Công văn 3302/TCHQ-GSQL

Công văn 3302/TCHQ-GSQL năm 2014 về văn bản hướng dẫn Nghị định 202/2013/NĐ-CP và 187/2013/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3302/TCHQ-GSQL 2014 hướng dẫn 202/2013/NĐ-CP 187/2013/NĐ-CP chứng từ xuất nhập khẩu phân bón


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3302/TCHQ-GSQL
V/v văn bản hướng dẫn Nghị định số 202/2013/NĐ-CP và Nghị định số 187/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- BY tế;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố về vướng mắc liên quan đến hồ sơ, chứng từ xuất khẩu, nhập khẩu phân bón theo Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 về quản lý phân bón và vướng mắc trong việc thực hiện Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài. Về vic này, Tổng cục Hải quan xin trao đổi với các Bộ như sau:

1. Về hồ sơ, chứng từ xuất khẩu, nhập khẩu phân bón:

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 16 và Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 202/2013/NĐ-CP dẫn trên thì Bộ Công Thương hướng dẫn cụ thể giấy tờ, tài liệu mà tổ chức, cá nhân xuất khẩu phân bón xuất trình cho Cơ quan Hải quan để làm cơ sở thực hiện thủ tục hải quan đối với phân bón vô cơ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn cụ thể giấy tờ, tài liệu mà tổ chức, cá nhân xuất khẩu phân bón xuất trình cho cơ quan Hải quan để làm cơ sở thực hiện thủ tục hải quan đối với phân bón hữu cơ và phân bón khác.

Tuy nhiên, đến nay Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) mới nhận được văn bản của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 202/2013/NĐ-CP dẫn trên, chưa nhận được văn bản hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với mặt hàng phân bón hữu cơ và phân bón khác như trên. Do vậy, để cơ quan Hải quan có cơ sở thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu đối với mặt hàng phân bón hữu cơ và phân bón khác, Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về giấy tờ, tài liệu mà tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu phân bón hữu cơ và phân bón khác xuất trình cho cơ quan Hải quan theo quy định tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP dẫn trên.

2. Về việc thực hiện Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 ca Chính phủ:

Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2014. Tuy nhiên đến nay mới có Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 187/2013/NĐ-CP mua bán hàng hóa quốc tế">04/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 hướng dẫn thực hiện, còn các Bộ, Ngành khác với chức năng, nhiệm vụ được phân công vẫn chưa ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 187/2013/NĐ-CP dẫn trên. Để cơ quan Hải quan có cơ sở thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu đối với các loại hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của các Bộ, Ngành có liên quan theo Nghị định số 187/2013/NĐ-CP và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) kiến nghị các Bộ, Ngành sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 187/2013/NĐ-CP.

Trong thời gian chờ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, chứng từ xuất khẩu, nhập khẩu phân bón hữu cơ và phân bón khác phải xuất trình cho cơ quan Hải quan theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 202/2013/NĐ-CP dẫn trên và chờ các Bộ, Ngành ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013, Tổng cục Hải quan đã có văn bản số 3301/TCHQ-GSQL ngày 31/3/2014 (gửi kèm) hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện để không làm ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính ph (để b/cáo);
- Bộ Tư pháp (để p/hợp);
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/cáo);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3302/TCHQ-GSQL

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3302/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 31/03/2014
Ngày hiệu lực 31/03/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3302/TCHQ-GSQL 2014 hướng dẫn 202/2013/NĐ-CP 187/2013/NĐ-CP chứng từ xuất nhập khẩu phân bón


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 3302/TCHQ-GSQL 2014 hướng dẫn 202/2013/NĐ-CP 187/2013/NĐ-CP chứng từ xuất nhập khẩu phân bón
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3302/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành 31/03/2014
Ngày hiệu lực 31/03/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 3302/TCHQ-GSQL 2014 hướng dẫn 202/2013/NĐ-CP 187/2013/NĐ-CP chứng từ xuất nhập khẩu phân bón

Lịch sử hiệu lực Công văn 3302/TCHQ-GSQL 2014 hướng dẫn 202/2013/NĐ-CP 187/2013/NĐ-CP chứng từ xuất nhập khẩu phân bón

  • 31/03/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 31/03/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực