Công văn 3278/LĐTBXH-PC

Công văn 3278/LĐTBXH-PC năm 2013 công khai hồ sơ văn bản, thủ tục hành chính do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3278/LĐTBXH-PC năm 2013 công khai văn bản thủ tục hành chính


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3278/LĐTBXH-PC
V/v công khai hồ sơ văn bản, TTHC

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ Tư pháp

Thực hiện Quyết định số 697/QĐ-LĐTBXH ngày 03 tháng 5 năm 2013 và Quyết định số 788/QĐ-LĐTBXH ngày 21 tháng 5 năm 2013 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiến hành nhập các thủ tục hành chính và văn bản quy định về thủ tục hành chính được công bố vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Đề nghị Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ Tư pháp đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia 07 hồ sơ văn bản, 44 hồ sơ thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và ngừng đăng tải 15 hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến Quyết định số 697/QĐ-LĐTBXH và Quyết định số 788/QĐ-LĐTBXH nói trên (danh mục cụ thể như phụ lục kèm theo).

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Phạm Minh Huân (để b/c);
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu VT, PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
Đặng Đức San

 

DANH MỤC

HỒ SƠ VĂN BẢN, HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỀ NGHỊ ĐĂNG TẢI, NGỪNG ĐĂNG TẢI TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA
(Phụ lục kèm theo Công văn số 3278/LĐTBXH-PC)

I. Hồ sơ văn bản đề nghị đăng tải:

TT

Số hồ sơ văn bản đề nghị đăng tải

Tên hồ sơ văn bản đề nghị đăng tải

Ghi chú

1

B-BLD-018500-VB

Thông tư 04/2011/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội

 

2

B-BLD-018501-VB

Thông tư số 17/2011/TT-BLĐTBXH ngày 19/5/2011 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Quy định hồ sơ, thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hằng tháng, hỗ trợ chi phí mai táng và tiếp nhận người cao tuổi vào cơ sở bảo trợ xã hội

 

3

B-BLD-018502-VB

Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật

 

4

B-BLD-018506-VB

Thông tư số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện

 

5

B-BLD-018588-VB

Nghị định số 81/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở Bảo trợ xã hội và Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

 

6

B-BLD-018599-VB

Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người cao tuổi

 

7

B-BLD-018376-VB

Thông tư số 35/2012/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý

 

II. Hồ sơ TTHC đề nghị đăng tải:

STT

Số hồ sơ TTHC đề nghị đăng tải

Tên thủ tục hành chính đề nghị đăng tải

Ghi chú

I

Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Bảo trợ xã hội

1

B-BLD-242054-TT

Thủ tục tiếp nhận người cao tuổi vào nuôi dưỡng trong cơ sở bảo trợ xã hội cấp tỉnh quản lý

TTHC mới ban hành

2

B-BLD-242062-TT

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật đối với:

- Cơ sở thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thành lập;

- Cơ sở do cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thành lập;

- Cơ sở do tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập

TTHC mới ban hành

3

B-BLD-242068-TT

Thủ tục cấp lại giấy phép do bị mất, hư hỏng; điều chỉnh giấy phép khi cơ sở chăm sóc người khuyết tật thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở chính, người đứng đầu, phạm vi, nội dung dịch vụ, đối với:

- Cơ sở thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thành lập;

- Cơ sở do cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thành lập;

- Cơ sở do tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập

TTHC
Ban hành mới

4

B-BLD-242094-TT

Thủ tục Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

TTHC
Ban hành mới

5

B-BLD-242096-TT

Thủ tục Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật

TTHC
Ban hành mới

6

B-BLD-242141-TT

Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi

TTHC
Ban hành mới

7

B-BLD-242142-TT

Thủ tục điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi

TTHC
Ban hành mới

8

B-BLD-242145-TT

Thủ tục quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi không còn đủ điều kiện hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng

TTHC
Ban hành mới

9

B-BLD-242146-TT

Thủ tục hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng khi người cao tuổi thay đổi nơi cư trú trên cùng địa bàn cấp huyện

TTHC
Ban hành mới

10

B-BLD-242147-TT

Thủ tục hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng khi người cao tuổi thay đổi nơi cư trú đến địa bàn huyện, tỉnh khác

TTHC
Ban hành mới

11

B-BLD-242149-TT

Thủ tục trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi đủ điều kiện tiếp nhận vào sống trong cơ sở bảo trợ xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng

TTHC
Ban hành mới

12

B-BLD-242150-TT

Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng đối với người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng

TTHC
Ban hành mới

13

B-BLD-242151 -TT

Thủ tục tiếp nhận người cao tuổi vào nuôi dưỡng trong cơ sở bảo trợ xã hội cấp huyện quản lý

TTHC
Ban hành mới

14

B-BLD-242156-TT

Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật

TTHC
Ban hành mới

15

B-BLD-242160-TT

Thủ tục thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

TTHC
Ban hành mới

16

B-BLD-242234-TT

Thủ tục thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng

TTHC
Ban hành mới

17

B-BLD-242239-TT

Thủ tục thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi chưa được hưởng trợ cấp xã hội

TTHC
Ban hành mới

18

B-BLD-242247-TT

Thủ tục thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi đang được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

TTHC
Ban hành mới

19

B-BLD-242252-TT

Thủ tục điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật

TTHC
Ban hành mới

20

B-BLD-242254-TT

Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội khi người khuyết tật thay đổi nơi cư trú

TTHC
Ban hành mới

21

B-BLD-242259-TT

Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng đối với người khuyết tật

TTHC
Ban hành mới

22

B-BLD-242261 -TT

Thủ tục tiếp nhận người khuyết tật đặc biệt nặng vào cơ sở bảo trợ xã hội

TTHC
Ban hành mới

23

B-BLD-242264-TT

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật đối với các cơ sở do tổ chức, cá nhân trong nước thành lập

TTHC
Ban hành mới

24

B-BLD-242265-TT

Thủ tục cấp lại giấy phép do bị mất, hư hỏng; điều chỉnh giấy phép khi cơ sở chăm sóc người khuyết tật thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở chính, người đứng đầu, phạm vi, nội dung dịch vụ, đối với cơ sở do tổ chức, cá nhân trong nước thành lập

TTHC
Ban hành mới

25

B-BLD-242269-TT

Thủ tục xác định mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

TTHC
Ban hành mới

26

B-BLD-242291-TT

Thủ tục đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật trong các trường hợp:

- Giấy xác nhận khuyết tật hư hỏng không sử dụng được

- Trẻ khuyết tật từ đủ 6 tuổi trở lên

- Mất Giấy xác nhận khuyết tật

TTHC
Ban hành mới

27

B-BLD-242292-TT

Thủ tục xác định và cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật trong trường hợp thay đổi dạng tật hoặc mức độ khuyết tật

TTHC
Ban hành mới

28

B-BLD-242371-TT

Thủ tục thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ

TTHC sửa đổi, bổ sung

29

B-BLD-242381 -TT

Thủ tục giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ

TTHC sửa đổi, bổ sung

30

B-BLD-242382-TT

Thủ tục thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ

TTHC sửa đổi, bổ sung

31

B-BLD-242385-TT

Thủ tục tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ

TTHC sửa đổi, bổ sung

32

B-BLD-242387-TT

Thủ tục thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

TTHC sửa đổi, bổ sung

33

B-BLD-242478-TT

Thủ tục thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

TTHC sửa đổi, bổ sung

34

B-BLD-242480-TT

Thủ tục giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

TTHC sửa đổi, bổ sung

35

B-BLD-242481 -TT

Thủ tục thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

TTHC sửa đổi, bổ sung

36

B-BLD-242483-TT

Thủ tục tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

TTHC sửa đổi, bổ sung

37

B-BLD-242952-TT

Thủ tục thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

TTHC sửa đổi, bổ sung

38

B-BLD-242961 -TT

Thủ tục thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện

TTHC sửa đổi, bổ sung

39

B-BLD-242971 -TT

Thủ tục giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện

TTHC sửa đổi, bổ sung

40

B-BLD-242976-TT

Thủ tục thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện

TTHC sửa đổi, bổ sung

41

B-BLD-242978-TT

Thủ tục tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện

TTHC sửa đổi, bổ sung

42

B-BLD-242981 -TT

Thủ tục lập hồ sơ đề nghị tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp vào các cơ sở bảo trợ xã hội

TTHC sửa đổi, bổ sung

II

Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực An toàn lao động

1

B-BLD-241251 -TT

Chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy

TTHC mới ban hành

2

B-BLD-241255-TT

Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa

TTHC mới ban hành

III. Hồ sơ TTHC đề nghị ngừng đăng tải:

TT

Số hồ sơ TTHC đề nghị ngừng đăng tải

Tên thủ tục hành chính đề nghị ngừng đăng tải

Ghi chú

1

B-BLD-051908-TT

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở bảo trợ xã hội công lập của Bộ, ngành quản lý

Lĩnh vực BTXH

2

B-BLD-052414-TT

Thay đổi tên gọi, trụ sở, giám đốc hoặc quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ

Như trên

3

B-BLD-051968-TT

Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ

Như trên

4

B-BLD-052409-TT

Thành lập cơ sở bảo trợ công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ

Như trên

5

B-BLD-052417-TT

Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ

Như trên

6

B-BLD-112723-TT

Thay đổi quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ

Như trên

7

B-BLD-052420-TT

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở Bảo trợ xã hội công lập cấp tỉnh

Như trên

8

B-BLD-052478-TT

Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND cấp tỉnh

Như trên

9

B-BLD-052472-TT

Thành lập cơ sở bảo trợ công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND cấp tỉnh

Như trên

10

B-BLD-052481-TT

Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp tỉnh

Như trên

11

B-BLD-052483-TT

Thay đổi quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh

Như trên

12

B-BLD-112673-TT

Thay đổi tên, trụ sở, Giám đốc hoặc quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập do UBND cấp tỉnh thành lập

Như trên

13

B-BLD-052580-TT

Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp Huyện

Như trên

14

B-BLD-052481-TT

Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của UBND cấp Huyện

Như trên

15

B-BLD-112645-TT

Thay đổi tên, trụ sở, Giám đốc hoặc quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của UBND cấp Huyện

Như trên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3278/LĐTBXH-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3278/LĐTBXH-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/08/2013
Ngày hiệu lực30/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3278/LĐTBXH-PC năm 2013 công khai văn bản thủ tục hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3278/LĐTBXH-PC năm 2013 công khai văn bản thủ tục hành chính
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3278/LĐTBXH-PC
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýĐặng Đức San
        Ngày ban hành30/08/2013
        Ngày hiệu lực30/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3278/LĐTBXH-PC năm 2013 công khai văn bản thủ tục hành chính

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3278/LĐTBXH-PC năm 2013 công khai văn bản thủ tục hành chính

           • 30/08/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/08/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực