Công văn 3291/TCT-CNTT

Công văn 3291/TCT-CNTT năm 2014 về triển khai mở rộng khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3291/TCT-CNTT 2014 khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3291/TCT-CNTT
v/v Triển khai mở rộng khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Tiếp theo công văn số 3100/TCT-CNTT ngày 07/8/2014 của Tổng cục Thuế về việc đẩy mạnh khai thuế qua mạng theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, Tổng cục Thuế tổ chức triển khai mở rộng hệ thống Nộp thuế điện tử (NTĐT) và nâng cấp hệ thống Khai thuế qua mạng (KTQM) cho các Cục Thuế và Chi cục Thuế trên cả nước.

Tổng cục Thuế đã tổ chức tập huấn cho 63 Cục Thuế trong cả nước về nội dung nâng cấp và triển khai hệ thống NTĐT và KTQM.

Để việc triển khai đạt hiệu quả, Tổng cục Thuế hướng dẫn các Cục Thuế tổ chức thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung triển khai:

- Triển khai dịch vụ NTĐT: Dịch vụ NTĐT cho phép người nộp thuế (NNT) lập Giấy nộp tiền (GNT) vào Ngân sách Nhà nước qua mạng Internet tại Cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế và được Ngân hàng thương mại (NHTM) xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế tức thời.

- Nâng cấp hệ thống KTQM đáp ứng dữ liệu hồ sơ thuế điện tử theo định dạng mới (định dạng chuẩn XML) nhằm giảm dung lượng lưu trữ và kiểm soát dữ liệu chặt chẽ, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, chính xác, giúp tăng tốc độ hệ thống, tránh nghẽn mạng. Các ứng dụng liên quan như ứng dụng hỗ trợ kê khai (HTKK), nhận tờ khai... cũng được nâng cấp đáp ứng thêm định dạng dữ liệu mới (XML).

2. Phạm vi và kế hoạch triển khai:

Tổng cục Thuế tổ chức thực hiện các công việc trên theo 03 đợt triển khai như sau:

- Đợt 1: Từ ngày 18/8/2014 đến 30/9/2014. Triển khai hệ thống NTĐT cho Văn phòng Cục Thuế và các Chi cục Thuế trực thuộc đã triển khai KTQM thuộc 15 tỉnh, thành phố: Tp. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Phú Thọ, Nam Định, Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Bình, Đà Nẵng, Bình Định, Khánh Hoà, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu. 03 Cục Thuế đã triển khai thí điểm NTĐT (Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc) khẩn trương đẩy mạnh tuyên truyền, tích cực vận động NNT để tăng nhanh số lượng NNT tham gia NTĐT.

- Đợt 2: Từ ngày 24/8/2014 đến ngày 31/8/2014, thực hiện triển khai bản nâng cấp các ứng dụng liên quan KTQM tại Tổng cục, 63 Cục Thuế và các Chi cục Thuế trực thuộc đã triển khai KTQM, đáp ứng thêm chuẩn định dạng dữ liệu mới (XML). Kế hoạch tuyên truyền, vận động NNT sử dụng định dạng XML trong KTQM được thực hiện theo lộ trình:

+ Từ tháng 09/2014 đến tháng 12/2014: Hệ thống KTQM tiếp nhận song song hồ sơ thuế theo định dạng dữ liệu cũ (PDF/Mã vạch) và hồ sơ thuế theo định dạng dữ liệu mới (XML). Hồ sơ thuế có thể kê khai theo định dạng XML bao gồm: Các tờ khai tháng, quý theo Thông tư 156/2013/TT-BTC; Báo cáo ấn chỉ theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC; Báo cáo tài chính.

+ Từ tháng 12/2014 đến tháng 03/2015: Hệ thống duy trì việc tiếp nhận cả định dạng hồ sơ thuế cũ (PDF/Mã vạch) và mới (XML). Bổ sung hồ sơ thuế hỗ trợ định dạng XML gồm: Các tờ khai quyết toán theo Thông tư 156/2013/TT-BTC; Các thông báo thuế, thông báo giao dịch T-VAN. Như vậy, toàn bộ các hồ sơ thuế đã đáp ứng định dạng dữ liệu mới (XML).

+ Từ tháng 04/2015, hệ thống chỉ tiếp nhận hồ sơ thuế theo định dạng dữ liệu mới (XML).

- Đợt 3: Dự kiến từ tháng 10/2014, Tổng cục Thuế tiếp tục mở rộng triển khai hệ thống NTĐT tới tất cả các Cục Thuế, Chi cục Thuế còn lại. Tổng cục sẽ có công văn triển khai để thông báo và hướng dẫn thực hiện.

3. Tổ chức triển khai

3.1. Thành lập Tổ chỉ đạo triển khai, Tổ triển khai

- Thành phần Tổ chỉ đạo triển khai: 01 Lãnh đạo Cục Thuế là Tổ trưởng, các thành viên Tổ chỉ đạo bao gồm lãnh đạo các phòng KK&KTT, TTHT, Tin học, Kiểm tra thuế và Lãnh đạo các Chi cục Thuế trực thuộc.

Tổ Chỉ đạo triển khai có trách nhiệm tiếp nhận nội dung triển khai từ Tổng cục Thuế; Kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo các đơn vị liên quan tham gia triển khai theo kế hoạch; Chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng thương mại tham gia hệ thống NTĐT để tuyên tuyền, vận động và hỗ trợ NNT tham gia NTĐT; Xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai; Giải quyết chế độ bồi dưỡng cho cán bộ tham gia triển khai.

- Thành lập Tổ triển khai: Lãnh đạo phòng Tin học là Tổ trưởng và các thành viên là lãnh đạo và cán bộ thuộc các phòng/bộ phận TTHT, KK&KTT, Tin học, các phòng kiểm tra và cán bộ Chi cục Thuế thuộc các bộ phận chịu trách nhiệm triển khai.

Tổ triển khai có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ do Tổ chỉ đạo triển khai phân công; Phối hợp với Tổ triển khai Tổng cục đảm bảo hệ thống ứng dụng sẵn sàng cho triển khai (hệ thống NTĐT, KTQM); Phối hợp với Ngân hàng thương mại tổ chức hội nghị tập huấn NNT nộp thuế điện tử; Tổ chức hỗ trợ NNT tham gia nộp thuế điện tử và thực hiện KTQM theo chuẩn XML. (Quy định về trách nhiệm của các Ngân hàng BIDV, Vietcombank, Vietinbank, Agribank, Mbbank được nêu tại Phụ lục 06).

Lưu ý: Tổ chỉ đạo và Tổ triển khai thành lập theo Quyết định này được duy trì để thực hiện triển khai mở rộng khai thuế qua mạng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính.

Tại Tổng cục Thuế, Tổ triển khai của Tổng cục Thuế (gồm các cán bộ Cục CNTT, Vụ KK, Vụ TTHT) có trách nhiệm:

- Hỗ trợ Tổ triển khai Cục Thuế thực hiện các nội dung triển khai theo kế hoạch.

- Theo dõi, vận hành hệ thống NTĐT, KTQM

- Hỗ trợ Tổ triển khai Cục Thuế xử lý các vướng mắc về kỹ thuật và nghiệp vụ.

3.2. Lập kế hoạch triển khai:

- Tổ Triển khai của Cục Thuế lên kế hoạch chi tiết, xác định công việc và phương án huy động nhân sự từ các phòng/đội và phân công công việc cụ thể cho từng cán bộ, phòng/đội nhằm tổ chức tốt việc: tuyên truyền, tổ chức hội nghị tập huấn NNT, vận động NNT tham gia và tổ chức hỗ trợ NNT thực hiện.

- Tổ Chỉ đạo triển khai phê duyệt kế hoạch triển khai và báo cáo Cục trưởng Cục Thuế để tổ chức thực hiện trong toàn Cục Thuế.

- Kế hoạch triển khai được lập căn cứ theo kế hoạch triển khai chung đã nêu tại mục 2 công văn này và một số nội dung cụ thể dưới đây:

+ Đợt 1: Triển khai NTĐT

§ 15 Cục Thuế triển khai NTĐT trong đợt 1 khẩn trương lập kế hoạch triển khai và thực hiện các công việc theo hướng dẫn. Phấn đấu để có một số NNT thực hiện được nộp thuế điện tử lần đầu cho thời hạn nộp thuế 20/8/2014 (hệ thống NTĐT cho 15 Cục Thuế được mở cổng hoạt động từ ngày 15/8/2014). Sau đó, Cục Thuế cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức thêm các lớp tập huấn NNT, vận động NNT tham gia NTĐT để hoàn thành chỉ tiêu số lượng NNT tham gia nộp thuế điện tử trong năm 2014 nêu tại Phụ lục 01.

§ 03 Cục Thuế đã triển khai thí điểm NTĐT lập kế hoạch mở rộng triển khai NTĐT để hoàn thành chỉ tiêu giao tại Phụ lục 01.

§ Các Cục Thuế còn lại tổ chức tập huấn cho cán bộ thuế, tuyên truyền về NTĐT tới NNT, chuẩn bị sẵn sàng các công việc triển khai tới NNT để có thể tổ chức hội nghị tập huấn NNT và vận hành, hỗ trợ NNT tham gia NTĐT ngay khi có công văn chỉ đạo mở rộng triển khai NTĐT của Tổng cục Thuế.

+ Đợt 2: Triển khai nâng cấp hệ thống KTQM đáp ứng chuẩn dữ liệu XML

§ Lập kế hoạch thực hiện ngay các nội dung: Tổ chức tập huấn cho các cán bộ trực tiếp tham gia triển khai và hỗ trợ triển khai KTQM; Tuyên truyền giới thiệu nội dung nâng cấp hệ thống KTQM cho NNT.

§ Phối hợp với Tổ triển khai của Tổng cục Thuế thực hiện nâng cấp hệ thống KTQM từ ngày 24/8/2014 đến ngày 31/8/2014. Cục CNTT - Tổng cục Thuế sẽ thông báo quy trình nâng cấp qua email.

§ Tổ chức vận hành hệ thống và hỗ trợ NNT sau khi triển khai.

§ Tuyên truyền, vận động NNT chuyển sang sử dụng định dạng dữ liệu mới.

+ Đợt 3: Triển khai mở rộng NTĐT tới các Cục Thuế, Chi cục Thuế trên cả nước

§ Các Cục Thuế đã triển khai NTĐT tích cực tuyên truyền, vận động NNT tham gia NTĐT.

§ Các Cục Thuế chưa triển khai phối hợp với Ngân hàng thương mại đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức hội nghị tập huấn NNT và vận động NNT tham gia NTĐT.

§ Tổ chức cán bộ vận hành, hỗ trợ NNT.

Cuối mỗi đợt triển khai, Cục Thuế báo cáo kết quả triển khai về Tổng cục Thuế theo mẫu tại Phụ lục 04.

3.3. Phân công nhiệm vụ cho các phòng/đội khi tham gia triển khai:

- Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ NNT: Tuyên truyền, hướng dẫn NNT thực hiện đăng ký, nộp thuế điện tử; Tuyên truyền về định dạng hồ sơ thuế XML, hướng dẫn NNT sử dụng định dạng hồ sơ thuế XML khi nâng cấp hệ thống KTQM; Phối hợp với phòng Kê khai và Kế toán thuế giải đáp, hỗ trợ NNT các vấn đề vướng mắc về nghiệp vụ.

- Phòng Tin học: Phối hợp với Tổ triển khai của Tổng cục hỗ trợ xử lý vướng mắc về kỹ thuật liên quan hệ thống NTĐT, KTQM; Hỗ trợ, hướng dẫn các phòng/bộ phận trong quá trình sử dụng ứng dụng NTĐT, KTQM theo chuẩn XML; Hỗ trợ NNT trong quá trình cài đặt, sử dụng ứng dụng.

- Phòng Kê khai và Kế toán thuế: Tập huấn nghiệp vụ cho NNT và cán bộ thuế; Theo dõi và quản lý đăng ký nộp thuế điện tử của NNT; Thường xuyên kiểm tra chứng từ đã nộp của NNT đảm bảo số liệu chính xác và để kiểm soát chứng từ Kho bạc; Phối hợp với phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ NNT thực hiện hỗ trợ và giải đáp vướng mắc của NNT liên quan đến nghiệp vụ đăng ký, nộp thuế điện tử, gửi và nhận các hồ sơ thuế định dạng XML.

- Phòng Kiểm tra thuế: Mời NNT tham dự hội nghị tập huấn; Vận động NNT tham gia nộp thuế điện tử và sử dụng định dạng hồ sơ thuế theo chuẩn mới (XML).

- Phòng Quản trị Tài vụ: Bố trí cơ sở vật chất phục vụ tập huấn cho cán bộ thuế và hội nghị tập huấn cho NNT; Chi bồi dưỡng cho các cán bộ tham gia triển khai theo Quyết định số 1089/QĐ-TCT ngày 5/08/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

3.4. Phối hợp với các Ngân hàng thương mại khi triển khai dịch vụ NTĐT:

Tổng cục Thuế đã ký thỏa thuận hợp tác với 05 Ngân hàng thương mại (Ngân hàng: BIDV, Vietcombank, Vietinbank, Agribank, Mbbank). Trong đó hệ thống của Ngân hàng BIDV đã sẵn sàng triển khai cung cấp dịch vụ NTĐT. 04 Ngân hàng còn lại đang tiếp tục hoàn chỉnh ứng dụng để đáp ứng yêu cầu kết nối với hệ thống NTĐT của Tổng cục Thuế. Dự kiến sẽ hoàn thiện và cung cấp dịch vụ NTĐT trong tháng 09/2014. Tổng cục Thuế sẽ thông báo chính thức với các Cục Thuế về 04 Ngân hàng thương mại hoàn thành kết nối với hệ thống NTĐT của Tổng cục Thuế.

Để triển khai thuận lợi và hỗ trợ tối đa cho NNT, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế phối hợp với các NHTM đã kết nối với hệ thống NTĐT của Tổng cục Thuế để thực hiện các nội dung tuyên truyền, đào tạo, hỗ trợ NNT.

Trong quá trình thực hiện, đôn đốc NHTM thực hiện đúng và đủ nhiệm vụ, trách nhiệm:

- Chỉ đạo Chi nhánh của NHTM phối hợp với Cục Thuế tổ chức triển khai dịch vụ NTĐT cho NNT.

- Đảm bảo đầy đủ các điều kiện về trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật và nhân sự để phục vụ cho việc triển khai và vận hành hệ thống dịch vụ NTĐT.

- Kiểm tra thông tin đăng ký dịch vụ NTĐT của NNT với NHTM.

- Chịu trách nhiệm chuyển chứng từ NTĐT sang chứng từ giấy khi có yêu cầu của NNT theo quy định của pháp luật.

- Đảm bảo bảo mật thông tin dữ liệu của NNT trong quá trình cung cấp dịch vụ NTĐT.

- Đảm bảo các giao dịch trích Nợ từ tài khoản của NNT khi NTĐT được thực hiện an toàn, bảo mật, đúng quy định của pháp luật. Xử lý các sai sót liên quan đến việc trích tiền từ tài khoản của NNT (nếu có).

- Phối hợp với các Cục Thuế tổ chức tuyên truyền, đào tạo, tập huấn và hướng dẫn sử dụng cho cán bộ các đơn vị trực thuộc.

- Xử lý các yêu cầu hỗ trợ của NNT thuộc trách nhiệm của Ngân hàng.

4. Các công việc cần thực hiện

4.1. Tổ chức tập huấn cho cán bộ thuế về hệ thống NTĐT và nội dung chuẩn hồ sơ khai thuế mới (XML)

- Lập danh sách cán bộ tham gia tập huấn: Gồm cán bộ của các phòng/bộ phận liên quan đến tuyên truyền, triển khai, hỗ trợ triển khai NTĐT và KTQM: KK&KTT, TTHT, Kiểm tra, Tin học và cán bộ Chi cục Thuế.

- Chuẩn bị môi trường tập huấn: Chuẩn bị địa điểm, máy móc thiết bị, cài đặt ứng dụng phục vụ thực hành, chuẩn bị tài liệu (biên soạn, in, đóng tệp).

- Bố trí giảng viên: Giảng viên là các cán bộ đã tham gia khóa tập huấn của Tổng cục theo công văn số 2652/TCT-CNTT ngày 14/7/2014.

4.2. Phối hợp với Ngân hàng thương mại thực hiện các công việc liên quan triển khai NTĐT

- Phối hợp với Chi nhánh của NHTM tại cơ sở thực hiện kiểm tra hoạt động của hệ thống NTĐT, đảm bảo các chức năng hoạt động chính xác, thông tin trao đổi giữa hệ thống của cơ quan thuế và ngân hàng đầy đủ, kịp thời.

- Lựa chọn NNT tham dự lớp tập huấn nộp thuế điện tử (ưu tiên lựa chọn NNT đã có tài khoản tại NHTM đang phối hợp triển khai với Tổng cục Thuế). Gửi thư mời tới NNT.

- Tổ chức tuyên truyền cho NNT hiểu về lợi ích của NTĐT.

- Tổ chức hội nghị tập huấn NNT nộp thuế điện tử, vận động NNT tham gia dịch vụ NTĐT.

- Tổ chức vận hành hệ thống và hỗ trợ NNT tham gia NTĐT.

4.3. Tổ chức tuyên truyền cho NNT

- Lập kế hoạch và nội dung tuyên truyền giúp NNT hiểu rõ mục đích, lợi ích, quy trình, thủ tục thực hiện nộp thuế điện tử, sử dụng định dạng hồ sơ thuế XML và vận động NNT thực hiện.

- Phối hợp với các Ủy ban nhân dân, Sở, Ban, Ngành ở địa phương để tuyên truyền về chương trình khai thuế, nộp thuế điện tử.

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của Cục Thuế, băng rôn, tờ rơi,... Công bố địa chỉ liên hệ (địa chỉ, số điện thoại) để hỗ trợ NNT tìm hiểu và đăng ký tham gia nộp thuế điện tử.

- Cục Thuế tham khảo tài liệu tuyên truyền tại địa chỉ: ftp://ftp.tct.vn/Program/TRIEN_KHAI/2014/iHTKK

4.4. Lựa chọn và gửi thư mời NNT tham gia hội nghị giới thiệu chương trình nộp thuế điện tử

Cục Thuế 15 tỉnh, thành phố triển khai hệ thống NTĐT và các Cục Thuế đã triển khai thí điểm NTĐT thực hiện lựa chọn và mời NNT tham gia hội nghị tập huấn, cụ thể như sau:

- Tiêu chí lựa chọn NNT tham gia hội nghị tập huấn:

+ Đã tham gia khai thuế qua mạng trực tiếp tại cổng thông tin của Tổng cục Thuế.

+ Ưu tiên NNT có tài khoản tại NHTM có hệ thống CNTT hoàn chỉnh kết nối với hệ thống NTĐT của Tổng cục Thuế.

- Gửi thư mời cho NNT qua email (nếu có địa chỉ email của NNT) và đề nghị NNT phản hồi để đăng ký tham dự.

- Phân công cán bộ liên hệ điện thoại với NNT được mời tham dự để đảm bảo NNT tham dự đầy đủ.

- Mời các đơn vị báo, đài tham gia để phục vụ tuyên truyền.

- Mẫu thư mời theo Phụ lục 02.

4.5. Tổ chức hội nghị giới thiệu chương trình nộp thuế điện tử

Cục Thuế 15 tỉnh, thành phố triển khai hệ thống NTĐT và 03 Cục Thuế đã triển khai thí điểm NTĐT tổ chức hội nghị giới thiệu chương trình nộp thuế điện tử cho NNT. Tại hội nghị, Cục Thuế giới thiệu về dịch vụ NTĐT và nội dung quy định chuẩn định dạng XML để NNT biết và thực hiện.

- Chuẩn bị:

+ Bố trí địa điểm tập huấn.

+ Phối hợp với Tổng cục Thuế kiểm tra môi trường, kịch bản tập huấn.

+ In tài liệu bài giảng cho NNT.

- Đối tượng tham gia tập huấn: NNT đã đăng ký tham gia hội nghị theo thư mời của Cục Thuế.

- Nội dung tập huấn: hướng dẫn quy trình nộp thuế điện tử (chi tiết tại Phụ lục 05) và sử dụng ứng dụng; giới thiệu và hướng dẫn sử dụng hồ sơ thuế XML; tuyên truyền, hướng dẫn cách thức đăng ký nộp thuế điện tử.

- Tổ chức hội nghị: Cục Thuế chủ trì tổ chức hội nghị, trao đổi với chi nhánh NHTM tại địa phương để phối hợp tổ chức. Chương trình hội nghị thực hiện theo Phụ lục 03. Lưu ý: cử cán bộ đón tiếp, phát tài liệu, ghi nhận danh sách NNT tham dự.

4.6. Chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật, ứng dụng CNTT phục vụ triển khai và thực hiện hỗ trợ triển khai

- Phối hợp với Cục CNTT - Tổng cục Thuế xử lý các vấn đề vướng mắc về kỹ thuật, cài đặt, vận hành của hệ thống.

- Hỗ trợ, hướng dẫn NNT cài đặt, sử dụng và xử lý các vướng mắc về kỹ thuật trong quá trình thực hiện.

- Cung cấp thông tin về số điện thoại và email hỗ trợ NTĐT cho Tổng cục (theo địa chỉ mail [email protected]) để công khai thông tin cho NNT trên trang web: http://kekhaithue.gdt.gov.vn.

- Tổ chức nhóm hỗ trợ NNT, thực hiện tiếp nhận, xử lý các vướng mắc về nghiệp vụ, kỹ thuật trong quá trình triển khai.

5. Tổ chức hỗ trợ, vận hành:

Thực hiện hỗ trợ và vận hành hệ thống NTĐT theo nội dung hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 06.

Trong thời gian triển khai, Cục Thuế liên hệ với nhóm hỗ trợ tại Tổng cục theo số điện thoại 04 37689679 máy lẻ 2103, 2015 hoặc qua hộp thư điện tử [email protected], [email protected].

Đề nghị Cục Thuế thực hiện triển khai theo các nội dung đã nêu trong công văn. Kết quả triển khai chương trình NTĐT là căn cứ để Tổng cục Thuế đánh giá thi đua cuối năm của các Cục Thuế.

Trong quá trình triển khai, nếu có các vướng mắc phát sinh, đề nghị Cục Thuế báo cáo ngay Tổng cục Thuế để kịp thời xử lý, rút kinh nghiệm cho đợt triển khai mở rộng tiếp theo./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3291/TCT-CNTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3291/TCT-CNTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/08/2014
Ngày hiệu lực15/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3291/TCT-CNTT

Lược đồ Công văn 3291/TCT-CNTT 2014 khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 3291/TCT-CNTT 2014 khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu3291/TCT-CNTT
       Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
       Người kýTrần Văn Phu
       Ngày ban hành15/08/2014
       Ngày hiệu lực15/08/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Công nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 3291/TCT-CNTT 2014 khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử

          Lịch sử hiệu lực Công văn 3291/TCT-CNTT 2014 khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử

          • 15/08/2014

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 15/08/2014

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực