Công văn 3283/BVHTTDL-TV

Công văn 3283/BVHTTDL-TV năm 2020 về triển khai Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3283/BVHTTDL-TV 2020 triển khai Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3283/BVHTTDL-TV
V/v triển khai Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Luật Thư viện số 46/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8, có hiệu lực thi hành vào ngày 01 tháng 7 năm 2020. Ngày 18 tháng 8 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 93/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện, có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 10 năm 2020 (sau đây viết tắt là Nghị định số 93/2020/NĐ-CP).

Để tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Thư viện và Nghị định số 93/2020/NĐ-CP , Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới các cơ quan, tổ chức, đơn vị trc thuộc nội dung Luật Thư viện, Nghị định số 93/2020/NĐ-CP và các Thông tư của Bộ trưng Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện; đẩy mạnh thông tin, giáo dục, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vị trí vai trò của thư viện về phát triển văn hóa đọc, các chính sách của Nhà nước về đầu tư, hỗ trợ và đẩy mạnh xã hội hóa để phát triển sự nghiệp thư viện và văn hóa đọc.

2. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các hoạt động quản lý Nhà nước về thư viện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Trong đó chú trọng việc tổ chức xây dựng, ban hành, thực hiện chính sách, kế hoạch phát triển thư viện, văn hóa đọc tại ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị được giao phụ trách.

3. Xây dựng, kiện toàn và củng cố hệ thống thư viện thuộc quyền quản lý; chỉ đạo việc hiện đại hóa thư viện, xây dựng cơ chế phối hợp giữa thư viện với cơ quan, tổ chức để phát triển thư viện và văn hóa đọc, trong đó tập trung:

a) Rà soát, xây dựng lộ trình kiện toàn lại các thư viện đã được thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2020 để đáp ứng đủ điều kiện về thành lập thư viện theo quy định tại Nghị định số 93/NĐ-CP trước ngày 05 tháng 10 năm 2022.

Người đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chỉ đạo việc triển khai xác định và đầu tư xây dựng thư viện công lập có vai trò quan trọng được Nhà nước ưu tiên đầu tư thuộc lĩnh vực, ngành được giao quản lý. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đầu tư phát triển thư viện cấp tỉnh trở thành thư viện trung tâm trên địa bàn.

b) Đổi mới và chuẩn hóa các hoạt động thư viện, triển khai các dịch vụ thư viện theo quy định của Luật Thư viện và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Thư viện;

c) Xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực thư viện (hiện đại hóa thư viện, xây dựng thư viện số, số hóa tài liệu), xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin để thực hiện liên thông theo quy định của pháp luật và phù hợp với nhu cầu, điều kiện của bộ, ngành, địa phương.

4. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Luật Thư viện và xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm theo quy định.

5. Đối với các Bộ: Quốc phòng, Công An, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về thư viện quy định tại Điều 49 của Luật Thư viện.

6. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về thư viện quy định tại Điều 50 của Luật Thư viện.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc, Sở Văn hóa, Thể thao về Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch triển khai Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy;
- Sở VHTTDL, VHTT, VHTTTTTDL (để thực hiện);
- Thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TV, ĐT.140

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Thị Thủy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3283/BVHTTDL-TV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3283/BVHTTDL-TV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/09/2020
Ngày hiệu lực08/09/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 tháng trước
(10/09/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3283/BVHTTDL-TV

Lược đồ Công văn 3283/BVHTTDL-TV 2020 triển khai Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3283/BVHTTDL-TV 2020 triển khai Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3283/BVHTTDL-TV
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Trịnh Thị Thủy
        Ngày ban hành08/09/2020
        Ngày hiệu lực08/09/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 tháng trước
        (10/09/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3283/BVHTTDL-TV 2020 triển khai Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3283/BVHTTDL-TV 2020 triển khai Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật

              • 08/09/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 08/09/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực