Công văn 3333/UBND-KSTTHC

Nội dung toàn văn Công văn 3333/UBND-KSTTHC 2023 thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp người dân Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3333/UBND-KSTTHC
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2023

Kính gửi:

- Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành;
- Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã.

Ngày 09/7/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg về đẩy mạnh cải cách hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Để đảm bảo triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố đề nghị Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành:

a) Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm thực hiện đúng quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 7 Luật Lý lịch tư pháp về quyền yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp, nhằm hạn chế tình trạng yêu cầu người dân nộp phiếu Lý lịch tư pháp phục vụ công tác quản lý và giải quyết thủ tục hành chính trong ngành, lĩnh vực quản lý; có biện pháp chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu nộp phiếu Lý lịch tư pháp của tổ chức, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý; bảo đảm giữ bí mật thông tin lý lịch tư pháp theo quy định; đề xuất các giải pháp hiệu quả và tiến tới chấm dứt yêu cầu người dân nộp phiếu Lý lịch tư pháp không đúng quy định.

b) Rà soát, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề xuất báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi các quy định thủ tục hành chính liên quan đến phiếu Lý lịch tư pháp thuộc ngành, lĩnh vực quản lý để cắt giảm yêu cầu nộp phiếu Lý lịch tư pháp không hợp lý trong công tác quản lý và thực hiện thủ tục hành chính; Báo cáo UBND Thành phố phương án cắt giảm thành phần hồ sơ là phiếu Lý lịch tư pháp tại các quy định, thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở, ban, ngành trong tháng 10 năm 2023 (Phụ lục Danh mục 154 thủ tục hành chính có yêu cầu cung cấp Lý lịch tư pháp kèm theo Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023)

c) Tăng cường thông tin tuyên truyền các quy định về cấp phiếu Lý lịch tư pháp để các tổ chức, doanh nghiệp hiểu và thực hiện đúng, hạn chế tình trạng lạm dụng yêu cầu người dân cung cấp phiếu Lý lịch tư pháp.

2. Giao Sở Tư pháp:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND Thành phố về giải pháp triển khai thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng Vneid theo Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 07/5/2023 của Chính Phủ.

b) Rà soát và tham mưu đề xuất giảm mức phí yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp để khuyến khích công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 3561/VPCP-KSTT ngày 18/5/2023 của Văn phòng Chính phủ.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan có giải pháp thực hiện việc khai thác, tra cứu Cơ sở dữ liệu Lý lịch tư pháp tại Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia sau khi được phân quyền nhằm tăng tính chủ động, chịu trách nhiệm giảm thời gian, chi phí thực hiện.

d) Phối hợp với các cơ quan báo chí thực hiện tuyên truyền các quy định về cấp Phiếu lý lịch tư pháp để các tổ chức, doanh nghiệp hiểu và thực hiện đúng, hạn chế tình trạng làm dụng yêu cầu người dân cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

e) Chủ trì đề xuất việc kết nối Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Thành phố với các hệ thống của các Bộ, ngành có liên quan trong việc thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố:

Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp thực hiện việc kết nối Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Thành phố với hệ thống của các Bộ, ngành có liên quan trong việc thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp bảo đảm đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo quy định.

4. Giao Sở Thông tin và Truyền thông:

Chủ trì bố trí nhân lực, cơ sở vật chất kỹ thuật tổ chức thực hiện kết nối Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Thành phố với các hệ thống của các Bộ, ngành có liên quan trong việc thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp và hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết TTH của Thành phố bảo đảm kết nối thông suốt, theo quy định.

5. Giao Sở Nội vụ:

Hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện rà soát, bố trí nguồn nhân lực đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Thành phố giao.

Tăng cường công tác kiểm tra công vụ đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố trong công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp và việc yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp không đúng quy định.

6. Đề nghị các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các hiệp hội tổ chức quán triệt thực Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện. Định kỳ báo cáo UBND Thành phố tình hình, kết quả thực hiện trong báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch UBND Thành phố; (để báo cáo)
- PCT TT UBND TP Lê Hồng Sơn;
- VP UBND TP: CVP, PCVP C.N.Trang,
các phòng: KSTTHC, NC, TH, HCTC,
KGVX, Trung tâm TTĐT;
- Lưu: VT, KSTTHC(Nga).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3333/UBND-KSTTHC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3333/UBND-KSTTHC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 tháng trước
(18/10/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3333/UBND-KSTTHC

Lược đồ Công văn 3333/UBND-KSTTHC 2023 thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp người dân Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3333/UBND-KSTTHC 2023 thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp người dân Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3333/UBND-KSTTHC
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLê Hồng Sơn
        Ngày ban hành10/10/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 tháng trước
        (18/10/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3333/UBND-KSTTHC 2023 thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp người dân Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3333/UBND-KSTTHC 2023 thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp người dân Hà Nội

              • 10/10/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực