Công văn 3364/SXD-QLN

Công văn 3364/SXD-QLN thực hiện Thông tư 12/2011/TT-BXD do Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3364/SXD-QLN thực hiện Thông tư 12/2011/TT-BXD


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3364/SXD-QLN
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 74/2005/NĐ-CP phòng, chống rửa tiền">12/2011/TT-BXD ngày 01/9/2011 của Bộ Xây dựng

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 10 năm 2011

 

Kinh gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND các quận, huyện;
- Các tổ chức kinh doanh BĐS trên địa bàn TP. Đà Nẵng;
- Các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn TP. Đà Nẵng;
- Các cơ sở đào tạo về môi giới, định giá, quản lý và điều hành sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

 

Ngày 16 tháng 9 năm 2011, UBND thành phố có Công văn số 5733/UBND-KTTH V/v triển khai Thông tư số 74/2005/NĐ-CP phòng, chống rửa tiền">12/2011/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Xây dựng. Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao cho Sở Xây dựng thành phố:

1. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ bất động sản và các Tổ chức báo cáo (gồm các sàn giao dịch bất động sản; các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản; các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản) thực hiện nghiêm túc nội dung Thông tư nêu trên.

2. Thực hiện nghiêm túc các quy định tại Điều 18, Nghị định số 74/2005/NĐ-CP và phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình xử lý các báo cáo giao dịch đáng ngờ.

3. Đôn đốc, kiểm tra các cơ sở đào tạo về môi giới, định giá, quản lý và điều hành sàn giao dịch bất động sản thực hiện tốt việc bổ sung chương trình đào tạo về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản.

4. Trước ngày 31 tháng 12 hàng năm, thực hiện lập báo cáo tổng hợp về hoạt động phòng, chống rửa tiền đã thực hiện trong năm tại địa phương gửi Cục Quản lý nhà thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng; đồng thời, gửi UBND thành phố để theo dõi, chỉ đạo.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố nêu trên. Sau khi nghiên cứu nội dung Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền; Thông tư số 74/2005/NĐ-CP phòng, chống rửa tiền">12/2011/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản. Sở Xây dựng lưu ý các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung quy định cụ thể sau đây:

- Các tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ bất động sản và các Tổ chức báo cáo (gồm các sàn giao dịch bất động sản; các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản; các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản) thực hiện nghiêm túc nội dung Thông tư số 74/2005/NĐ-CP phòng, chống rửa tiền">12/2011/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Xây dựng.

- Hàng năm Tổ chức báo cáo phải xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo, để nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng, chống rửa tiền cho tất cả cán bộ và nhân viên có liên quan đến các giao dịch bất động sản. Đồng thời có chính sách ưu tiên đào tạo bồi dưỡng bổ sung kiến thức đối với nhân viên giao dịch trực tiếp với khách hàng và cán bộ, nhân viên chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền theo quy định tại khoản 1,2, 3 và 5 Điều 12 Thông tư số 74/2005/NĐ-CP phòng, chống rửa tiền">12/2011/TT-BXD

- Các cơ sở đào tạo về môi giới, định giá bất động sản, quản lý và điều hành sàn giao dịch bất động sản phải bổ sung chuyên đề về “Phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản” vào phần kiến thức cơ sở của chương trình đào tạo, thời lượng của chuyển đề này là 04 tiết học với các nội dung chính quy định tại điểm a,b,c,d,e tại khoản 4 Điều 12 của Thông tư số 74/2005/NĐ-CP phòng, chống rửa tiền">12/2011/TT-BXD

- Các cơ sở đào tạo về môi giới, định giá bất động sản, quản lý và điều hành sàn giao dịch bất động sản đang mở lớp đào tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng phải gửi nội dung của chuyên đề về “Phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản” và danh sách giảng viên về Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản để được kiểm tra, nếu đạt yêu cầu thì Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản có văn bản trả lời thì cơ sở đào tạo mới được sử dụng làm tài liệu giảng dạy.

- Trước ngày 31 tháng 12 hàng năm Tổ chức báo cáo phải tiến hành lập báo cáo tổng hợp về hoạt động phòng, chống rửa tiền đã được thực hiện trong năm (theo mẫu tại Phụ lục số 3 Thông tư số 74/2005/NĐ-CP phòng, chống rửa tiền">12/2011/TT-BXD) gửi về Sở Xây dựng và gửi về Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng tổ chức, kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ bất động sản và các Tổ chức báo cáo (gồm các sàn giao dịch bất động sản; các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản; các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản) thực hiện nghiêm túc nội dung Thông tư nêu trên.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phản ảnh để Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng (để báo cáo);
- UBND thành phố (để báo cáo);
- Thanh tra Sở (phối hợp kiểm tra);
- Lưu: VT, QLN.

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3364/SXD-QLN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3364/SXD-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/10/2011
Ngày hiệu lực 06/10/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3364/SXD-QLN

Lược đồ Công văn 3364/SXD-QLN thực hiện Thông tư 12/2011/TT-BXD


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 3364/SXD-QLN thực hiện Thông tư 12/2011/TT-BXD
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3364/SXD-QLN
Cơ quan ban hành Thành phố Đà Nẵng
Người ký Nguyễn Ngọc Tuấn
Ngày ban hành 06/10/2011
Ngày hiệu lực 06/10/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 3364/SXD-QLN thực hiện Thông tư 12/2011/TT-BXD

Lịch sử hiệu lực Công văn 3364/SXD-QLN thực hiện Thông tư 12/2011/TT-BXD

  • 06/10/2011

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 06/10/2011

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực