Công văn 336/UBND-KGVX

Công văn 336/UBND-KGVX năm 2021 về cho học sinh, sinh viên nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 336/UBND-KGVX 2021 cho học sinh sinh viên nghỉ học bảo đảm phòng chống Covid-19 Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 336/UBND-KGVX
V/v cho học sinh, sinh viên nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Lao động Thương binh và Xã hội;
- Sở Y tế;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Ngày 31/01/2021, Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được Tờ trình liên ngành số 355/TTrLN: GDĐT-YT của Liên Sở: Giáo dục và Đào tạo - Y tế và Tờ trình số 574/TTr-SLĐTBXH của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 (bản chụp gửi kèm theo).

Về việc này, Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đề xuất của Liên Sở: Giáo dục và Đào tạo - Y tế tại Tờ trình số 355/TTrLN: GDĐT-YT ngày 31/01/2021 và Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 574/TTr-SLĐTBXH ngày 31/01/2021 về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học từ ngày 31/01/2021 (đến hết thời gian nghỉ Tết Âm lịch theo quy định).

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị liên quan chỉ đạo các đơn vị trường học, các cơ sở giáo dục có kế hoạch đảm bảo chương trình học tập; chủ động phối hợp với gia đình học sinh để có phương án quản lý, đảm bảo an toàn cho học sinh.

3. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan thông báo đến các đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo đúng quy định pháp luật và Thành phố.

4. Giao Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND các quận, huyện, thị xã, các trường, các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Trung ương và Thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Y tế,

Lao động Thương binh và Xã hội;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng;
- VPUB: CVP, Các Phó Chánh Văn phòng;
Các phòng: KGVX, NC, TKBT;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Chử Xuân Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 336/UBND-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu336/UBND-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/01/2021
Ngày hiệu lực31/01/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tháng trước
(01/02/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 336/UBND-KGVX 2021 cho học sinh sinh viên nghỉ học bảo đảm phòng chống Covid-19 Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 336/UBND-KGVX 2021 cho học sinh sinh viên nghỉ học bảo đảm phòng chống Covid-19 Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu336/UBND-KGVX
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýChử Xuân Dũng
        Ngày ban hành31/01/2021
        Ngày hiệu lực31/01/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tháng trước
        (01/02/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 336/UBND-KGVX 2021 cho học sinh sinh viên nghỉ học bảo đảm phòng chống Covid-19 Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 336/UBND-KGVX 2021 cho học sinh sinh viên nghỉ học bảo đảm phòng chống Covid-19 Hà Nội

              • 31/01/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 31/01/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực