Công văn 3310/TCT-CS

Công văn 3310/TCT-CS năm 2014 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3310/TCT-CS 2014 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3310/TCT-CS
V/v: Chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 30972/CT-HTr ngày 24/6/2014 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 38 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định:

“Điều 38. Cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được miễn, giảm thuế cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư này mang lại".

Căn cứ quy định nêu trên, năm 2005 và năm 2006 Công ty có dự án đầu tư mở rộng nằm trong Danh mục A ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP thì Công ty được miễn giảm thuế TNDN theo quy định tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CP.

Tại điểm 4 Phần H Thông tư số 24/2007/NĐ-CP Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp">134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính quy định:

“Công ty cổ phần thành lập từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ ngày Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ có hiệu lực thi hành đến trước ngày Nghị định số 24/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì áp dụng điều kiện ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP; mức ưu đãi và thời gian ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập theo quy định tại Thông tư này".

Tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển Công ty Nhà nước thành Công ty cổ phần quy định doanh nghiệp sau cổ phần hóa được hưởng các ưu đãi quy định:

“Điều 36. Doanh nghiệp sau cổ phần hóa được hưởng ưu đãi sau:

1. Được hưởng ưu đãi như đối với doanh nghiệp thành lập mới theo quy định của pháp luật về khuyến khích đầu tư mà không cần phải làm thủ tục cấp chứng nhận ưu đãi đầu tư”.

Tại khoản 3 Mục II Phần E Thông tư số 24/2007/NĐ-CP Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp">134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính quy định:

“3. Trong cùng một kỳ tính thuế nếu có một khoản thu nhập thuộc diện áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi và miễn thuế, giảm thuế theo nhiều trường hợp khác nhau thì cơ sở kinh doanh tự lựa chọn một trong những trường hợp ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp có lợi nhất theo chế độ quy định".

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty chính thức chuyển thành Công ty cổ phần sau ngày Nghị định số 108/2006/NĐ-CP có hiệu lực thi hành nhưng trước ngày Nghị định số 24/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, nếu đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư theo hướng dẫn tại Thông tư số 24/2007/NĐ-CP Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp">134/2007/TT-BTC Trong cùng khoảng thời gian Công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện dự án đầu tư mở rộng và diện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thì Công ty được lựa chọn ưu đãi có lợi nhất.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Lưu: VT; CS (3b).

KT. TỒNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3310/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3310/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/08/2014
Ngày hiệu lực 15/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3310/TCT-CS 2014 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 3310/TCT-CS 2014 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3310/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành 15/08/2014
Ngày hiệu lực 15/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 3310/TCT-CS 2014 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Lịch sử hiệu lực Công văn 3310/TCT-CS 2014 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

  • 15/08/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 15/08/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực