Công văn 3231/BTP-BTTP

Công văn 3231/BTP-BTTP trả lời vướng mắc trong lĩnh vực công chứng do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3231/BTP-BTTP trả lời vướng mắc trong lĩnh vực công chứng


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3231/BTP-BTTP
V/v trả lời một số vướng mắc trong lĩnh vực công chứng

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên

Trả lời Công văn số: 513 /STP-TPK ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên về việc đề nghị giải đáp một số vướng mắc trong lĩnh vực công chứng, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

1. Việc UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 2043/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 về việc chuyển giao các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện:

Ngày 29/11/2006, Quốc hội đã ban hành Luật Công chứng. Tiếp đó, Ngày 18/5/2007, Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2007/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, trong đó đã phân biệt, tách bạch rõ về công tác công chứng và công tác chứng thực. Theo đó, các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện việc chứng nhận hợp đồng, giao dịch, còn UBND cấp xã, cấp huyện thực hiện việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

Ngày 25/8/2008, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 79/2007/NĐ-CP">03/2008/TT-BTP hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, tại Điểm 8 của Thông tư số 79/2007/NĐ-CP">03/2008/TT-BTP đã quy định rõ về việc từng bước chuyển giao các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện.

Mới đây, ngày 18/6/2009 Bộ Tư pháp đã ban hành Văn bản số 1939/BTP-BTTP về một số nội dung liên quan đến công chứng gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có hướng dẫn việc từng bước chuyển giao các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng.

Căn cứ vào quy định của các văn bản pháp luật nêu trên thì việc UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 2043/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 về việc chuyển giao các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện là hoàn toàn phù hợp với quy định của Luật Công chứng, Thông tư số 79/2007/NĐ-CP">03/2008/TT-BTP và sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp.

2. Việc Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên tiếp tục tham mưu việc chuyển giao các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện:

Tại Điểm 8 Thông tư số 79/2007/NĐ-CP">03/2008/TT-BTP hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký đã quy định rõ:

“Để tạo điều kiện cho Phòng Tư pháp cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã tập trung thực hiện tốt công tác chứng thực bản sao, chữ ký theo quy định của Nghị định số 79, đồng thời từng bước chuyển giao các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện theo đúng tinh thần của Luật Công chứng, góp phần bảo đảm an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch của cá nhân, tổ chức, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cần thực hiện các biện pháp phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở địa phương; căn cứ vào tình hình phát triển của tổ chức hành nghề công chứng để quyết định giao các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện; trong trường hợp trên địa bàn huyện chưa có tổ chức hành nghề công chứng thì người tham gia hợp đồng, giao dịch được lựa chọn công chứng của tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn khác hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật".

Do vậy, đối với địa bàn các huyện đã có tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở hoạt động, thì Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên cần sớm tham mưu cho UBND tỉnh Hưng Yên tiếp tục ban hành quyết định chuyển giao các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện để tăng cường bảo đảm an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch của cá nhân, tổ chức theo đúng tinh thần tại Điểm 8 Thông tư số 79/2007/NĐ-CP">03/2008/TT-BTP. Việc chuyển giao công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch phải kết hợp chặt chẽ với việc phát triển tổ chức hành nghề công chứng theo nguyên tắc: tổ chức hành nghề công chứng phát triển đến đâu, thực hiện việc chuyển giao thẩm quyền công chứng các hợp đồng, giao dịch đến đó. Đồng thời, đẩy mạnh việc phát triển tổ chức hành nghề công chứng theo một quy hoạch hợp lý để thực hiện việc chuyển giao.

3. Việc UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện, cấp xã:

Việc UBND tỉnh Hưng Yên ban hành 02 Quyết định (Quyết định số 1205/QĐ-UBND và Quyết định số 1206/QĐ-UBND) về việc ban hành Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên là đúng theo tinh thần Đề án 30 của Chính phủ.

Tuy nhiên, đây là bộ thủ tục hành chính dùng để áp dụng chung trên địa bàn tỉnh trong điều kiện có nơi đã thực hiện việc chuyển giao, có nơi chưa thực hiện việc chuyển giao.

Do vậy, Sở Tư pháp cần tham mưu cho UBND cấp tỉnh hướng dẫn các cơ quan chức năng áp dụng bộ thủ tục hành chính chung theo hướng: Đối với địa bàn các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh mà UBND tỉnh Hưng Yên đã có quyết định chuyển giao các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện, thì UBND cấp huyện, UBND cấp xã nơi đó sẽ không thực hiện việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch.

Vậy, Bộ Tư pháp trả lời để Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ BTTP.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Đỗ Hoàng Yến

 

Thuộc tính Công văn 3231/BTP-BTTP

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3231/BTP-BTTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/09/2009
Ngày hiệu lực 10/09/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3231/BTP-BTTP

Lược đồ Công văn 3231/BTP-BTTP trả lời vướng mắc trong lĩnh vực công chứng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 3231/BTP-BTTP trả lời vướng mắc trong lĩnh vực công chứng
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3231/BTP-BTTP
Cơ quan ban hành Bộ Tư pháp
Người ký Đỗ Hoàng Yến
Ngày ban hành 10/09/2009
Ngày hiệu lực 10/09/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 3231/BTP-BTTP trả lời vướng mắc trong lĩnh vực công chứng

Lịch sử hiệu lực Công văn 3231/BTP-BTTP trả lời vướng mắc trong lĩnh vực công chứng

  • 10/09/2009

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 10/09/2009

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực