Công văn 339/UBDT-TCCB

Công văn 339/UBDT-TCCB hướng dẫn công tác khen thưởng bậc cao năm 2021 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 339/UBDT-TCCB 2021 hướng dẫn công tác khen thưởng bậc cao


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 339/UBDT-TCCB
V/v hướng dẫn công tác khen thưởng bậc cao năm 2021

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi: Các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc

Đ Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Dân tộc xem xét đề nghị cấp có thẩm quyền xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng bậc cao năm 2021 cho tập thể, cá nhân thuộc Ủy ban Dân tộc đối với danh hiệu “Chiến s thi đua toàn quốc”, hình thức khen thưởng bậc cao (Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ Thi đua của Chính phủ, Huân chương các hạng, các loại) và xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Phát triển các dân tộc” năm 2021. Trên cơ sở kết quả khen thưởng thường xuyên năm 2020 tặng cho tập thể, cá nhân các Vụ, đơn vị của Ủy ban Dân tộc. Ủy ban Dân tộc hướng dẫn công tác khen bậc cao năm 2021 như sau:

1. Căn cứ xét khen thưởng

Các Vụ, đơn vị căn cứ vào kết quả khen thưng hàng năm của tập th, cá nhân, đi chiếu với tiêu chuẩn quy định hiện hành của nhà nước gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; Nghị định s 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Thông tư số 02/2015/TT-UBDT ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về hướng dn công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc.

2. Đối tượng, tiêu chuẩn và hồ thủ tục đề nghị khen thưởng

a) Đối tượng khen thưởng

- Khen thưởng theo thành tích: Tập thể, cá nhân đương chức.

- Khen thưởng quá trình cống hiến: Cá nhân là Lãnh đạo từ cấp Vụ và tương đương trở lên đã có thông báo nghỉ hưu hoặc sắp nghỉ hưu trong năm 2021 của Cơ quan Ủy ban Dân tộc.

b) Tiêu chuẩn khen thưởng (thành tích) đối với cán bộ đương chức

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng cho tập thể, cá nhân đương chức: Đạt tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 38 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

- Cờ Thi đua ca Chính phủ tặng cho tập thể: Quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

- Huân chương các hạng cho tập thể, cán bộ đương chức: Quy định tại Điều 16, 17, 18, 22, 23, 24 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;

- Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc: Quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;

Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Phát triển các dân tộc: Tiêu chuẩn, hồ sơ Quy định tại Điều 13 và Điều 25 Thông tư số 02/2015/TT-UBDT ngày 30/11/2015 của Ủy ban Dân tộc.

c) Tiêu chuẩn khen thưởng (cống hiến) đối với cán bộ Lãnh đạo có thông báo nghỉ hưu hoặc sắp nghỉ hưu trong năm 2021)

Huân chương các hạng: Quy định tại Điều 16, 17, 18, 22, 23, 24 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 /7/2017 của Chính phủ.

d) Hồ sơ đề nghị khen thưởng:

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ gồm 04 bộ:

+ Tờ trình của đơn vị đề nghị khen thưởng (mẫu số 01-Thông tư s 02/2015/TT-UBDT);

+ Biên bản của Hội đồng Thi đua cơ sở hoặc Hội nghị Liên tịch (mu số 03 - Thông tư số 02/2015/TT-UBDT ngày 30/11/2015 của Ủy ban Dân tộc).

+ Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể đề nghị khen theo mẫu số 01, 02 của phụ lục kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ (Lưu ý: Ch kê thành tích hình thức đ nghị khen thưởng).

- Cờ Thi đua của Chính phủ cho tập thể gồm 04 bộ:

- Hồ sơ như đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhưng tiêu chuẩn, thành tích theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017.

- Huân chương các hạng gồm 05 bộ:

H sơ như đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhưng tiêu chuẩn, thành tích theo quy định tại Nghị định s 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017.

(Lưu ý: Báo cáo khen thưng quá trình cng hiến theo mẫu 03 của phụ lục kèm theo Nghị định s 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ).

- Danh hiệu Chiến s thi đua toàn quốc gồm 04 bộ hồ sơ:

Báo cáo thành tích như đối với hồ sơ đề nghị Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, có b sung thêm giấy chứng nhận sáng chế, sáng kiến, đề tài nghiên cứu của cá nhân có phạm vi ảnh hưởng rộng đối với toàn quc, được Hội đồng khoa học, sáng kiến của Ủy ban Dân tộc chứng nhận.

- Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Phát triển các dân tộc”: 02 bộ; hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương theo quy định tại Khoản 3 Điều 25 Thông tư số 02/2015/TT-UBDT ngày 30 tháng 11 năm 2015.

Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn trên đã đăng trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc, đề nghị các Vụ, đơn vị nghiên cứu thực hiện.

Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 05/4/2020, đồng thời gửi vào Email: [email protected] đ tổng hợp, trình Hội đồng Thi đua - Khen thưng Ủy ban Dân tộc.

Đnghị các vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban tổ chức triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trư
ng, Chủ nhiệm (đ b/c);
- Lãnh đạo Ủy ban (để b/c);
- Các thành viên Hội đồng TĐKT UBDT;
- C
ng thông tin điện tử UBDT;
- Lưu: VT, TCCB (03 bản).

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Cầm Văn Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 339/UBDT-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu339/UBDT-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/03/2021
Ngày hiệu lực26/03/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 339/UBDT-TCCB

Lược đồ Công văn 339/UBDT-TCCB 2021 hướng dẫn công tác khen thưởng bậc cao


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 339/UBDT-TCCB 2021 hướng dẫn công tác khen thưởng bậc cao
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu339/UBDT-TCCB
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýCầm Văn Thanh
        Ngày ban hành26/03/2021
        Ngày hiệu lực26/03/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 339/UBDT-TCCB 2021 hướng dẫn công tác khen thưởng bậc cao

              Lịch sử hiệu lực Công văn 339/UBDT-TCCB 2021 hướng dẫn công tác khen thưởng bậc cao

              • 26/03/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/03/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực