Công văn 3261/TCHQ-TXNK

Nội dung toàn văn Công văn 3261/TCHQ-TXNK 2022 thực hiện Quyết định 1514/QĐ-BCT


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3261/TCHQ-TXNK
V/v thực hiện Quyết định 1514/QĐ-BCT của Bộ Công Thương

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2022

 

Kính gi: Các Cục Hi quan tnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được Quyết định số 1514/QĐ-BCT ngày 01/8/2022 của Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp chống ln tránh biện pháp phòng vệ thương mại (PVTM) đối với một số sn phm đường mía. Đthực hiện thng nhất trong toàn ngành Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị như sau:

1. Đối tượng áp dụng biện pháp chống ln tránh biện pháp PVTM

Căn cứ quy định tại Quyết định số 1578/QĐ-BCT ngày 15/6/2021 của Bộ Công Thương về việc áp dụng thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp chính thức đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan;

Căn cứ quy định tại Quyết định số 1514/QĐ-BCT ngày 01/8/2022 của Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp chống ln tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía;

Căn cứ các quy định nêu trên việc áp dụng biện pháp chống ln tránh biện pháp PVTM đối với mặt hàng đường mía thuộc các mã HS 1701.13.00; 1701.14.00; 1701.91.00; 1701.99.10; 1701.99.90; và 1702.90.91 quy định tại mục 1 Thông báo ban hành kèm theo Quyết định 1514/QĐ-BCT (trừ trường hợp không áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM theo quy định tại điểm 3.2 mục 3 Thông báo này) trên cơ sở mức thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp được quy định tại Quyết định số 1578/QĐ-BCT ngày 15/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

2. Thời hạn áp dụng biện pháp chống ln tránh biện pháp PVTM

Biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM đối với một số sản phẩm đường mía được áp dụng kể từ ngày 08/8/2022 đến hết ngày 15/6/2026 (trừ trường hợp thay đổi, gia hạn theo quyết định khác của Bộ Công Thương) theo quy định tại mục 5 Thông báo ban hành kèm theo Quyết định số 1514/QĐ-BCT.

3. Khai báo trên Tờ khai hi quan hàng hóa nhập khu

Cục Hi quan tnh, thành phố hướng dẫn tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng áp dụng biện pháp chống ln tránh biện pháp PVTM khai báo thuế chng bán phá giá, thuế chống trợ cấp theo hướng dẫn tại bảng mã thuế chng bán phá giá dùng trong VNACCS đã được đăng ti trên website: https://www.customs.gov.vn với mức thuế là tổng mức thuế của thuế chng bán phá giá và thuế chống trợ cấp quy định điểm 3.1 mục 3 Thông báo ban hành kèm theo Quyết định số 1514/QĐ-BCT.

Trường hợp mặt hàng nhập khu quy định tại mục 1 Thông báo ban hành kèm theo Quyết định số 1514/QĐ-BCT được sản xuất bi một trong các công ty không phi áp dụng biện pháp chng lẩn tránh biện pháp PVTM theo quy định tại điểm 3.2 mục 3 Thông báo ban hành kèm theo Quyết định số 1514/QĐ-BCT thì cơ quan hi quan hướng dẫn tổ chức, cá nhân khai báo trên tờ khai hi quan nhập khu ch tiêu 1.95 Mã min/giảm/không chịu thuế và thu khác theo bảng mã đối tượng không chịu thuế chống bán phá giá (GK) đã được đăng tải trên website: https://www.customs.gov.vn.

Sau khi tổ chức, cá nhân thực hiện khai báo trên tờ khai hi quan, công chức xử lý thực hiện các bước đã hướng dẫn tại điểm 2.1 mục 2 công văn số 993/TCHQ-TXNK ngày 03/3/2021 của Tổng cục Hải quan.

4. Thu nộp thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp

Các Cục Hải quan, tnh thành phố thực hiện các bước đã hướng dẫn tại điểm 3.1 mục 3 công văn số 993/TCHQ-TXNK ngày 03/3/2021 của Tổng cục Hải quan.

5. Kiểm tra Chứng tchứng nhận xuất xứ hàng hóa (CTCNXX), giấy chng nhận chất lưng của nhà sản xuất:

Công chức hải quan kiểm tra CTCNXX theo các bước kiểm tra nêu tại mục 4 của Thông báo ban hành kèm Quyết định số 1514/QĐ-BCT, trong đó lưu ý tại bước 2 như sau:

- Nếu CTCNXX thhiện tiêu chí xuất xứ không phải xuất xứ thuần túy (như khai báo tiêu chí PE, RVC, CTC,..) thì hàng hóa bị áp dụng biện pháp chống lẩn tránh theo Quyết định số 1514/QĐ-BTC .

- Nếu CTCNXX thể hiện tiêu chí xuất xứ thuần túy (WO) thì kiểm tra tên của nhà sản xuất trên Giấy chứng nhận cht lượng của nhà sản xuất. Trường hợp tên nhà sản xuất trùng với tên của một trong các công ty được nêu tại điểm 3.2 mục 3 của Thông báo kèm theo Quyết định số 1514/QĐ-BCT, công chức hải quan kim tra các thông tin trên trên Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất đđảm bảo phù hợp với thông tin hồ sơ hi quan của lô hàng nhập khẩu. (mẫu Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sn xuất được đính kèm công văn s578/PVTM-P1 ngày 03/8/2022 của Cục Phòng vệ thương mại)

Tổng cục Hi quan thông báo để Cục Hải quan các tnh, thành phố biết, thực hiện./.

(Gửi kèm Quyết định số 1514/QĐ-BCT ngày 01/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, công văn số 578/PVTM-P1 ngày 03/8/2022 của Cục Phòng vệ thương mại, công văn số 993/TCHQ-XTNK ngày 03/3/2021 của Tổng cục Hi quan).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công Thương (Cục PVTM) (để ph/h);
- Cục CNTT, Cục GSQL, Cục QLRR (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3261/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3261/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2022
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3261/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 3261/TCHQ-TXNK 2022 thực hiện Quyết định 1514/QĐ-BCT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3261/TCHQ-TXNK 2022 thực hiện Quyết định 1514/QĐ-BCT
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3261/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýLưu Mạnh Tưởng
        Ngày ban hành08/08/2022
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3261/TCHQ-TXNK 2022 thực hiện Quyết định 1514/QĐ-BCT

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3261/TCHQ-TXNK 2022 thực hiện Quyết định 1514/QĐ-BCT

              • 08/08/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực