Công văn 3305/BYT-TT-KT

Công văn 3305/BYT-TT-KT năm 2016 gửi biểu mẫu xét tặng “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 12 do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3305/BYT-TT-KT gửi biểu mẫu xét tặng Thầy thuốc Nhân dân Thầy thuốc Ưu tú lần thứ 12 2016


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3305/BYT-TT-KT
V/v gửi biểu mẫu xét tặng TTND-TTUT lần thứ 12

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Các đ
ơn v thành viên thuc Tổng Công ty Dược Vit Nam, Tổng Công ty Trang thiết bị Y tế Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương;
- Y tế các Bộ, ngành.

 

Ngày 24/6/2016, Bộ trưởng Bộ Y tế ký ban hành Quyết định số 2002/QĐ-BYT về việc ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 12 - năm 2017. Để thống nhất từ Hội đồng cấp cơ sở đến Hội đồng cấp Nhà nước, Bộ Y tế đã gửi biểu mẫu hồ sơ xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 12 - năm 2017, nhưng do quá trình đính kèm file đã gửi nhầm file. Vì vậy, Bộ Y tế xin gửi lại Biểu mẫu hồ sơ và gửi kèm thêm 02 biểu mẫu danh sách trích ngang phục vụ cho cuộc họp Hội đồng các cấp.

(Xin gửi kèm 03 file biểu mẫu hồ sơ)

Hồ sơ gửi về Hội đồng Bộ Y tế và Hội đồng cấp Nhà nước (qua Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng, Bộ Y tế) phải có đủ 02 bộ và gửi kèm theo file mềm qua địa chỉ e-mail: [email protected] hoặc gửi kèm 1 đĩa CD or USB (định dạng file Microsoft Office Word).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyn Viết Tiến (đ báo cáo);
- Lưu: VT, TT-KT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TRUYỀN THÔNG VÀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
Nguyễn Đình Anh

 

PHỤ LỤC

MẪU HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT PHONG TẶNG DANH HIỆU “THẦY THUỐC NHÂN DÂN”, “THẦY THUỐC ƯU TÚ”
(Ban hành kèm theo Nghị định s
41/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ)

Mẫu số 01

Tờ trình về việc đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”

Mẫu số 02

Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, Thầy thuốc Ưu tú” (kèm theo tờ trình)

Mẫu số 03

Biên bản họp giới thiệu và ly ý kiến qun chúng đi với danh hiệu “Thầy thuc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”

Mẫu số 04

Biên bản họp Hội đồng và kết quả bỏ phiếu xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”

Mẫu số 05

Danh sách trích ngang đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”

Mu số 06

Danh sách trích ngang đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú”

Mẫu số 07

Báo cáo về Quy trình xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”

Mẫu số 08

Bản tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”

Mẫu số 09

Bản tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú”

Mu số 10

Phiếu bầu về việc xét tặng danh hiệu “Thy thuốc Nhân dân”

Mẫu số 11

Phiếu bầu về việc xét tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú”

 

Mẫu số 01

ĐƠN VỊ: …………………..
HỘI ĐNG CẤP……………….
XÉT TẶNG DANH HIỆU
TTND
-
TTƯT LẦN THỨ 12
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: …../TTr-…..

…………, ngày…. tháng…. năm 20….

 

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”

Kính gửi: Hội đồng cấp…….. xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”,
“Thầy thuốc Ưu tú”
lần thứ 12

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”;

Hội đồng cấp………………………….. xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 12 đã họp ngày ... tháng .... năm ………….. Căn cứ vào tiêu chuẩn và quy trình xét tặng, kính đề nghị Hội đồng cấp………………………….. xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” xét, trình Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu:

Thầy thuốc Nhân dân cho:              người

Thầy thuốc Ưu tú cho:                     người

(Có danh sách và hồ sơ kèm theo)

Trong quá trình tiến hành xét, Hội đồng bảo đảm xét đúng đối tượng, tiêu chuẩn và quy trình đã quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ.

 


Nơi nhận:
Như trên;
Lưu:...

CHỦ TỊCH HỘI ĐNG
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 02

DANH SÁCH

Đề nghị danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân” (hoặc “Thầy thuốc Ưu tú”)
(Ban hành kèm theo Tờ trình số: ………/TTr-……… ngày …../…../….. của ……….)

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ, đơn vị

Nam

Nữ

1.

Giáo sư, Tiến sĩ. Nguyn Văn B

1964

 

Giám đc Bệnh viện X tỉnh Y

2.

Thạc sĩ. Nguyễn Thị B

 

1959

Phó Trưởng khoa, Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện X, Bộ Y

3.

Bác sĩ chuyên khoa 1. Nguyễn Văn C

1970

 

Trưởng khoa, Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện X tỉnh Y

4.

Điều dưỡng. Nguyễn Thị D

 

1968

Điều dưỡng trưởng, Khoa cấp cứu, Bệnh viện X, Bộ Y

 

Mẫu số 03

ĐƠN VỊ: …………………..
HỘI ĐNG CẤP ……………….
XÉT TẶNG DANH HIỆU
TTND
-
TTƯT LẦN THỨ 12
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

 

…….., ngày … tháng … năm 20…

 

BIÊN BẢN

Họp giới thiệu và lấy ý kiến quần chúng đối với danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”

1. Phiên họp toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị ngày ….. tháng …. năm 20 ….dưới sự chủ trì của ………………………. phổ biến tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” và giới thiệu công khai những người đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”.

2. Tham gia phiên họp có ………………… người.

3. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị trao đổi thành tích công lao của từng người, so sánh, đối chiếu với tiêu chuẩn và bỏ phiếu tín nhiệm.

4. Đơn vị đã đề cử ……………… đồng chí vào ban kiểm phiếu, gồm các ông (bà) sau:

Trưởng ban kiểm phiếu: .............................................................................................

Các ủy viên:

1. ...............................................................................................................................

2. ...............................................................................................................................

3. ...............................................................................................................................

4. ...............................................................................................................................

5. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị:......................................... người.

- Số người tham gia bỏ phiếu........................................................................... người

- Số người không tham gia bỏ phiếu................................................................ người.

Lý do: .........................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

- Số phiếu phát ra: ............................................................................. phiếu

- Số phiếu thu về hợp lệ: ................................................................... phiếu

Số phiếu thu về không hợp lệ: ........................................................ phiếu.

6. Kết quả lấy ý kiến danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ, Nơi công tác

Số phiếu đạt

Tỷ lệ (%)

Nam

Nữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Số thầy thuốc có số phiếu đạt từ 80% trở lên: ………….. người.

 

THƯ KÝ
(Ký ghi rõ họ và tên)

TM. HỘI ĐNG
(Ký ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:

1. Ghi đủ số thầy thuốc trong danh sách bỏ phiếu, xếp thứ tự theo số phiếu từ cao đến thấp; Thầy thuốc Nhân dân đến Thầy thuốc Ưu tú.

2. Tỷ lệ % = Số phiếu tín nhiệm đề nghị/Tổng số người có mặt tại phiên họp.

 

Mẫu số 04

ĐƠN VỊ: …………………..
HỘI ĐNG CẤP…………
XÉT TẶNG DANH HIỆU
TTND
-
TTƯT LẦN THỨ 12
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

 

…….., ngày … tháng … năm 20…

 

BIÊN BẢN

Họp Hội đồng và kết quả bỏ phiếu xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”

1. Hội đồng cấp…………………. xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 12 được thành lập theo Quyết định số: ... ngày ... tháng ...năm ………… của ……………

2. Hội đồng họp ngày ……. tháng …… năm 20 ……….. dưới sự chủ trì của ông (bà)………… -  Chủ tịch Hội đồng

3. Tham gia phiên họp có …………….. thành viên

4. Ông (bà) …………………………… thay mặt Hội đồng báo cáo thành tích của các cá nhân. Hội đồng đã bám sát các tiêu chuẩn hướng dẫn tại Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ quy định xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” để nghiên cứu, thảo luận, xem xét thành tích của các cá nhân.

Các vấn đề chính được Hội đồng thảo luận:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Hội đồng đã thống nhất bỏ phiếu đề nghị tặng thưởng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân” cho…………………… trường hợp và “Thầy thuốc Ưu tú” cho ………….. trường hợp.

5. Hội đồng đã bầu …... thành viên vào ban kiểm phiếu, gồm các ông (bà) sau:

Trưng ban kiểm phiếu: ............................................................................................

Các ủy viên:

1. ..............................................................................................................................

2. ..............................................................................................................................

3. ..............................................................................................................................

4. ..............................................................................................................................

6. Tổng số thành viên trong Hội đồng theo quyết định: ......................................  người.

Số thành viên Hội đồng tham gia bỏ phiếu: ....................................................  người.

Số thành viên Hội đồng không tham gia bỏ phiếu: ..........................................  người.

Lý do: ........................................................................................................................

..................................................................................................................................

Số phiếu phát cho các thành viên Hội đồng: ..........................................  phiếu.

Số phiếu thu về hợp lệ: ........................................................................  phiếu.

Số phiếu thu về không hợp lệ: ..............................................................  phiếu.

7. Kết quả kiểm phiếu bầu danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ, Nơi công tác

Số phiếu đạt

Tỷ lệ (%)

Nam

Nữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- Số thầy thuốc có số phiếu đạt từ 90% tổng số thành viên Hội đồng trở lên: …………… người.

 

THƯ KÝ
(Ký ghi rõ họ và tên)

TM. HỘI ĐNG
(Ký ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:

1. Ghi đủ số thầy thuốc trong danh sách bỏ phiếu, xếp thứ tự theo số phiếu từ cao thấp; Thầy thuốc Nhân dân” đến Thầy thuốc Ưu tú.

2. Tỷ lệ % = Số phiếu đạt/Tổng số thành viên trong quyết định thành lập Hội đồng.

 

Mẫu số 05

ĐƠN VỊ: …………………..
HỘI ĐNG CẤP ……………….
XÉT TẶNG DANH HIỆU
TTND - TTƯT LẦN THỨ 12
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG 
ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU “THẦY THUỐC NHÂN DÂN”

TT

Đơn vị trình

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ, đơn vị công tác

Dân tộc thiểu s

Trình độ đào tạo

Thâm niên công tác (năm)

Snăm m CMKT (năm)

Số đề tài KH, sáng kiến, ứng dụng KH

Tiêu chuẩn về khen thưởng

Số phiếu tín nhiệm

Nam

Nữ

Quần chúng (số phiếu, %)

Hội đng

Cơ sở (số phiếu, %)

Bộ, tỉnh (số phiếu, %)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Tỉnh A

GS.TS Nguyễn Văn A

1957

 

Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện X, tỉnh Y

 

Bác sĩ

30

20

- Tham gia 01 ĐT cấp Nhà nước (2009)

- Chủ nhiệm 02 ĐT cấp Bộ, tỉnh (2010, 2013)

TTUT: 2008;

- 01 HCLĐ3: 2012

01 BKCP: 2008;

02 CSTĐ Bộ: 2009, 2013;

195/210

92,8%

15/15

100%

11/11

100%

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….., ngày.... tháng.... năm 20….. 
TM. HỘI ĐNG 
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

Cột 6: Ghi chức vụ hiện tại cao nhất hoặc 01 chức vụ tiền nhiệm cao nhất (nếu có).

Cột 7: Chỉ những Thầy thuốc là người dân tộc thiểu số mới được ghi vào.

Cột 11: Chỉ tổng hợp những đề án, đề tài, dự án khoa học và công nghệ hoặc sáng kiến ứng dụng trong lĩnh vực y tế sau khi được phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” được quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 9, Chương II Nghị định số 41/2015/NĐ-CP

Ví dụ: Thầy thuốc Nguyễn Văn A tham gia 01 ĐT cấp Nhà nước được nghiệm thu năm 2009, chủ nhiệm 01 đề tài cấp Bộ được nghiệm thu năm 2010, Chủ nhiệm 01 Đề tài cấp Tỉnh được nghiệm thu năm 2013, thì cột 11 ghi:

+ Tham gia 01 ĐT cấp Nhà nước (2009);

+ Chủ nhiệm 02 ĐT cấp Bộ, tỉnh (2010, 2013).

Cột 12: Chỉ kê khai những hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua đã đạt được sau khi được phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 09 Chương II Nghị định 41/2015/NĐ-CP trở lên. Khai thứ tự khen thưởng trước danh hiệu thi đua sau, từ khen cao xuống khen thấp:

Huân chương, Bằng khen Chính phủ, Bng khen Bộ (tỉnh);

Chiến sĩ thi đua Toàn quốc, cấp Bộ (tỉnh), cấp cơ sở;

Ví dụ: Thầy thuốc Nguyễn Văn A từ khi đạt Danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú năm 2008 đã đạt 01 Huân chương Lao động hạng Ba năm 2012 (theo ngày, tháng, năm ký quyết định), 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2008, 02 lần CSTĐ cấp Bộ năm 2009 và năm 2013. Cột 12 sẽ ghi là:

01 HCLĐ3: 2012

01 BKCP: 2008

02 CSTĐ Bộ: 2009, 2013

Đề nghị soạn thảo trên hệ Điều hành Microsoft Word, Font chữ Unicode, kiểu chữ Times New Roman.

 

Mẫu số 06

ĐƠN VỊ: …………………..
HỘI ĐNG CẤP ……………….
XÉT TẶNG DANH HIỆU
TTND - TTƯT LẦN THỨ 12
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG 
ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU “THẦY THUỐC ƯU TÚ”

TT

Đơn vị trình

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Dân tộc thiểu s

Trình độ đào tạo

Thâm niên công tác

Snăm m CMKT

Số đề tài KH, sáng kiến, ứng dụng KH

Tiêu chuẩn về khen thưởng

Số phiếu tín nhiệm

Nam

Nữ

Quần chúng (%)

Hội đng

Cơ sở (số phiếu)

Bộ, tỉnh (số phiếu)

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

1

Bộ A

ĐD. Nguyễn Thị B

 

1968 

Điều dưỡng trưởng, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện X, Bộ Y

Tày

Cử nhân Điều dưỡng

22

18

- Thư ký 01 NCKH cấp Bộ (2009)

Chủ nhiệm 02 NCKH cấp cơ sở (2011, 2013)

01 BKCP: 2008

- 01 CSTĐTQ: 2013

03 BK bộ, tỉnh: 2009,2011,2013

02 CSTĐ Bộ: 2007,2013

06 CSTĐ cơ sở: 2001, 2007, 2009-2012;

28/31
90,3%

12/12
100%

14/15
93,3%

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….., ngày.... tháng.... năm 20….. 
TM. HỘI ĐNG 
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

Cột 6: Ghi chức vụ hiện tại cao nhất hoặc 01 chức vụ tiền nhiệm cao nhất (nếu có).

Cột 7: Chỉ những thầy thuốc là người dân tộc thiểu số mới được ghi vào.

Cột 12Tổng hợp số đề tài, dự án khoa học và công nghệ, nhiệm vụ môi trường hoặc sáng kiến cải tiến kỹ thuật theo tiêu chuẩn được quy định tại Khoản 3, Điều 10, Chương II Nghị định 41/2015/NĐ-CP

Ví dụ: Thầy thuốc Nguyễn Thị B thư ký 01 ĐT cấp Bộ được nghiệm thu năm 2009, chủ nhiệm 02 đề tài cấp cơ sở được nghiệm thu năm 2011, 2013, thì cột 12 ghi:

Thư ký 01 ĐT cấp Bộ (2009)

Chủ nhiệm 02 ĐT cấp cơ sở (2011, 2013).

Cột 13: Chỉ kê khai những hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua theo quy định tại Khoản 4, Điều 10, Chương II Nghị định 41/2015/NĐ-CP trở lên Khai thứ tự khen thưởng trước danh hiệu thi đua sau, từ khen cao xuống khen thấp:

Huân chương, Bằng khen Chính phủ, Bng khen Bộ (tỉnh);

Chiến sĩ thi đua Toàn quốc, cấp Bộ (tỉnh), cấp cơ sở;

Ví dụ: Thầy thuốc Nguyễn Thị B đạt 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2008 (theo ngày, tháng năm ký quyết định), 01 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2013; 02 Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2009, 2013 và 01 Bằng khen của tỉnh năm 2011, 2 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm 2007, 2013 06 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2001, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012.

Cột 13 sẽ ghi là: - 01 BKCP: 2008

01 CSTĐTQ: 2013

03 BK bộ, tỉnh: 2009, 2011, 2013

02 CSTĐ Bộ: 2007, 2013

06 CSTĐ cơ sở: 2001, 2007, 2009 - 2012;

Đề nghị soạn thảo trên hệ Điều hành Microsoft Word, Font chữ Unicode, kiểu chữ Times New Roman.

 

Mẫu số 07

ĐƠN VỊ: ………………
HỘI ĐNG CẤP……………….
XÉT TẶNG DANH HIỆU
TTND
-
TTƯT LẦN THỨ 12
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

 

…….., ngày … tháng … năm 20…

 

BÁO CÁO

Quy trình xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”

Kính gửi: Hội đồng cấp……………. xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 12

Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ quy định xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, Thầy thuốc Ưu tú”, Hội đồng cấp…………… xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 12 đã triển khai các bước theo quy định, kết quả như sau:

I. Thành lập Hội đồng - Phổ biến văn bản hướng dẫn:

Quyết định thành lập Hội đồng số …………. ngày ………/………/20..., Hội đồng có ………………thành viên.

Thời gian, thành phần, số lượng đơn vị, người tham dự phổ biến Nghị định và các văn bản hướng dẫn:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Tổng số thầy thuốc của các Hội đồng cấp dưới trực tiếp đề nghị xét tặng:

+ Thầy thuốc Nhân dân.................................................  người

+ Thầy thuốc Ưu tú.......................................................  người

II. Hội đồng:

Tổng số Thầy thuốc trong danh sách tổ chức hội nghị quần chúng:

+ Thầy thuốc Nhân dân.................................................  người

+ Thầy thuốc Ưu tú.......................................................  người

Tổng số Thầy thuốc có số phiếu đạt từ 90%/tổng số thành viên Hội đồng trở lên:

+ Thầy thuốc Nhân dân.................................................  người

+ Thầy thuốc Ưu tú.......................................................  người

- Kết quả:

+ Thầy thuốc Nhân dân.................................................  người

+ Thầy thuốc Ưu tú.......................................................  người

III. Hội đồng bỏ phiếu tín nhiệm:

Tổng số Thầy thuốc trong danh sách bỏ phiếu tín nhiệm:

+ Thầy thuốc Nhân dân.................................................  người

+ Thầy thuốc Ưu tú.......................................................  người

Số Thầy thuốc có số phiếu đạt từ 90%/tổng số thành viên Hội đồng trở lên:

+ Thầy thuốc Nhân dân.................................................  người

+ Thầy thuốc Ưu tú.......................................................  người

Số Thầy thuốc có số phiếu đạt dưới 90%/tổng số thành viên Hội đồng:

+ Thầy thuốc Nhân dân.................................................  người

+ Thầy thuốc Ưu tú.......................................................  người

Số Thầy thuốc đủ Điều kiện được Hội đồng cấp Bộ, tỉnh …………….. đề nghị lên Hội đồng cấp Nhà nước là:

+ Thầy thuốc Nhân dân................................................. người

+ Thầy thuốc Ưu tú.......................................................  người

 


Nơi nhận:
Như trên; 
Lưu:...

CHỦ TỊCH HỘI ĐNG
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 08

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------

 

BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH 
Đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”

I. Tiểu sử bản thân:

1. Họ và tên:                                                                 Giới tính:

2. Ngày, tháng, năm sinh:                                              Dân tộc thiểu số:

3. Quê quán:

4. Chỗ ở hiện nay:

5. Nơi công tác: 

6. Chức danh, đơn vị công tác hiện nay (Đối với cán bộ đã nghỉ hưu ghi đơn vị công tác trước khi nghỉ hưu và hiện nay làm gì):

7. Chức vụ hiện nay:

8. Học hàm, học vị:

9. Trình độ chuyên môn được đào tạo: (ghi rõ thời gian và hệ đào tạo: chính quy, không chính quy và các hình thức khác ...).

10. Năm được phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú”:

11. Khen thưởng: (ghi thành tích khen thưng liên quan đến tiêu chuẩn).

12. Kỷ luật: (thời gian, hình thức, lý do).

II. Quá trình công tác:

(Ghi rõ quá trình công tác từ khi bắt đầu làm trong ngành y đến nay; từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm nào, làm gì, đơn vị nào).

Thời gian công tác 
(Từ ngày... tháng... năm đến...)

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

 

 

 

 

 

 

 

III. Bản khai thành tích nghiên cứu khoa học:

S TT

Tên phát minh, sáng chếđề tài NCKH

Chủ trì đề tài khoa hc

Cấp công nhận, năm

(1)

(2)

(3)

(4)

 

 

 

 

 

 

IV. Tài năng và cống hiến:

Nêu những thành tích nổi bật của cá nhân đã đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân (kể cả chuyên môn và quản lý).

LỜI CAM KẾT

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

 

 

………, ngày ... tháng ... năm... 
NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Bản khai không quá 05 trang trên máy vi tính theo mu, font chữ Unicode, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 14.

- Kèm thêm 02 ảnh ghi rõ họ tên, đơn vị, chức vụ vào phía sau ảnh và cho vào bì (để phục vụ việc in sách)

Phần khai khen thưởng: Chỉ ghi những hình thức khen thưởng liên quan đến tiêu chuẩn của danh hiệu TTND (Điểm b, Khoản 3, Điều 9, Chương II).

Phần tài năng, cống hiến: nêu những thành tích đóng góp chính, nổi bật cho đơn vị, ngành và Tổ quốc.

Chỉ khai những đề tài được công nhận từ sau khi được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú.

Đính kèm Biên bản nghiệm thu, đánh giá đề tài của Hội đng khoa học cấp Bộ, tỉnh hoặc cấp Nhà nước (bản chính hoặc bản sao hợp pháp).

Viết tt tại cột (3): Đề tài: ĐT, Sáng chế: SC, Phát minh: PM.

Hồ sơ phải được ký nháy từng trang.

Hồ sơ cá nhân không được đóng quyển.

Đề nghị cá nhân cam kết về độ tin cậy, chính xác của h sơ và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

Mẫu số 09

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------

 

BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH

Đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú”

I. Tiểu sử bản thân:

1. Họ và tên:                                                       Giới tính:

2. Ngày, tháng, năm sinh:                                    Dân tộc thiểu số:

3. Quê quán:

4. Chỗ ở hiện nay:

5. Nơi công tác:

6. Chức danh, đơn vị công tác hiện nay (Đối với cán bộ đã nghỉ hưu ghi đơn vị công tác trước khi nghỉ hưu và hiện nay làm gì):

7. Chức vụ hiện nay:

8. Học hàm, học vị:

9. Trình độ chuyên môn được đào tạo: (ghi rõ thời gian và hệ đào tạo: chính quy, không chính quy và các hình thức khác ...).

10. Khen thưởng: (ghi thành tích khen thưởng liên quan đến tiêu chuẩn).

11. Kỷ luật: (thời gian, hình thức, lý do).

II. Quá trình công tác:

(Ghi rõ quá trình công tác từ khi bắt đầu làm trong ngành y đến nay; từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm nào, làm gì, đơn vị nào).

Thời gian công tác 
(Từ ngày... tháng... năm đến...)

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

 

 

 

 

 

 

 

III. Bản khai thành tích nghiên cứu khoa học:

S TT

Tên: phát minh, sáng chếđề tài NCKH

Chủ trì đề tài khoa hc

Cấp công nhận, năm

(1)

(2)

(3)

(4)

 

 

 

 

 

 

IV. Tài năng và cống hiến:

Nêu những thành tích nổi bật của cá nhân đã đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân (kể cả chuyên môn và quản lý).

LỜI CAM KẾT

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

 

 

………, ngày ... tháng ... năm... 
NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Bản khai không quá 05 trang trên máy vi tính theo mu, font chữ Unicode, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 14.

- Kèm thêm 02 ảnh ghi rõ họ tên, đơn vị, chức vụ vào phía sau ảnh và cho vào bì (để phục vụ việc in sách)

Phần khai khen thưởng: Chỉ ghi những hình thức khen thưởng liên quan đến tiêu chuẩn của danh hiệu TTƯT (Khoản 4, Điều 10, Chương II).

Phần tài năng, cống hiến: nêu những thành tích đóng góp chính, nổi bật cho đơn vị, ngành và Tổ quốc.

Đính kèm Biên bản nghiệm thu, đánh giá đề tài, sáng kiến, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật của Hội đng khoa học cấp Bộ, tỉnh và cấp cơ sở (bản chính hoặc bản sao hợp pháp).

Viết tt tại cột (3): Đề tài: ĐT, Sáng chế: SC, Phát minh: PM.

Hồ sơ phải được ký nháy từng trang.

Hồ sơ cá nhân không được đóng quyển.

Đề nghị cá nhân cam kết về độ tin cậy, chính xác của h sơ và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

Mẫu số 10

ĐƠN VỊ: ………………
HỘI ĐNG CẤP……………….
XÉT TẶNG DANH HIỆU
TTND
-
TTƯT LẦN THỨ 12
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

 

…….., ngày … tháng … năm 20…

 

PHIẾU BẦU

Về việc xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”

(Đồng ý, không đồng ý, đề nghị thành viên Hội đồng đánh dấu X vào ô thích hợp)

TT

Họ và tên thầy thuốc được đề cử

Chức vụ, nơi công tác

Ý kiến của thành viên Hội đồng xét tặng danh hiệu

Đồng ý

Không đồng ý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Phiếu bầu phải có chữ ký nháy của Chủ tịch Hội đồng vào cuối bảng danh sách, từng trang và đóng dấu treo

 

Mẫu số 11

ĐƠN VỊ: ………………
HỘI ĐNG CẤP……………….
XÉT TẶNG DANH HIỆU
TTND
-
TTƯT LẦN THỨ 12
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

 

…….., ngày … tháng … năm 20…

 

PHIẾU BẦU

Về việc xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú”

(Đồng ý, không đồng ý, đề nghị thành viên Hội đồng đánh dấu X vào ô thích hợp)

TT

Họ và tên thầy thuốc được đề cử

Chức vụ, nơi công tác

Ý kiến của thành viên Hội đồng xét tặng danh hiệu

Đồng ý

Không đồng ý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ĐƠN VỊ:……………………
HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG
DANH HIỆU TTND, TTƯT

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG
ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU THẦY THUỐC NHÂN DÂN

Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân đạt Điều kiện và tiêu chuẩn: …. trường hợp

TT

Đơn vị trình

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ, đơn vị công tác

Dân tộc thiểu số

Trình độ đào tạo

Học hàm, học vị

Thâm niên công tác

Số năm làm CMKT

Số đề tài KH, sáng kiến, ứng dụng KH

Tiêu chuẩn về khen thưởng

Số phiếu tín nhiệm

Lý do

Nam

Nữ

Quần chúng (%)

HĐ Cơ sở (số phiếu)

HĐ Bộ /tỉnh

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

Tỉnh A

BSCKII. Đào Văn C

1959

 

Giám đốc Sở Y tế Tỉnh A

 

BS CKII

 

27

17

01 ĐT cấp tỉnh

ĐT cấp tỉnh 2013: Đánh giá hiệu quả của giải pháp phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng theo chuẩn quốc gia y tế tại một số xã, tỉnh A.

TTUT: 2003

- 01 HCLĐ hạng 3: 2013

95,65

11/11

11/11

Đủ Điều kiện và tiêu chuẩn

 

Tỉnh B

BSCKII. Vũ Văn D

1958

 

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh B

 

BS CKII

 

30

15

02 ĐT cấp tỉnh

ĐT cấp tỉnh 2009: Thực trạng hoạt động khám, chữa bệnh và sự phản hồi của khách hàng tại Bệnh viện ĐK tỉnh B.

TTUT: 2003

- 01 HCLĐ hạng 3: 2012

100

13/13

16/17

Đủ Điều kiện và tiêu chuẩn

Ghi chú:

- Cột 6: Ghi chức vụ hiện tại cao nhất hoặc 01 chức vụ tiền nhiệm cao nhất (nếu có)

- Cột 7: Chỉ những Thầy thuốc là người dân tộc thiểu số mới được ghi vào.

- Cột 10, 11: chi Tiết đến từng tháng.

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A có thâm niên công tác là 33 năm, có số năm làm CMKT là 28 năm 10 tháng thì sẽ ghi là:

+ Cột 10 ghi: 33

+ Cột 11 ghi: 28n 10th

- Cột 12: Chỉ tổng hợp những đề án, đề tài, dự án khoa học và công nghệ hoặc sáng kiến ứng dụng trong lĩnh vực y tế được quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 9, Chương II Nghị định số 41/2015/NĐ-CP và lựa chọn 01 đề án hoặc đề tài hoặc dự án KHCN hoặc sáng kiến tiêu biểu nhất đã được nghiệm thu từ sau khi đạt TTUT để nêu tên.

- Cột 13: Chỉ kê khai những hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua đã đạt được sau khi được phong tặng danh hiệu "Thầy thuốc Ưu tú" theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 09 Chương II Nghị định 41/2015/NĐ-CP trở lên. Khai thứ tự khen thưởng trước danh hiệu thi đua sau, từ khen cao xuống khen thấp:

+ Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen Bộ (tỉnh);

+ Chiến sĩ thi đua Toàn quốc, cấp Bộ (tỉnh), cấp cơ sở;

- Đề nghị soạn thảo trên hệ Điều hành Microsoft Word, Font chữ Unicode, kiểu chữ Times New Roman.

 

ĐƠN VỊ:……………………
HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG
DANH HIỆU TTND, TTƯT

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG
ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU THẦY THUỐC ƯU TÚ

Danh sách cá nhân đủ Điều kiện và tiêu chuẩn đạt danh hiệu Thầy thuốc ưu tú: ….. cá nhân

TT

Đơn vị trình

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ, đơn vị công tác

Dân tộc thiểu số

Trình độ đào tạo

Học hàm, học vị

Thâm niên công tác

Số năm làm CMKT

Số đề tài KH, sáng kiến, ứng dụng KH

Bằng khen cấp Bộ, tỉnh; CSTĐ cơ sở trở lên

Số phiếu tín nhiệm

Lý do đạt

Nam

Nữ

Quần chúng (%)

HĐ Cơ sở (số phiếu)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

1

Viện A

ThS. Mai Anh L

1962

 

Trưởng phòng Truyền thông - Công nghệ thông tin, Viện A

 

BS

ThS

24n 4th

20n 6th

03 ĐT cấp cơ sở;

ĐT cấp cơ sở 2011: Nghiên cứu các yếu tố liên quan đến sự lưu hành sốt rét dai dẳng tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

- 07 BK Bộ: 2002, 2005, 2009, 2011(2), 2012, 2013

- 05 CSTĐ cơ sở: 2008-2012

82,6

11/11

Đủ Điều kiện và tiêu chuẩn

2

Bệnh viện B

BSCKII. Hồ Ngọc Q

1963

 

Phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện B

 

BS CKII

 

26

16

01 ĐT cấp tỉnh;

ĐT cấp tỉnh 2005: Khảo sát tỷ lệ suy dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan đến tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi tại tỉnh Lâm Đồng.

- 06 BK Bộ: 1998-2001, 2003, 2004

- 07 CSTĐ cơ sở: 1999 - 2003, 2008, 2011

80,4

11/11

Đủ Điều kiện và tiêu chuẩn

Ghi chú:

- Cột 6: Ghi chức vụ hiện tại cao nhất hoặc 01 chức vụ tiền nhiệm cao nhất (nếu có)

- Cột 7: Chỉ những Thầy thuốc là người dân tộc thiểu số mới được ghi vào.

- Cột 10, 11: chi Tiết đến từng tháng.

Ví dụ: Ông Mai Anh L có thâm niên công tác là 24 năm 04 tháng, có số năm làm CMKT là 20 năm 06 tháng thì sẽ ghi là:

+ Cột 10 ghi: 24n 4th

+ Cột 11 ghi: 20n 6th

- Cột 12: Chỉ tổng hợp những đề án, đề tài, dự án khoa học và công nghệ hoặc sáng kiến ứng dụng trong lĩnh vực y tế được quy định tại Khoản 3, Điều 10, Chương II Nghị định số 41/2015/NĐ-CP và lựa chọn 01 đề án hoặc đề tài hoặc dự án KHCN hoặc sáng kiến tiêu biểu nhất đã được nghiệm thu để nêu tên.

- Cột 13: Chỉ kê khai những hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua đã đạt được sau khi được phong tặng danh hiệu "Thầy thuốc Ưu tú" theo quy định tại Khoản 4, Điều 10 Chương II Nghị định 41/2015/NĐ-CP trở lên. Khai thứ tự khen thưởng trước danh hiệu thi đua sau, từ khen cao xuống khen thấp:

+ Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen Bộ (tỉnh);

+ Chiến sĩ thi đua Toàn quốc, cấp Bộ (tỉnh), cấp cơ sở;

- Đề nghị soạn thảo trên hệ Điều hành Microsoft Word, Font chữ Unicode, kiểu chữ Times New Roman.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3305/BYT-TT-KT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3305/BYT-TT-KT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/06/2016
Ngày hiệu lực02/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3305/BYT-TT-KT gửi biểu mẫu xét tặng Thầy thuốc Nhân dân Thầy thuốc Ưu tú lần thứ 12 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3305/BYT-TT-KT gửi biểu mẫu xét tặng Thầy thuốc Nhân dân Thầy thuốc Ưu tú lần thứ 12 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3305/BYT-TT-KT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Đình Anh
        Ngày ban hành02/06/2016
        Ngày hiệu lực02/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3305/BYT-TT-KT gửi biểu mẫu xét tặng Thầy thuốc Nhân dân Thầy thuốc Ưu tú lần thứ 12 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3305/BYT-TT-KT gửi biểu mẫu xét tặng Thầy thuốc Nhân dân Thầy thuốc Ưu tú lần thứ 12 2016

           • 02/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực