Công văn 3262/TCT-CS

Công văn 3262/TCT-CS năm 2014 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3262/TCT-CS 2014 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3262/TCT-CS
V/v: chính sách thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận;
- Trung tâm Dạy nghề lái xe Ninh Thuận
(Địa chỉ: 1024 đường 21/8, Phường Đô Vinh, TP Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01/14/CV-DNNT ngày 12/03/2014 của Trung tâm Dạy nghề lái xe Ninh Thuận về chính sách thuế TNDN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ quy định: “2. Đối tượng điều chỉnh của Nghị định

a) Các cơ sở ngoài công lập được thành lập và có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong các lĩnh vực xã hội hóa;”.

- Căn cứ Điều 1 và Điều 2 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ; Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; Mục II Thông tư số 69/2008/NĐ-CP \">135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính: cơ sở thực hiện xã hội hóa thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP phải thuộc danh mục loại hình và đáp ứng các tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ:

“Cơ sở thực hiện xã hội hóa có thu nhập từ hoạt động xã hội hóa được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong suốt thời gian hoạt động.

Cơ sở thực hiện xã hội hóa mới thành lập kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 5 năm tiếp theo.

Trường hợp cơ sở thực hiện xã hội hóa được thành lập mới kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành tại các địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định tại Phụ lục B ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ thì được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế, giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 9 năm tiếp theo và được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong suốt thời gian hoạt động.”.

- Tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP quy định:

“Điều 16. Trách nhiệm của cơ sở thực hiện xã hội hóa

1. Cơ sở thực hiện xã hội hóa phải đăng ký với cơ quan thuế khi hoạt động làm căn cứ xác định ưu đãi và nghĩa vụ về thuế.”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Trung tâm Dạy nghề lái xe Ninh Thuận (Trung tâm) được thành lập theo Quyết định số 651/QĐ-UBND ngày 03/04/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nếu thực tế là cơ sở dạy nghề ngoài công lập thành lập mới trong lĩnh vực xã hội hóa đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Mục II Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực dạy nghề ban hành kèm theo Quyết định 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ (loại hình trung tâm dạy nghề) và đăng ký với cơ quan thuế khi hoạt động thì Trung tâm được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với điều kiện cơ sở thực hiện xã hội hóa mới thành lập (doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực xã hội hóa).

Đề nghị Cục Thuế kiểm tra tình hình thực tế và điều kiện đáp ứng của đơn vị để hướng dẫn đơn vị thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ PC-BTC, CST-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3262/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3262/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/08/2014
Ngày hiệu lực 14/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3262/TCT-CS 2014 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 3262/TCT-CS 2014 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3262/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành 14/08/2014
Ngày hiệu lực 14/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 3262/TCT-CS 2014 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Lịch sử hiệu lực Công văn 3262/TCT-CS 2014 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

  • 14/08/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 14/08/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực