Công văn 3256/BGDĐT-NGCBQLGD

Công văn 3256/BGDĐT-NGCBQLGD về hướng dẫn đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường tiểu học theo Thông tư 14/2011/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3256/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn đánh giá, xếp loại hiệu trưởng


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3256/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường tiểu học theo Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Ngày 08/4/2011, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học (gọi tắt là Chuẩn hiệu trưởng). Nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể một số nội dung việc đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường tiểu học theo Quy định Chuẩn như sau:

I. Hướng dẫn tổ chức thực hiện đánh giá, xếp loại hiệu trưởng

1. Các bước đánh giá, xếp loại

Bước 1. Hiệu trưởng tự đánh giá, xếp loại

Đối chiếu với Chuẩn hiệu trưởng, mỗi hiệu trưởng tự đánh giá và ghi điểm đạt được ở từng tiêu chí vào Phiếu hiệu trưởng tự đánh giá (phụ lục I, kèm theo Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT) Ở từng tiêu chuẩn, hiệu trưởng chuẩn bị các minh chứng liên quan đến các tiêu chí đã được quy định tại chương II của Chuẩn hiệu trưởng, ghi rõ minh chứng vào phiếu đánh giá. Căn cứ vào tổng số điểm và điểm đạt được theo từng tiêu chí, hiệu trưởng tự xếp loại (chưa đạt chuẩn - loại kém hoặc đạt chuẩn: loại trung bình, loại khá, loại xuất sắc). Cuối cùng, hiệu trưởng tự đánh giá về những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân và nêu hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu.

Bước 2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên cơ hữu (gọi chung là nhân viên) của nhà trường tham gia góp ý và đánh giá hiệu trưởng

Đại diện cấp ủy Đảng hoặc Ban chấp hành Công đoàn nhà trường làm công tác tổ chức buổi đánh giá và thực hiện các bước sau:

2.1 Chọn người chủ trì (điều hành) buổi đánh giá (cuộc họp) từ cấp ủy Đảng hoặc Ban chấp hành Công đoàn thông qua biểu quyết. Người chủ trì cuộc họp này cũng sẽ chủ trì cuộc họp bước 2.5 dưới đây.

2.2 Hiệu trưởng báo cáo kết quả tự đánh giá trước tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

2.3 Cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường đóng góp ý kiến, tham gia đánh giá hiệu trưởng và ghi điểm đạt được ở từng tiêu chí vào Phiếu cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia đánh giá hiệu trưởng (phụ lục II, kèm theo Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT)

2.4 Kiểm số lượng phiếu đánh giá, niêm phong (nếu bước 2.5 dưới đây bố trí vào cuộc họp khác) và lập biên bản kiểm số lượng phiếu, bàn giao cho Ban chấp hành Công đoàn.

Để cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường góp ý và tham gia đánh giá hiệu trưởng một cách tích cực, chủ động, khách quan, có hiệu quả, nhà trường cần:

- Sắp xếp và có thông báo lịch họp trước ít nhất một tuần để đảm bảo mọi cán bộ, giáo viên, nhân viên cơ hữu của trường đều có thể dự họp, tối thiểu phải có 2/3 số người được góp ý và tham gia đánh giá dự họp;

- Trong cuộc họp cần quán triệt rõ mục đích, yêu cầu việc đánh giá, xếp loại hiệu trưởng theo Chuẩn; hướng dẫn chi tiết cách ghi phiếu cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia đánh giá hiệu trưởng;

- Tổ chức cho tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường thảo luận, góp ý cho hiệu trưởng ở tất cả các mặt hoạt động lãnh đạo, quản lý nhà trường diễn ra trong năm học; động viên, khích lệ và tạo điều kiện thuận lợi cho mỗi thành viên tham gia đánh giá một cách trung thực, khách quan đối với hiệu trưởng;

- Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường được tiến hành kiểm tra, đối chiếu các minh chứng với từng tiêu chí đánh giá hiệu trưởng, việc xác định mức độ đạt được ở từng tiêu chí cần dựa trên cơ sở là các minh chứng và nguồn minh chứng cụ thể, xác thực.

2.5 Các phó hiệu trưởng, cấp ủy Đảng, Ban chấp hành Công đoàn và Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhà trường, với sự chứng kiến của hiệu trưởng, tổng hợp các ý kiến đóng góp và kết quả tham gia đánh giá hiệu trưởng của cán bộ, giáo viên, nhân viên cơ hữu của nhà trường; phân tích các ý kiến đánh giá đó và có nhận xét, góp ý cho hiệu trưởng theo Phiếu tổng hợp kết quả tham gia đánh giá hiệu trưởng của cán bộ, giáo viên, nhân viên (phụ lục III, kèm theo Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT)

Khi tổng hợp kết quả đánh giá hiệu trưởng và các góp ý của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường cần lưu ý phân tích cụ thể, kỹ lưỡng các thông tin sau đây:

- Các phiếu của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đánh giá hiệu trưởng thuộc loại kém;

- Những ý kiến nhận xét trái chiều, những ý kiến chưa thống nhất giữa tự nhận xét đánh giá của hiệu trưởng và của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên về hiệu trưởng.

Trên cơ sở đó, các phó hiệu trưởng, cấp ủy Đảng, Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhà trường sẽ phân tích, nhận xét và góp ý cho hiệu trưởng, ghi phiếu theo phụ lục III (kèm theo Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT) Nếu hiệu trưởng có ý kiến không đồng tình thì được trình bày trong một văn bản riêng gửi cho thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp hiệu trưởng.

Bước 3. Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp hiệu trưởng đánh giá, xếp loại hiệu trưởng

- Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp hiệu trưởng xem xét kết quả tự đánh giá, xếp loại của hiệu trưởng, kết quả đánh giá của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường (được thể hiện trong các mẫu phiếu của phụ lục I, II, III) và các nguồn thông tin xác thực khác chính thức đánh giá, xếp loại hiệu trưởng.

Trường hợp không có sự thống nhất giữa tự đánh giá của hiệu trưởng với đánh giá của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp hiệu trưởng có thể trao đổi với các đối tượng nêu trên, tham khảo thêm thông tin từ các nguồn khác (cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường; tập thể lãnh đạo, chuyên viên của cơ quan quản lý trực tiếp, ...) trước khi đưa ra quyết định của mình. Kết quả đánh giá, xếp loại hiệu trưởng theo Chuẩn được ghi vào Phiếu thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp đánh giá, xếp loại hiệu trưởng (phụ lục IV, kèm theo Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT)

- Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại tới hiệu trưởng và tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường; lưu kết quả trong hồ sơ cán bộ và báo cáo lên cơ quan quản lý cấp trên bằng văn bản.

Trong quá trình đánh giá xếp loại, hiệu trưởng có quyền trình bày ý kiến của mình nhưng phải chấp hành ý kiến kết luận của thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp hiệu trưởng.

2. Minh chứng và nguồn minh chứng trong đánh giá, xếp loại hiệu trưởng

Để đảm bảo tính khách quan, công bằng trong đánh giá, xếp loại hiệu trưởng, quá trình đánh giá, xếp loại phải tham khảo, nghiên cứu minh chứng phân định các mức và nguồn minh chứng của từng tiêu chí (phụ lục I, đính kèm công văn này). Người đánh giá hiệu trưởng cần xem xét các minh chứng để kiểm tra, xác nhận hay điều chỉnh mức tự đánh giá, xếp loại của hiệu trưởng. Các phụ lục II, III (đính kèm công văn này) là để tham khảo khi tổng hợp và báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại hiệu trưởng.

3. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Khi có khiếu nại, thắc mắc về đánh giá, xếp loại hiệu trưởng, thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp hiệu trưởng cần xem xét lại các minh chứng, tham khảo thêm ý kiến của cấp ủy Đảng, Ban chấp hành Công đoàn, tập thể lãnh đạo cơ quan quản lý trực tiếp hiệu trưởng; cấp ủy Đảng, Ban chấp hành Công đoàn, chính quyền địa phương và các tổ chức liên quan khác để có kết luận (bằng văn bản) trả lời khiếu nại về kết quả đánh giá, xếp loại hiệu trưởng. Văn bản kết luận được gửi đến người khiếu nại, thắc mắc.

II. Tổ chức thực hiện

1. Hằng năm, vào cuối năm học, hiệu trưởng tự đánh giá (bước 1, công văn này). Phiếu hiệu trưởng tự đánh giá được lưu giữ trong hồ sơ của hiệu trưởng, được sao gửi cho cơ quan quản lý trực tiếp và là căn cứ để hiệu trưởng xây dựng kế hoạch phấn đấu và công tác trong năm học sau.

2. Theo chu kỳ bổ nhiệm cán bộ hoặc do yêu cầu khác của công tác quản lý (tăng lương, đề bạt, quy hoạch cán bộ, ...), trưởng phòng giáo dục và đào tạo tổ chức đánh giá, xếp loại hiệu trưởng đảm bảo đủ các bước theo quy định tại Điều 10 Quy định Chuẩn hiệu trưởng (ban hành kèm theo Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT).

Kết quả đánh giá, xếp loại được làm tư liệu cho việc:

- Xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng và bồi dưỡng của hiệu trưởng;

- Sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển hiệu trưởng và đề nghị xem xét, xử lý đối với những hiệu trưởng chưa đạt Chuẩn;

- Xét khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chế độ chính sách đối với hiệu trưởng.

3. Phòng giáo dục và đào tạo tổng hợp và nộp báo cáo đánh giá, xếp loại hiệu trưởng về ủy ban nhân dân cấp huyện và sở giáo dục và đào tạo trước ngày 30 tháng 6 hằng năm.

4. Sở giáo dục và đào tạo tổng hợp và nộp báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại hiệu trưởng lên ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục) trước ngày 30 tháng 7 hằng năm.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các sở giáo dục và đào tạo cần phản ánh kịp thời về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục) để phối hợp giải quyết ./.

 

 

Nơi nhận
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ GDTH, Vụ GDTrH, Vụ TCCB, Vụ KH-TC,
- Cục KT&KĐCLGD, Thanh tra Bộ (để p/h chỉ đạo);
- Website Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Lưu: VT, Cục NGCBQLCSGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3256/BGDĐT-NGCBQLGD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3256/BGDĐT-NGCBQLGD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2011
Ngày hiệu lực17/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3256/BGDĐT-NGCBQLGD

Lược đồ Công văn 3256/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn đánh giá, xếp loại hiệu trưởng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 3256/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn đánh giá, xếp loại hiệu trưởng
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu3256/BGDĐT-NGCBQLGD
       Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
       Người kýNguyễn Vinh Hiển
       Ngày ban hành17/05/2011
       Ngày hiệu lực17/05/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3256/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn đánh giá, xếp loại hiệu trưởng

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3256/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn đánh giá, xếp loại hiệu trưởng

             • 17/05/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 17/05/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực