Công văn 3336/LĐTBXH-KHTC

Công văn 3336/LĐTBXH-KHTC về thực hiện cắt giảm, tiết kiệm dự toán kinh phí chi hoạt động quản lý bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 6 tháng cuối năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3336/LĐTBXH-KHTC 2020 cắt giảm tiết kiệm kinh phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3336/LĐTBXH-KHTC
V/v thực hiện cắt giảm, tiết kiệm dự toán kinh phí chi hoạt động quản lý BHTN và bảo hiểm TNLĐ, BNN 6 tháng cuối năm 2020

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Cục Việc làm;
- Cục An toàn lao động.

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 9858/BTC-HCSN ngày 17/8/2020 của Bộ Tài chính về việc thực hiện cắt giảm, tiết kiệm dự toán chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2020; tiếp theo Công văn số 2752/LĐTBXH-KHTC ngày 23/7/2020 về việc cắt giảm, tiết kiệm thêm dự toán kinh phí hoạt động quản lý bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2020, Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) hướng dẫn các đơn vị thực hiện cắt giảm, tiết kiệm dự toán kinh phí chi hoạt động quản lý bảo hiểm thất nghiệp; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 6 tháng cuối năm 2020 như sau:

1. Đối tượng thực hiện:

Cục Việc làm, Cục An toàn lao động, các đơn vị được giao kinh phí chi hoạt động quản lý bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2020.

2. Phạm vi kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm:

- Chi đầu tư phát triển (nếu có): Đơn vị thực hiện theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, mục II Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.

- Chi hoạt động bộ máy, chi các nhiệm vụ về tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia,... và chi ứng dụng công nghệ thông tin.

3. Xác định số tiết kiệm:

3.1. Cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại của 6 tháng cuối năm 2020 (trừ kinh phí hội nghị, công tác trong nước để tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp).

Cách thức xác định cắt giảm:

Số dự toán cắt giảm =

A

x 6 x tối thiểu 70%

12

Trong đó: A là dự toán được giao năm 2020 để chi tổ chức hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước hoặc số thực hiện năm 2019 (đối với trường hợp cấp có thẩm quyền khi giao dự toán năm 2020 không chi tiết các nội dung chi tổ chức hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước).

3.2. Cắt giảm 10% chi phí quản lý còn lại (không bao gồm kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước nêu tại khoản 3.1) của 6 tháng cuối năm 2020:

Cách thức xác định cắt giảm:

Số dự toán cắt giảm =

B-(C+D)

x 6 x 10%

12

Trong đó:

B: Là dự toán kinh phí chi hoạt động quản lý bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền giao năm 2020 sau khi trừ dự toán tại khoản 1 nêu trên.

C: Tổng quỹ lương tính theo mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng theo định suất lao động được giao và số hợp đồng lao động ngoài định suất, phụ cấp, tiền công và các khoản chi khác cho con người theo chế độ (tiền thưởng theo chế độ quy định, tiền thuê chuyên gia; các khoản phụ cấp đặc thù (nếu có)...).

D: Là tổng số các khoản chi đặc thù khác không xác định cắt giảm, gồm:

- Kinh phí để triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19;

- Kinh phí tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp;

- Kinh phí đặt hàng sản xuất phim; đặt hàng sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công và dịch vụ công ích; đặt hàng các kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị về bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Kinh phí đấu thầu mua sắm, sửa chữa tài sản, đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công và dịch vụ công ích đã thực hiện một trong các khâu tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

- Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức;

- Kinh phí thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

- Kinh phí chuyển tiền trả cho Kho bạc nhà nước, Ngân hàng thương mại (theo mức phí chuyển tiền của Ngân hàng thương mại và Kho bạc nhà nước);

- Kinh phí thuê trụ sở;

- Kinh phí hỗ trợ cước điện thoại cho một số chức danh và vị trí công tác theo quy định (nếu có).

Trong phạm vi chi phí quản lý còn lại (sau khi cắt giảm kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước nêu tại khoản 3.1), Thủ trưởng các đơn vị chủ động rà soát, thực hiện cắt giảm thêm những khoản chi chưa thực sự cần thiết, đảm bảo số kinh phí cắt giảm, tiết kiệm tối thiểu bằng 10% số còn lại 6 tháng cuối năm 2020. Toàn bộ kinh phí cắt giảm, tiết kiệm được nộp lại các quỹ bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định.

Các nội dung hướng dẫn tại Công văn này thay thế cho nội dung đã hướng dẫn tại Công văn số 2752/LĐTBXH-KHTC ngày 23/7/2020 của Bộ.

Cục Việc làm, Cục An toàn lao động có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị thụ hưởng kinh phí chi hoạt động quản lý bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tổng hợp chung kinh phí cắt giảm, tiết kiệm đối với lĩnh vực được phân công theo biểu mẫu kèm theo và gửi về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 05/9/2020 để tổng hợp gửi Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- TT Lê Tấn Dũng (để b/cáo);
- TT Lê Văn Thanh (để b/cáo);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3336/LĐTBXH-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3336/LĐTBXH-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/08/2020
Ngày hiệu lực27/08/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 tháng trước
(29/08/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3336/LĐTBXH-KHTC

Lược đồ Công văn 3336/LĐTBXH-KHTC 2020 cắt giảm tiết kiệm kinh phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3336/LĐTBXH-KHTC 2020 cắt giảm tiết kiệm kinh phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3336/LĐTBXH-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýPhạm Quang Phụng
        Ngày ban hành27/08/2020
        Ngày hiệu lực27/08/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 tháng trước
        (29/08/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3336/LĐTBXH-KHTC 2020 cắt giảm tiết kiệm kinh phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3336/LĐTBXH-KHTC 2020 cắt giảm tiết kiệm kinh phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp

              • 27/08/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 27/08/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực