Công văn 33/UBDT-TTTT

Công văn 33/UBDT-TTTT năm 2021 về phúc đáp công văn 3932/BHXH-CNTT về việc cung cấp thông tin khảo sát kết nối, chia sẻ, khai thác và trách nhiệm của các bên liên quan đối với cơ sở dữ liệu chuyên ngành về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 33/UBDT-TTTT 2021 cơ sở dữ liệu chuyên ngành về bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/UBDT-TTTT
V/v phúc đáp công văn số 3932/BHXH-CNTT ngày 11/12/2020

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ủy ban Dân tộc nhận được văn bản số 3932/BHXH-CNTT ngày 11/12/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc cung cấp thông tin khảo sát kết nối, chia sẻ, khai thác và trách nhiệm của các bên liên quan đối với cơ sở dữ liệu chuyên ngành về BHXH, BHYT, BHTN. Ủy ban Dân tộc gửi nội dung phiếu khảo sát kèm theo.

Kính đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam nghiên cứu, tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, CNUB (để b/c);
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, TTTT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Nông Quốc Tuấn

 

PHIẾU KHẢO SÁT

HIỆN TRẠNG, NHU CẦU KẾT NỐI, CHIA SẺ, KHAI THÁC VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU BHXH, BHYT, BHTN
(Kèm theo công văn số 33/UBDT-TTTT ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban Dân tộc)

Đơn vị được khảo sát: Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

Địa điểm thực hiện khảo sát: Số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Đơn vị thực hiện khảo sát:

Thời gian thực hiện khảo sát: 12/2020

PHN XÁC NHẬN

Đại diện Đơn vị được khảo sát

 

 

 

Cán bộ thực hiện khảo sát

 

 

 

Giám sát khảo sát

 

A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ quan cung cấp thông tin: Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc

2. Địa chỉ: Số 349 Đội Cấn, Quận Ba Đình, TP Hà Nội

3. Sđiện thoại/Fax: 024 37222626

4. Họ và tên cán bộ liên hệ khi cần thông tin: Lê Văn Hùng

5. Địa chỉ email/số điện thoại của cán bộ liên hệ: levanhung@cema.gov.vn; 0936 368236

6. Thông tin cán bộ cung cấp thông tin khảo sát:

STT

Họ tên

Chức vụ

Phòng/Cơ quan

1

Lê Văn Hùng

Trưởng phòng

Phòng Ứng dụng và CSDL

7. Thông tin cán bộ thực hiện khảo sát:

STT

Họ tên

Chức vụ

Email

1

 

 

 

2

 

 

 

B. NỘI DUNG KHẢO SÁT

I. KHẢO SÁT VỀ HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU

1. Quý cơ quan vui lòng liệt kê cung cấp thông tin về hiện trạng kết nối, chia sẻ thông tin giữa BHXH Việt Nam với các hệ thống thông tin tại các Bộ, ngành, địa phương?

STT

Ứng dụng nguồn

Ứng dụng đích

Tần suất trao đổi

Thông tin trao đổi

Hình thức trao đi

Ghi chú

 

EFY

 

1 lần/tháng

Đối chiếu thông tin

Internet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hiện nay, Quý cơ quan có khai thác các thông tin, dữ liệu do BHXH Việt Nam cung cấp hay không?

□ Chưa có kết nối, chia sẻ

x Có kết nối, chia sẻ

Nếu có, Quý cơ quan vui lòng cho biết hiện trạng kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin, dữ liệu ngành BHXH Việt Nam hiện nay?

STT

Nội dung khai thác

Hình thức khai thác

Khó khăn, vướng mắc

Ghi chú

 

Lĩnh vực bảo hiểm

Internet

Phần mềm chậm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Quý Cơ quan vui lòng liệt kê các yêu cầu hoặc nhu cầu được cung cấp thông tin, dữ liệu của BHXH Việt Nam?

STT

Nội dung thông tin, dliệu

Tần suất cung cấp/khai thác

Đối tượng và mục đích sử dụng

Ghi chú1

 

Hướng dẫn về bảo hiểm

1 lần/tháng

Cập nhật mới nhất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Những khó khăn, vướng mắc trong việc kết nối, chia sẻ, khai khác Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm tại Quý cơ quan là gì?

□ Chưa có các tiêu chuẩn, quy chuẩn được ban hành để phục vụ kết nối, chia sẻ.

□ Thiếu hành lang pháp lý được quy định trong Luật, Nghị định... cho việc chia sẻ dữ liệu, kết nối, đảm bảo an toàn cho dữ liệu, an toàn cho hệ thống

x Do hệ thống triển khai theo ngành dọc của các đơn vị chủ quản Cơ sở dữ liệu quốc gia nên gặp nhiều khó khăn trong việc chia sẻ dữ liệu với các hệ thống/phần mềm ứng dụng tại các địa phương.

x Thiếu giải pháp kỹ thuật để kết nối, liên thông các hệ thống.

x Nghiệp vụ đòi hỏi nhiều thông tin/dữ liệu mà các phần mềm/hệ thống không cung cấp được, phải làm thủ công.

x Nghiệp vụ phức tạp chưa được chuẩn hóa, nên khó chia sẻ, tích hợp dữ liệu.

x Các đơn vị không muốn chia sẻ dữ liệu do không đảm bảo an toàn, thông tin về mặt kỹ thuật.

□ Các đơn vị có chia sẻ dữ liệu, thông tin nhưng chưa đầy đủ.

□ Ý kiến khác ………………………………………………………………………………..

5. Quý cơ quan đã sẵn sàng kết nối để trao đổi và chia sẻ dữ liệu với BHXH Việt Nam để chia sẻ những dữ liệu sau đây không? (tham khảo danh mục nhu cầu khai thác tại phụ lục kèm theo)

Cơ sở dữ liệu liên quan đến các Bộ, ngành: Bộ Tài chính; Bộ Y tế; Bộ Tư pháp;

Tổng cục Thuế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công An, Tổng cục Thống kê.

6. Để tăng cường khả năng chia sẻ dữ liệu giữa các Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm và các hệ thống thông tin, theo Quý cơ quan những nội dung, giải pháp gì nhằm thúc đẩy việc chia sẻ dữ liệu này.

x Xây dựng Nghị định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm và các hệ thống thông tin (quy định về nguyên tắc/phương thức/nội dung, phạm vi trao đổi, chia sẻ/trách nhiệm các bên...).

x Xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn các quy chuẩn/tiêu chuẩn riêng của ngành BHXH Việt Nam phục vụ kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm với các hệ thống thông tin.

x Xây dựng ban hành Nghị định, Thông tư, văn bản hướng dẫn về chia sẻ, kết nối, liên thông các hệ thống với Cơ sở dữ liệu quốc gia.

□ Các giải pháp khác (nếu có ghi rõ):

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

II. CÁC ĐỊNH HƯỚNG, CHÍNH SÁCH, QUY ĐỊNH, VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

III. CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

……………………………………………………………………………………………………….1 Ghi rõ tên các biểu mẫu theo quy định hoặc các văn bản pháp luật liên quan nếu có.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 33/UBDT-TTTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu33/UBDT-TTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2021
Ngày hiệu lực11/01/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(23/01/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 33/UBDT-TTTT

Lược đồ Công văn 33/UBDT-TTTT 2021 cơ sở dữ liệu chuyên ngành về bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 33/UBDT-TTTT 2021 cơ sở dữ liệu chuyên ngành về bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu33/UBDT-TTTT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýNông Quốc Tuấn
        Ngày ban hành11/01/2021
        Ngày hiệu lực11/01/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 tháng trước
        (23/01/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 33/UBDT-TTTT 2021 cơ sở dữ liệu chuyên ngành về bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 33/UBDT-TTTT 2021 cơ sở dữ liệu chuyên ngành về bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội

              • 11/01/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 11/01/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực