Công văn 33/PCAIDSMTMD

Công văn 33/PCAIDSMTMD về Chương trình công tác năm 2012 của Ủy ban Quốc gia do Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 33/PCAIDSMTMD Chương trình công tác năm 2012


ỦY BAN QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/PCAIDSMTMD
V/v: Chương trình công tác năm 2012 của Ủy ban Quốc gia

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ, ngành là thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;
- Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm năm 2012, sau khi có ý kiến đề xuất của các Bộ, ngành và các thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm về Chương trình công tác năm 2012 của Ủy ban Quốc gia, cơ quan giúp việc của Ủy ban Quốc gia đã tổng hợp trình và được Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phê duyệt.

Thừa lệnh Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, Ủy ban Quốc gia xin gửi Chương trình công tác năm 2012 tới các Bộ, ngành, thành viên Ủy ban Quốc gia, Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan biết, triển khai thực hiện, đồng thời thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các thành viên UBQG;
- Tổ Chuyên gia;
- Văn phòng thường trực p/c ma túy, Bộ Công an;
- Cục p/c HIV/AIDS, Bộ Y tế;
- Cục p/c tệ nạn xã hội, Bộ LĐTBXH;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: TH, TV, QHQT, KGVX, Cục QT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, BPGVUBQG(5)ĐHB.

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Nguyễn Hữu Vũ

 

CHƯƠNG TRÌNH

CÔNG TÁC NĂM 2012 CỦA ỦY BAN QUỐC GIA
(Kèm theo công văn số 33/PCAIDSMTMD ngày 28 tháng 3 năm 2012)

STT

NỘI DUNG

CƠ QUAN CHỦ TRÌ VÀ PHỐI HỢP

THỜI GIAN THỰC HIỆN

1.

Họp Ủy ban Quốc gia để chuẩn bị tổng kết công tác năm 2011

UBQG, các thành viên

02/2012

2.

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012 và thăm các cơ sở điều trị Methadone và Trung tâm cai nghiện

UBQG, các thành viên, các cơ quan Trung ương, Ban Chỉ đạo, lãnh đạo Ban tuyên giáo 63 tỉnh/TP, các tổ chức quốc tế.

3/2012

3.

Hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Bộ Y tế và các bộ, ngành, địa phương có liên quan/UBQG

3/2012

4.

Xây dựng và trình TTg về Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới để thực hiện Thông báo Kết luận số 27/KL-TW của Ban Bí thư

Bộ Y tế và các bộ, ngành, địa phương có liên quan/UBQG

3/2012

5.

Thực hiện kế hoạch hoạt động dự án của UBQG phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2012

Ban Quản lý Dự án UBQG

Quý I,II,III,IV

6.

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2012 của Tổ Chuyên gia

Tổ Chuyên gia

Quý I,II,III,IV

7.

Thực hiện kế hoạch kiểm tra, thu thập số liệu năm 2012 của các tổ chức liên ngành

Các cơ quan thành viên UBQG/cơ quan giúp việc UBQG

Quý I,II,III,IV

8.

Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác phòng, chống mại dâm tại một số tỉnh, thành phố trọng điểm

Bộ LĐTBXH, Tổ công tác liên ngành/cơ quan giúp việc UBQG

Quý I,IV

9.

Đoàn cấp cao UBQG thăm chính thức Úc, Niu Di lân

Bộ Ngoại giao, VPCP

4/2012

10.

Các thành viên UBQG kiểm tra công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm đợt 1

UBQG/các thành viên, các Ban Chỉ đạo có liên quan

5/2012

11.

Thăm và tặng quà các cháu thiếu nhi bị ảnh hưởng HIV/AIDS

Bộ Y tế/UBQG

5/2012

12.

Tháng hành động Quốc gia phòng, chống ma túy

Bộ Công an/UBQG

5/2012

13.

Báo cáo về việc củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp

Các cơ quan, địa phương chưa thực hiện

Trước 31/5/2012

14.

Lễ phát động chiến dịch “Tuổi trẻ chung tay đẩy lùi dịch HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm”

TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh/UBQG

5/2012

15.

Chiến dịch truyền thống dự phòng lây truyền HIV/AIDS từ mẹ sang con

Bộ Y tế/UBQG, Hội LHPN Việt Nam

02/6/2012

16.

Lễ ra quân hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2012 trong các trường học thuộc các khu vực phức tạp về tệ nạn ma túy

Bộ GDĐT/Bộ CA, VPCP, các cơ quan, địa phương có liên quan

6/2012

17.

Đoàn cấp cao UBQG thăm CHND Campuchia

Bộ Công an, Bộ Ngoại giao/UBQG

6/2012

18.

Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Kế hoạch số 83 của Chính phủ về đấu tranh chống tội phạm ma túy trên tuyến Tây Bắc

Bộ Công an/UBQG

6/2012

19.

Hội nghị đánh giá hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm

Bộ Thông tin và Truyền thông/UBQG

6/2012

20.

Hội nghị “Chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm của các tổ chức xã hội”

Liên hiệp các Hội KHKTVN (VUSTA)/UBQG

6/2012

21.

Kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí đầu tư phát triển trong lĩnh vực phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm tại một số tỉnh, thành phố trọng điểm

Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (thành viên UBQG), các cơ quan thường trực, Văn phòng Chính phủ

Tháng 6, tháng 9/2012

22.

Xây dựng và trình Nghị định quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Bộ Y tế các các bộ, ngành, địa phương có liên quan

Quý II

23.

Thẩm định và trình Chính phủ phê duyệt Chương trình Mục tiêu Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Y tế

Quý II

24.

Thẩm định và trình Chính phủ phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an

Quý II

25.

Hội nghị phổ biến, triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

Bộ Y tế, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ

Quý II

26.

Kiểm tra về việc xóa bỏ cây có chứa chất ma túy, chuyển đổi cây trồng vật nuôi thay thế

Bộ NNPTNT/UBQG, các cơ quan địa phương có liên quan

Quý II

27.

Lễ mít tinh hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “ngày toàn dân phòng, chống ma túy”

Hội Nông dân Việt Nam/UBQG

Quý II

28.

Kiểm tra công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm tại Quân khu 1, 7, Quân đoàn 4, Cục Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng

Bộ Quốc phòng/UBQG

Quý II,III

29.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung tài liệu, học liệu và tập huấn công tác giáo dục phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS trong chương trình giáo dục

Bộ GDĐT/UBQG

Quý III

30.

Hội thảo về công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy gắn với phát triển kinh tế-xã hội ở các tỉnh trọng điểm và vùng dân tộc thiểu số

Ủy ban Dân tộc/UBQG

Quý III

31.

Hội nghị phổ biến, triển khai Nghị định quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Bộ Y tế, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ

Quý III

32.

Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015

Bộ LĐTBXH/UBQG

Quý III

33.

Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Kế hoạch liên tịch về phát động toàn dân tham gia vận động, giúp đỡ người nghiện, quản lý hỗ trợ người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng (số 2064)

Bộ LĐTBXH/UBQG, Tổ công tác liên ngành, các địa phương

Quý III

34.

Xây dựng và trình Nghị định sửa đổi, bổ sung một số chất ma túy mới, tiền chất chưa có trong danh mục vào danh mục các chất ma túy, tiền chất cần quản lý

Bộ Công an, các bộ, ngành, địa phương có liên quan

Quý III

35.

Xây dựng Nghị quyết của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm trong tình hình mới

UBQG (Văn phòng Chính phủ, các cơ quan thường trực lĩnh vực và các cơ quan, địa phương có liên quan)

Quý III

36.

Xây dựng chương trình, đề án giảm kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS

Bộ Y tế

Quý III

37.

Nộp báo cáo định kỳ công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm 2012

Các Bộ, ngành, địa phương

Trước 15/7/2012

38.

Họp UBQG 6 tháng đầu năm 2012

UBQG/các thành viên UBQG

7/2012

39.

Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21/CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị

Bộ Công an/UBQG

7/2012

40.

Hội nghị chuyên đề phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm vùng Tây Nam Bộ

Bộ Y tế/UBQG, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ

7/2012

41.

Hội thảo chống kỳ thị, phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS trong các cơ sở giáo dục

Bộ GDĐT, Bộ Y tế/UBQG

7/2012

42.

UBQG khảo sát mô hình cai nghiện ma túy, nghiên cứu Tòa án ma túy Hoa Kỳ

UBQG

7/2012

43.

Hội thảo - giao lưu công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS các tỉnh Hội CCB khu vực Bắc miền Trung

Hội CCB Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam/UBQG

Tháng 7/2012

44.

Sản xuất phim tài liệu chuyên đề phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm để cấp cho các đội chiếu bóng lưu động địa phương

Bộ VHTTDL/UBQG

8/2012

45.

Hội nghị phụ nữ với công tác phòng, chống mại dâm

Hội LHPNVN/UBQG

8/2012

46.

Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư giai đoạn 2008-2012

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Y tế/UBQG

8/2012

47.

Diễn đàn thanh niên phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm

TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh/UBQG

8/2012

48.

Hội nghị tổng kết, đánh giá các mô hình cai nghiện, giải quyết việc làm sau cai nghiện

Bộ LĐTBXH/UBQG, các cơ quan, địa phương liên quan

9/2012

49.

Đoàn chuyên viên liên ngành đi nghiên cứu, học tập quản lý cai nghiện, phòng chống mại dâm ở Trung Quốc và Hồng Kông

UBQG

9/2012

50.

Hội thảo thực tiễn thi hành các quy định pháp luật về phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm

Bộ Tư pháp/UBQG

9/2012

51.

Hội nghị tổng kết 5 năm công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS theo nhiệm kỳ Đại hội lần thứ IV Hội CCB VN (giai đoạn 2007-2012)

Hội CCB Việt Nam/UBQG

Tháng 9-10/2012

52.

Đoàn cấp cao UBQG phòng, chống ma túy Lào, Campuchia thăm và làm việc tại VN

Bộ Công an/UBQG

10/2012

53.

Các thành viên UBQG kiểm tra công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm đợt 2

UBQG/các thành viên, các Ban Chỉ đạo có liên quan

10/2012

54.

Hội nghị sơ kết thực hiện Quyết định số 84/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng HIV/AIDS đến 2020

Bộ GDĐT, Bộ Y tế/UBQG

10/2012

55.

Nộp báo cáo định kỳ công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm 9 tháng

Các Bộ, ngành, địa phương

Trước 20/10/2012

56.

Họp UBQG 9 tháng năm 2012

UBQG/các thành viên UBQG, Ban Chỉ đạo một số địa phương tại Đà Nẵng

10/2012

57.

Hội thảo xóa bỏ cây có chứa chất ma túy, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi thay thế, gắn với xóa đói giảm nghèo

Bộ NNPTNT/UBQG

10/2012

58.

Hội nghị huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực và lồng ghép các chương trình, kế hoạch KT-XH phục vụ cho công tác phòng, chống AISD, ma túy, mại dâm

Bộ Kế hoạch và Đầu tư/UBQG, các tổ chức, cơ quan, địa phương liên quan

10/2012

59.

Giao lưu gương những công dân cai nghiện thành công, làm kinh tế giỏi

Hội Nông dân Việt Nam, Bộ LĐTBXH/UBQG

10/2012

60.

Kiểm tra, giám sát việc sử dụng và quyết toán kinh phí trong lĩnh vực phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm tại các tỉnh trọng điểm

Lãnh đạo Bộ Tài chính (thành viên UBQG), các cơ quan thường trực, Văn phòng Chính phủ

Tháng 10, 12/2012

61.

Đoàn đi nghiên cứu mô hình các giá trị tôn giáo với phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm ở Thái Lan, Indonesia

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam/UBQG

11/2012

62.

Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

Bộ Y tế/UBQG

11/2012

63.

Xây dựng và trình TTgCP Đề án đổi mới hoạt động cai nghiện

Bộ LĐTBXH, các bộ, ngành, địa phương có liên quan

11/2012

64.

Hội thảo, tập huấn về việc quản lý tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp trong tình hình mới

Bộ Công thương, Bộ Công an/UBQG

11/2012

65.

Gặp mặt thường niên các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ cho công tác phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm

UBQG

12/2012

66.

Xây dựng Đề án xã hội hóa các nguồn lực cho công tác phòng, chống AIDS, ma túy mại dâm

Bộ Tài chính

Quý IV

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 33/PCAIDSMTMD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu33/PCAIDSMTMD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2012
Ngày hiệu lực28/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 33/PCAIDSMTMD Chương trình công tác năm 2012


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 33/PCAIDSMTMD Chương trình công tác năm 2012
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu33/PCAIDSMTMD
        Cơ quan ban hànhchống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, Uỷ ban Quốc gia phòng
        Người ký***, Nguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành28/03/2012
        Ngày hiệu lực28/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 33/PCAIDSMTMD Chương trình công tác năm 2012

           Lịch sử hiệu lực Công văn 33/PCAIDSMTMD Chương trình công tác năm 2012

           • 28/03/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/03/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực