lên chức danh Nghiên cứu viên chính (hạng II - Mã số: V.05.01.02);

- từ chức danh công nghệ Kỹ sư (hạng III - Mã số: V.05.02.07) lên chức danh Kỹ sư chính (hạng II - Mã số: V.05.02.06);

- từ chức danh nghiên cứu khoa học Nghiên cứu viên chính (hạng II - Mã số: V.05.01.02) lên chức danh Nghiên cứu viên cao cấp (hạng I - Mã số: 05.01.01);

- từ chức danh công nghệ Kỹ sư chính (hạng II - Mã số: V.05.02.06) lên chức danh Kỹ sư cao cấp (hạng I - Mã số: V.05.02.05)

chỉ áp dụng đối với viên chức đang giữ chức danh nghiên cứu khoa học và chức danh công nghệ, đang làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Về tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi:

Viên chức chuyên ngành KH&CN được đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải bảo đảm đủ các tiêu chuẩn, điều kiện như sau:

a) Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu;

b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác 03 năm liên tục gần nhất; có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền;

c) Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN ở hạng cao hơn hạng hiện giữ (theo quy định tại Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN);

d) Đáp ứng các yêu cầu khác theo Đề án thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2017 được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Báo cáo chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN từ hạng III lên hạng II và từ hạng II lên hạng I năm 2017 của Quý Cơ quan đề nghị gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Vụ Tổ chức cán bộ), file mềm gửi về email: [email protected].vn trước ngày 27/2/2017. Quá thời hạn trên mà Bộ Khoa học và Công nghệ chưa nhận được báo cáo của Quý Cơ quan được hiểu là Quý Cơ quan không có nhu cầu thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho viên chức chuyên ngành KH&CN.

Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng cảm ơn sự phối hp của Quý Cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCCB.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Văn Tùng

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo công văn số 320/BKHCN-TCCB ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Tên Bộ, ngành, địa phương
……………….

-------

 

 

BÁO CÁO THC TRẠNG SỐ LƯỢNG, CẤU CHỨC DANH NGHNGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH KH&CN HIỆN CÓ VÀ ĐNGHỊ SLƯỢNG CHỈ TIÊU THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHNGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH KH&CN THEO TỪNG HẠNG CHỨC DANH NĂM 2017

I. Thực trạng viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ của cơ quan:

- Số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN của các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, ngành, địa phương;

- Thực trạng về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức chuyên ngành KH&CN tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, ngành, địa phương;

- Nhu cầu thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN của các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, ngành, địa phương.

II. Thống kế số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN và đề nghị số lượng chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2017

TT

Tên chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN

Tổng số

Slượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức KH&CN hiện có

Đề nghị số lượng chtiêu thăng hạng chức danh viên chức KH&CN năm 2017

Hạng I

Hạng II

Hạng III

Hạng IV

Hạng I

Hạng II

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Chức danh nghiên cứu khoa hc

 

 

 

 

 

 

 

2

Chức danh công nghệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.... ngày ... tháng ... năm ...
Thủ trưởng Bộ, ngành, địa phương
(Ký tên, đóng dấu)

 

Thuộc tính Công văn 320/BKHCN-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu320/BKHCN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/02/2017
Ngày hiệu lực10/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 320/BKHCN-TCCB thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 320/BKHCN-TCCB thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học 2017
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu320/BKHCN-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Văn Tùng
        Ngày ban hành10/02/2017
        Ngày hiệu lực10/02/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 320/BKHCN-TCCB thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học 2017

           Lịch sử hiệu lực Công văn 320/BKHCN-TCCB thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học 2017

           • 10/02/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/02/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực