Công văn 3340/SYT-TCKT-NVY

Công văn số 3340/SYT-TCKT-NVY về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 15/2008/TTLT-BTC-BYT ngày 05/02/2008 do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3340/SYT-TCKT-NVY hướng dẫn triển khai thực hiện TTLT 15/2008/TTLT-BTC-BYT


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3340/SYT-TCKT-NVY
V/v: hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 15/2008/TTLT-BTC-BYT ngày 05/02/2008.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Giám đốc các đơn vị trực thuộc;
- Giám đốc các Bệnh viện, Trung tâm
- Y tế dự phòng quận/huyện.

 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 15/2008/TTLT-BTC-BYT ngày 05/02/2008 của Liên Bộ Tài chính - Y tế về việc hướng dẫn thực hiện khám, chữa bệnh; quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 09/03/2008;

Căn cứ công văn số 2900/UBND-VX ngày 10/5/2008 của Uỷ ban nhân dân thành phố về chủ trương thực hiện khám chữa bệnh miễn phí trẻ em dưới 6 tuổi, bệnh nhân BHYT và thanh toán chi phí tại các trạm y tế phường, xã, thị trấn;

Căn cứ tinh thần buổi họp ngày 09/4/2008 giữa Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước thành phố và Sở Y tế thống nhất hướng dẫn một số nội dung về công tác khám chữa bệnh và thanh quyết toán kinh phí KCB được quy định tại Thông tư liên tịch số 15/2008/TTLT-BTC-BYT;

Đề nghị Giám đốc các cơ sở y tế công lập tổ chức triển khai thực hiện khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi theo qui định tại Thông tư liên tịch số 15/2008/TTLT-BYT-BTC Căn cứ tình hình thực tế tại thành phố, Sở Y tế hướng dẫn thêm một số nội dung cần lưu ý dưới đây:

I. THỜI ĐIỂM THỰC HIỆN THÔNG TƯ:

Thông tư liên tịch số 15/2008/TTLT-BYT-BTC áp dụng thực hiện tại các cơ sở y tế công lập thành phố kể từ ngày 01/6/2008.

II. QUI ĐỊNH VỀ TUYẾN ĐIỀU TRỊ VÀ THỦ TỤC KHÁM, CHỮA BỆNH :

1. Qui định tuyến điều trị :

Các cơ sở y tế công lập gồm : Trạm Y tế Phường/Xã, Phòng khám đa khoa khu vực, BV Đa khoa Quận/Huyện, BV Thành phố và Trung tâm không giường bệnh có nhiệm vụ thực hiện khám, chữa bệnh ban đầu cho trẻ em dưới 6 tuổi.

a. Quy định nơi khám chữa bệnh ban đầu :

Trạm Y tế phường/xã, Phòng khám đa khoa khu vực, BV Đa khoa quận/huyện là nơi khám, chữa bệnh ban đầu cho trẻ em dưới 6 tuổi tại địa bàn nơi trẻ em cư trú (có Hộ khẩu thường trú hoặc KT3 tại thành phố Hồ Chí Minh).

Đối với các phường/xã có Bệnh viện Đa khoa, Chuyên khoa, Trung tâm không giường bệnh của Thành phố đóng trên địa bàn thì các cơ sở y tế này là nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho trẻ em dưới 6 tuổi tại địa bàn đó.

b. Quy định về chuyển tuyến và khám vượt tuyến :

- Trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn:

Trạm Y tế phường/xã, Phòng khám đa khoa khu vực chuyển trẻ đến khám tại BV quận/huyện hoặc BV Thành phố.

BV quận/huyện chuyển chuyển trẻ đến khám tại BV thành phố hoặc Trung Ương.

Khi chuyển viện phải có giấy giới thiệu chuyển viện để trẻ được khám, chữa bệnh miễn phí tại tuyến trên.

- Trường hợp trẻ khám, chữa bệnh vượt tuyến:

Đối với các trường hợp khám chữa bệnh ngoại trú vượt tuyến không có giấy giới thiệu chuyển viện, bệnh viện tuyến trên thực hiện thu viện phí theo qui định hiện hành.

Trong quá trình khám chữa bệnh ngoại trú cho bệnh nhân vượt tuyến nếu do bệnh lý Bệnh viện tuyến trên thấy cần thiết phải nhập viện để điều trị nội trú thì trẻ được khám chữa bệnh miễn phí kể từ khi nhập viện nội trú.

c. Quy định trường hợp cấp cứu:

Trong trường hợp cấp cứu, trẻ được khám và điều trị miễn phí tại mọi cơ sở y tế công lập. Gia đình trẻ em có trách nhiệm xuất trình cho cơ sở y tế thẻ khám, chữa bệnh của trẻ em trước khi xuất viện.

d. Quy định tái khám sau điều trị tại các BV thành phố :

Sau mỗi đợt điều trị hoặc khi xuất viện, nếu cần phải tái khám Bác sĩ điều trị phải ghi rõ vào sổ khám bệnh hoặc toa thuốc của bệnh nhân để làm căn cứ cho trẻ được hưởng chế độ khám, chữa bệnh miễn phí và không cần xin giấy chuyển viện tại nơi khám, chữa bệnh ban đầu.

c. Đối với trường hợp khác:

Đối với trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi của thành phố vì lý do khách quan phải đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế công lập ngoài thành phố thì người nhà bệnh nhân có trách nhiệm thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho cơ sở y tế công lập và nhận chứng từ hợp lệ do các cơ sở y tế nơi điều trị cung cấp để chuyển cho các Bệnh viện quận/huyện hoặc Bệnh viện thành phố nơi được quy định khám, chữa bệnh ban đầu của trẻ để làm căn cứ thanh toán theo chế độ quy định hiện hành

Đối với trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi của các địa phương khác có nhu cầu đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập tại thành phố Hồ Chí Minh thì thực hiện theo hợp đồng đã ký kết với Sở Y tế hoặc bệnh viện Đa khoa Tỉnh ; trường hợp các địa phương chưa ký hợp đồng thì khi xuất viện người nhà bệnh nhân có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản chi phí khám chữa bệnh cho cơ sở y tế theo hướng dẫn tại điểm 1 của công văn số 6440/BTC-HCSN ngày 24/05/2006 của Bộ Tài chính, kể cả chi phí cho các dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn như mỗ tim, bệnh về huyết học, . . . Các cơ sở y tế công lập trực thuộc cung cấp đầy đủ biên lai, hoá đơn, chứng từ thu viện phí hợp lệ và đúng qui định để gia đình bệnh nhân làm căn cứ thanh toán với Sở Y tế hoặc cơ sở y tế công lập (nơi chuyển viện) của địa phương mình.

2. Qui định thủ tục khám chữa bệnh:

Gia đình trẻ em phải xuất trình:

 Thẻ khám chữa bệnh miễn phí trẻ em dưới 6 tuổi; trường hợp chưa được cấp thẻ thì phải xuất trình giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh hoặc giấy chứng nhận của UBND cấp phường/xã nơi người giám hộ trẻ em cư trú (sau đây gọi chung là thẻ khám chữa bệnh).

 Tại các BV Đa khoa, Chuyên khoa tuyến Thành phố : ngoài xuất trình thẻ khám, chữa bệnh, gia đình trẻ em phải xuất trình thủ tục chuyển viện gồm: giấy giới thiệu chuyển viện và tóm tắt bệnh án của cơ sở khám chữa bệnh ban đầu.

 Trong trường hợp cấp cứu, trẻ em được khám và điều trị không phải trả tiền tại bất kỳ cơ sở y tế công lập. Gia đình bệnh nhân có trách nhiệm xuất trình thẻ khám, chữa bệnh của trẻ em trước khi xuất viện.

III. QUẢN LÝ SỬ DỤNG, THANH TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN :

1. Về quản lý và sử dụng kinh phí:

Thực hiện theo đúng qui định tại khoản 1 Mục IV của Thông tư liên tịch số 15/2008/TTLT-BTC-BYT.

2. Thanh toán kinh phí :

a. Nội dung thanh toán và mức thanh toán :

Thực hiện theo đúng qui định tại điểm a, b, c khoản 2 mục IV của Thông tư liên tịch số 15/2008/TTLT-BTC-BYT ngày 5 tháng 02 năm 2008.

Lưu ý : Các khoản chi phí khám bệnh, ngày giường điều trị và các dịch vụ kỹ thuật thanh toán theo đúng Quyết định của Sở Y tế phê duyệt tạm thời giá thu 1 phần viện phí đối với các cơ sở y tế công lập trên cơ sở qui định tại Thông tư liên bộ số 14 và Thông tư liên tịch số 03 của Liên bộ; chi phí về thuốc, máu, dịch truyền, vật tư tiêu hao thanh toán theo giá mua vào của cơ sở y tế.

b. Đối với trường hợp thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi của thành phố đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế công lập ngoài thành phố :

Bệnh viện Quận/Huyện, Bệnh viện thành phố nơi được qui định KCB ban đầu căn cứ vào biên lai thu viện phí, hoá đơn tài chính và hồ sơ khám chữa bệnh hợp lệ do gia đình bệnh nhân chuyển đến có trách nhiệm thanh toán đầy đủ chi phí theo giá thu viện phí hiện hành từ nguồn dự toán ngân sách nhà nước giao cho đơn vị để thực hiện việc khám chữa bệnh miễn phí trẻ em dưới 6 tuổi (loại 15 khoản 60).

3. Hạch toán kế toán và quyết toán:

Đơn vị thực hiện hạch toán kế toán và quyết toán theo đúng qui định tại điểm a, b, c, d khoản 3 Mục IV của Thông tư liên tịch số 15/2008/TTLT-BTC-BYT

a. Hồ sơ quyết toán tại đơn vị bao gồm :

- Phiếu thanh toán khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi lập theo đúng mẫu đính kèm Thông tư số 15 của Liên bộ. Khi thực hiện khám chữa bệnh cho trẻ bắt buộc các cơ sở y tế công lập phải lập phiếu này, ghi chép đầy đủ các nội dung yêu cầu của phiếu thanh toán và đảm bảo đầy đủ chữ ký theo qui định vì đây là cơ sở pháp lý, là chứng từ để chứng minh với kho bạc nhà nước nơi giao dịch khi đơn vị thực hiện rút dự toán. Giám đốc cơ sở y tế công lập chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của phiếu thanh toán.

- Giấy giới thiệu chuyển viện (áp dụng đối với trường hợp trẻ em do cơ sở y tế tuyến dưới chuyển đến).

- Bản sao giấy xác nhận hộ nghèo, trẻ em cơ nhở do cơ quan có thẩm quyền cấp (áp dụng đối với trẻ dưới 6 tuổi được hổ trợ về dinh dưỡng).

Lưu ý : Cuối ngày, cuối tháng đơn vị phải lập bảng kê tổng hợp chi phí.

b. Riêng năm 2008, đối với các cơ sở y tế tuyến quận/huyện và Trạm Y tế phường/xã lưu ý hồ sơ quyết toán gồm :

- Hợp đồng khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi giữa Bệnh viện và Trung tâm y tế dự phòng Quận/Huyện.

- Bảng kê tổng hợp chi phí khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi hàng tháng (hoặc hàng quý).

- Phiếu thanh toán và các chứng từ, hồ sơ khám chữa bệnh hợp lệ khác có liên quan.

Lưu ý đối với Trạm Y tế phường/xã : định kỳ (hàng tuần hoặc hàng tháng) chuyển phiếu thanh toán và bảng kê tổng hợp chi phí khám, chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi cho bộ phận Kế toán của Trung tâm y tế dự phòng quận/huyện;

Cuối tháng, Trung tâm Y tế dự phòng quận/huyện lập báo cáo tổng hợp và chuyển phiếu thanh toán cho Bệnh viện quận/huyện (phòng TCKT).

Đối với Bệnh viện Quận/Huyện : Căn cứ vào hợp đồng ký kết giữa Bệnh viện và Trung tâm Y tế dự phòng quận/huyện; hồ sơ, chứng từ thanh toán do Trung tâm Y tế dự phòng quận/huyện chuyển đến, Bệnh viện quận/huyện kiểm tra, thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho Trung tâm y tế dự phòng Quận/Huyện (Trạm Y tế phường/xã), đồng thời làm chứng từ thanh, quyết toán với Kho bạc nhà nước nơi giao dịch.

c. Hạch toán và quyết toán :

Đối với các đơn vị trực tiếp sử dụng kinh phí khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi hạch toán quyết toán vào loại 15 khoản 60, chi tiết theo mục và tiểu mục tương ứng của mục lục NSNN hiện hành.

Đối với khoản chi thanh toán cho việc khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi của địa phương đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập ngoài tỉnh, Bệnh viện Quận/Huyện, Bệnh viện thành phố quyết toán vào loại 15 khoản 60, chi tiết theo mục 119 tiểu mục 14.

Đối với các khoản chi cho việc khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi tại các Trạm Y tế phường/xã, Bệnh viện Quận Huyện quyết toán vào mục 119 tiểu mục 99;

Đối với TTYTDP Quận/Huyện : Cuối tháng căn cứ vào bảng kê tổng hợp chi phí khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi, đơn vị hạch toán :

Nợ 3118 - Có 5118 (Số phải thu về hoạt động KCB trẻ em dưới 6 tuổi).

Nợ 1121 – Có 3118 (khi Bệnh viện Quận/Huyện thanh toán chi phí).

Nợ 5118 – Có 1121 (rút kinh phí chi cho hoạt động trẻ em dưới 6 tuổi).

d. Đối với các cơ sở y tế công lập còn dư khoản chênh lệch giữa chi phí theo bệnh án và chi phí thực tế khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi, đơn vị thực hiện theo hướng dẫn tại điểm d khoản 3 mục IV của Thông tư số 15.

e. Hàng quý, các đơn vị trực thuộc và các cơ sở y tế Quận/Huyện phải thực hiện báo cáo tổng hợp chi phí KCB miễn phí trẻ em dưới 6 tuổi (ngoại và nội trú) theo mẫu qui định và gởi về Sở Y tế (phòng TCKT) trước ngày 10 của tháng đầu quý sau.

Trên đây là một số hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch 15/2008/TTLT-BYT-BTC của Liên bộ. Sở Y tế đề nghị Giám đốc các đơn vị quan tâm triển khai, đôn đốc các khoa, phòng có liên quan nghiên cứu kỹ và thực hiện theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị đơn vị báo cáo kịp thời về Sở Y tế (phòng NVY, phòng TCKT) để cùng tháo gỡ hoặc báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết.

(Sở Y tế đã đăng tải Thông tư số 15/2008/TTLT-BTC-BYT trên trang web của Sở Y tế và gửi cho các đơn vị theo địa chỉ email của các đơn vị).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐND, UBND thành phố “thay báo cáo”;
- BanVHXH-HĐND.TP “thay báo cáo”;
- STC, KBNN thành phố “để phối hợp”;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng ban Sở Y tế;
- Lưu VPS, TCKT, NVY.
 NTB (ĐTHT- 93b)

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Châu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3340/SYT-TCKT-NVY

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3340/SYT-TCKT-NVY
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/06/2008
Ngày hiệu lực09/06/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3340/SYT-TCKT-NVY

Lược đồ Công văn 3340/SYT-TCKT-NVY hướng dẫn triển khai thực hiện TTLT 15/2008/TTLT-BTC-BYT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3340/SYT-TCKT-NVY hướng dẫn triển khai thực hiện TTLT 15/2008/TTLT-BTC-BYT
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3340/SYT-TCKT-NVY
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Châu
        Ngày ban hành09/06/2008
        Ngày hiệu lực09/06/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3340/SYT-TCKT-NVY hướng dẫn triển khai thực hiện TTLT 15/2008/TTLT-BTC-BYT

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3340/SYT-TCKT-NVY hướng dẫn triển khai thực hiện TTLT 15/2008/TTLT-BTC-BYT

            • 09/06/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/06/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực