Thông báo 321/SNV-TB

Thông báo 321/SNV-TB về quy trình, trình tự thủ tục, thời gian tiếp nhận giải quyết khen thưởng do Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 321/SNV-TB thông báo quy trình trình tự thủ tục thời gian tiếp nhận


UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 321/SNV-TB
V/v: Thông báo quy trình, trình tự thủ tục, thời gian tiếp nhận giải quyết khen thưởng

Thủ Dầu Một, ngày 22 tháng 08 năm 2008

 

THÔNG BÁO

QUY TRÌNH, TRÌNH TỰ THỦ TỤC, THỜI GIAN TIẾP NHẬN GIẢI QUYẾT KHEN THƯỞNG
(phục vụ công khai trên môi trường mạng)

Thực hiện Quyết định số 51/2007/QĐ-UBND ngày 31/5/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế về công tác thi đua, khen thưởng, Ban Thi đua – Khen thưởng thông báo trình tự thủ tục, thời gian tiếp nhận giải quyết đề nghị khen thưởng như sau:

I. Trình tự thủ tục, thời gian tiếp nhận giải quyết khen thưởng thuộc thẩm quyền cấp tỉnh: (Theo quy định của Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ và Thông tư 121/2005/NĐ-CP">01/2007/TT-VPCP ngày 31/7/2007 của VP Chính phủ và CV số 1668/BTĐKTTW-VP ngày 28/8/2007 của Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương).

1. Trình tự thủ tục gồm:

a. Tờ trình đề nghị khen thưởng (3 bản chính)

b. Biên bản họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng; Biên bản họp cụm, khối thi đua (3 bản chính).

c. Báo cáo thành tích của đơn vị và cá nhân (1 bản theo mẫu).

d. Ý kiến hiệp y của ngành và địa phương có liên quan (nếu có).

2. Thời gian tiếp nhận và giải quyết:

a. Hồ sơ đề nghị khen thưởng tổng kết năm được tiếp nhận và giải quyết từ đầu tháng 12 đến ngày 31/3 của năm sau.

b. Khen thưởng công tác đền ơn đáp nghĩa trước ngày 15/6, theo năm học của ngành Giáo dục – Đào tạo chậm nhất ngày 15/9 hàng năm.

c. Trường hợp đề nghị khen thưởng các chương trình mục tiêu, các chuyên đề riêng gửi đề nghị trước ngày dự kiến trao thưởng ít nhất 07 ngày làm việc, trường hợp khen thưởng đột xuất trước 03 ngày (nếu hồ sơ hợp lệ).

II. Trình tự thủ tục, thời gian tiếp nhận giải quyết khen thưởng thuộc thẩm quyền cấp Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước: (Theo Nghị định của Chính phủ, Thông tư VP Chính phủ và Văn bản của Ban TĐKTTW)

1. Trình tự thủ tục gồm:

a. Tờ trình đề nghị khen thưởng (3 bản).

b. Biên bản họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng (3 bản chính).

c. Báo cáo thành tích của đơn vị và cá nhân (5 bản chính).

d. Ý kiến hiệp y của ngành và địa phương có liên quan (nếu có).

e. Văn bản xác nhận nghĩa vụ nộp thuế đối với các tập thể doanh nghiệp hoặc cá nhân người đứng đầu doanh nghiệp (3 bản chính).

2. Thời gian tiếp nhận và giải quyết:

a. Hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng hàng năm: Đợt 1 trước ngày 20/2; đợt 2 trước ngày 15/7.

b. Khen thưởng công tác đền ơn đáp nghĩa, khen thưởng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc trước ngày 15/6, khen thưởng theo năm học ngành Giáo dục – Đào tạo trước ngày 15/8 hàng năm.

c. Trường hợp đề nghị khen thưởng các chương trình mục tiêu, khen thưởng các chuyên đề riêng, khen thưởng đột xuất không phụ thuộc vào thời gian đã nêu trên.

Sở Nội vụ thông báo để các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương biết và tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU, TT.HĐND tỉnh; Báo cáo
- UBND tỉnh; Báo cáo
- Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh; Báo cáo
- Ban TĐKT TW (Cơ quan đại diện phía Nam);
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã,
- DN thuộc tỉnh và DN TW trên địa bàn tỉnh;
- TV.HĐTD-KT tỉnh;
- GĐ, các PGĐ Sở Nội vụ;
- Phòng TĐKT;
- Phòng Nội vụ các huyện, thị xã;
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Trọng Lâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 321/SNV-TB

Loại văn bản Thông báo
Số hiệu 321/SNV-TB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/08/2008
Ngày hiệu lực 22/08/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 321/SNV-TB

Lược đồ Công văn 321/SNV-TB thông báo quy trình trình tự thủ tục thời gian tiếp nhận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 321/SNV-TB thông báo quy trình trình tự thủ tục thời gian tiếp nhận
Loại văn bản Thông báo
Số hiệu 321/SNV-TB
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Dương
Người ký Trần Trọng Lâm
Ngày ban hành 22/08/2008
Ngày hiệu lực 22/08/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 18 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 321/SNV-TB thông báo quy trình trình tự thủ tục thời gian tiếp nhận

Lịch sử hiệu lực Công văn 321/SNV-TB thông báo quy trình trình tự thủ tục thời gian tiếp nhận

  • 22/08/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 22/08/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực