Công văn 3390/BHXH-CST

Công văn 3390/BHXH-CST năm 2013 đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3390/BHXH-CST 2013 đăng ký khám chữa bệnh ban đầu bảo hiểm y tế Hồ Chí Minh


BẢO HIM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP.HỒ CHÍ MINH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3390/BHXH-CST
V/v đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho th BHYT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội quận, huyện.

Thực hiện công văn 2032/BHXH-NVGĐ1 về việc đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho thẻ BHYT. Phòng Cấp sổ, thẻ thông báo danh sách đăng ký vào các cơ sở y tế các nhóm đi tượng trong tháng 9/2013 theo danh sách đính kèm.

Đề nghị Bảo hiểm xã hội quận, huyện truy cập vào trang web www.bhxhtphcm.gov.vn hoặc trên đường truyn FTP và thông báo cho các đơn vị, các đại lý xã phường đthực hiện.

Trân trọng./.

 

 

i nhận:
- Như trên;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Trang Web BHXH TP;
- Lưu VT. P.CST.

GIÁM ĐỐC
Cao Văn Sang

 

BẢNG TỔNG HỢP VIỆC CẤP THẺ BHYT BAN ĐẦU THEO TỪNG NHÓM TẠI CÁC CƠ SỞ KCB

THÁNG 9/2013

1. Các cơ sở KCB tuyến trung ương

STT

TÊN CƠ SỞ KCB

MÃ KCB

NHÓM ĐỐI TƯỢNG

Ghi chú

NHÓM 1

NHÓM 2

NHÓM 3

NHÓM 4

NHÓM 5

NHÓM 6

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC ĐĂNG KÝ ÁP DỤNG CHO THÁNG 9/2013

1

Bệnh viện Thng Nht

025

Được cấp

Không

Được cấp

Không

Được cấp

Không

học sinh, sinh viên trên 15 tui

2

Bệnh viện 30/4

011

Được cấp

Không

Được cấp

Không

Được cấp

Không

học sinh, sinh viên trên 15 tui

3

Bệnh viện 175

034

Được cấp

Không

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Không

 

2. Các cơ sở KCB công lập trực thuộc S Y tế

STT

TÊN CƠ SỞ KCB

MÃ KCB

NHÓM ĐỐI TƯỢNG

 

 

NHÓM 1

NHÓM 2

NHÓM 3

NHÓM 4

NHÓM 5

NHÓM 6

 

 

1

Bệnh viện Nguyễn Trãi

014

Không

Không

Được cấp

Không

Được cấp

Không

học sinh, sinh viên trên 15 tuổi

 

2

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

013

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Không

 

 

3

Bệnh viện Nhân dân Gia Định

030

Được cấp

Không

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Không

Hộ gia đình (GD)

 

4

Bệnh viện nhân dân 115

024

Không

Không

Không

Không

Không

Không

học sinh, sinh viên trên 15 tui

 

5

Bệnh viện cấp cứu Trung Vương

026

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Không

Được cấp

Không

học sinh, sinh viên trên 15 tuổi

 

6

Bệnh viện An Bình

012

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Không

 

 

7

Bệnh viện đa khoa Sài Gòn

001

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Không

 

 

8

Bệnh viện đa khoa Bưu Điện

023; 044; 008

Chnhận đối tượng nhân viên, hưu trí, Cho học sinh sinh viên ngành bưu chính viễn thông

học sinh, sinh viên trên 15 tuổi của ngành bưu chính viễn thông

 

9

Bệnh viện đa khoa khu vực ThĐức

036

Không

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

 

 

10

Bệnh viện Quận Thủ Đức

037

Không

Được cấp

Được cấp

Không

Không

Được cấp

 

 

11

Bệnh viện đa khoa khu vực C Chi

040

Được cấp

Không

Không

Không

Được cấp

Được cấp

 

 

 

Trạm y tế xã Phước Vĩnh An - Huyện Củ Chi

344

Không hạn chế

 

 

 

Trạm y tế xã Tân Thạnh Đông - Huyện C Chi

348

Không hạn chế

 

 

 

Trạm y tế xã Thái Mỹ - Huyện Củ Chi

345

Không hạn chế

 

 

 

Trạm y tế xã Bình Mỹ - Huyện Củ Chi

349

Không hạn chế

 

 

 

Trạm y tế xã Hòa Phú - Huyện Củ Chi

347

Không hạn chế

 

 

 

Trạm y tế xã Tân An Hội - Huyện Củ Chi

343

Không hạn chế

 

 

 

Trạm y tế xã Trung Lập Thương - Huyện Củ Chi

334

Không hạn chế

 

 

 

Trạm y tế xã Trung Lập Hạ - Huyện Củ Chi

339

Không hạn chế

 

 

 

Trạm y tế xã Tân Thạnh Tây - Huyện C Chi

346

Không hạn chế

 

 

 

Trạm y tế xã Trung An - Huyện Củ Chi

340

Không hạn chế

 

 

 

Trạm y tế xã Tân Phú Trung - Huyện Củ Chi

350

Không hạn chế

 

 

 

Trạm y tế xã Tân Thông Hội - Huyện Củ Chi

351

Không hạn chế

 

 

Trạm y tế xã Phước Thạnh - Huyện Củ Chi

341

Không hạn chế

 

 

 

Trạm y tế thị trấn Củ Chi - Huyện Củ Chi

331

Không hạn chế

 

 

 

Trạm y tế xã Phước Hiệp - Huyện C Chi

342

Không hạn chế

 

 

12

Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn

041

Không hạn chế

 

 

13

Bệnh viện Quận 1

051; 004

Không

Không

Được cấp

Được cấp

Không

Không

 

14

Bệnh viện Quận 2

075

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Không

Được cấp

Không

 

15

Bệnh viện Quận 3

009

Được cấp

Không

Được cấp

Không

Không

Không

 

16

Bệnh viện Quận 4

010

Được cấp

Không

Không

Được cấp

Không

Không

 

 

Trạm y tế Phường 1 - Quận 4

265

Không hạn chế

 

 

Trạm y tế Phường 9 - Quận 4

253

Không hạn chế

 

 

Trạm y tế Phường 16 - Quận 4

262

Không hạn chế

 

17

Bệnh viện Quận 5

015

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Không

Không

 

18

Bệnh viện Quận 6

017

Được cấp

Không

Được cấp

Không

Không

không

 

19

Bệnh viện Quận 7

019

Không

Được cấp

Được cấp

Không

Không

Được cấp

 

20

Bệnh viện Qun 8

021; 053; 052

Được cấp

Không

Không

Không

Không

Không

 

21

Bệnh viện Quận 9

022

Được cấp

Không

Được cấp

Không

Không

Được cấp

 

22

Bệnh viện Quận 10

027

Được cấp

Không

Được cấp

Được cấp

Không

Không

 

23

Bệnh viện Quận 11

028

Được cấp

Không

Được cấp

Không

Không

Không

 

24

Bệnh viện Quận 12

029

Không

Được cấp

Được cấp

Không

Không

Được cấp

 

25

Bệnh viện Quận Gò vấp

035; 470

Được cấp

Không

Không

Không

Không

Được cấp

 

26

Bệnh viện Quận Phú Nhuận

032

Được cấp

Không

Được cấp

Không

Không

Không

 

27

Bệnh viện Quận Tân Bình

033

Không

Không

Được cấp

Không

Không

Không

 

28

Bệnh viện Quận Bình Thạnh

031

Không

Không

Được cấp

Không

Không

Không

 

 

Trạm y tế phường 21 - Quận Bình Thạnh

150

Không hạn chế

 

 

Trạm y tế phường 24 - Quận Bình Thạnh

142

Không hạn chế

 

 

Trạm y tế phường 11 - Quận Bình Thnh

135

Không hạn chế

 

29

Bệnh viện Quận Tân Phú

054

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Không

Không

Không

 

30

Bệnh viện Quận Bình Tân

055

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Không

Được cấp

Được cấp

 

31

Bệnh viện Huyện Củ Chi

039

Không

Không

Không

Được cấp

Được cấp

Không

 

 

Trạm y tế xã An Phú - Huyện Củ Chi

333

Không hạn chế

 

 

Trạm y tế xã Phú Hòa Đông - Huyện Củ Chi

338

Không hạn chế

 

 

Trạm y tế xã Phú Mỹ Hưng - Huyện Củ Chi

332

Không hạn chế

 

 

Trạm y tế xã Nhuận Đức - Huyện C Chi

336

Không hạn chế

 

 

Trạm y tế xã Phạm Văn Cội - Huyện Củ Chi

337

Không hạn chế

 

 

Trạm y tế xã An Nhơn Tây - Huyện Củ Chi

335

Không hạn chế

 

 

Bệnh viện Huyện Bình Chánh

038

Không hạn chế

 

 

Bệnh viện Huyện Nhà Bè

045

Không hạn chế

 

 

Trạm y tế xã Nhơn Đức - Huyện Nhà Bè

383

Không hạn chế

 

 

Bệnh viện Huyện Cần Giờ

042

Không hạn chế

 

 

Trạm y tế xã Bình Khánh - Huyện Cần Giờ

388

Không hạn chế

 

 

Trạm y tế xã An Thới Đông - Huyện Cần Giờ

390

Không hạn chế

 

 

Trạm y tế xã Tam Thôn Hiệp - Huyện Cần Giờ

389

Không hạn chế

 

 

Trạm y tế xã Lý Nhơn - Huyện Cần Giờ

393

Không hạn chế

 

 

Trạm y tế xã Long Hòa - Huyện Cần Giờ

392

Không hạn chế

 

 

Trạm y tế xã Thạnh An - Huyện Cần Giờ

391

Không hạn chế

 

 

Trạm y tế xã Cần Thạnh - Huyện Cần Giờ

387

Không hạn chế

 

3. Các cơ sở KCB khác:

STT

TÊN CƠ SỞ KCB

MÃ KCB

NHÓM ĐỐI TƯỢNG

 

NHÓM 1

NHÓM 2

NHÓM 3

NHÓM 4

NHÓM 5

NHÓM 6

 

1

Bệnh viện 7A

016

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Không

Được cấp

Không

học sinh, sinh viên trên 15 tui

2

Bệnh viện Quân Dân Miền Đông

057

Không

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Không

Được cấp

 

3

Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài gòn

071; 464

Không

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Không

 

4

Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh

462

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Không

học sinh, sinh viên trên 15 tui

5

Bệnh viện Quốc Ánh

074

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

 

6

Bệnh viện ĐK Hồng Đức - Chi nhánh III

463

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

 

7

Bệnh viện ĐK Đức Khang

458

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

 

8

Bệnh viện ĐKQT Vũ Anh

496

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

 

9

Bệnh viện Tân Sơn Nhất

495

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

 

10

Bệnh viện đa khoa Mỹ Đức

495

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

 

11

Bệnh viện đa khoa Ngọc Linh

043

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

 

12

Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An

058

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

 

13

Bệnh viện Giao thông Vận tải TP HCM

076

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Không

Được cấp

Được cấp

học sinh, sinh viên trên 15 tui

14

PKĐK trực thuộc TTYT ngành Cao su Việt Nam

049

Được cấp

Được cấp

Đuợc cấp

Không

Được cấp

Được cấp

học sinh, sinh viên trên 15 tuổi

15

Phòng khám đa khoa Phước An

060; 457; 497; 065; 066

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

 

16

Phòng khám đa khoa Sài Gòn

059;473

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

 

17

Phòng khám đa khoa An Phúc

070

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Không

Được cấp

 

18

Phòng khám đa khoa quốc tế Thiên Phúc

068

Được cấp

Được cấp

Không

Được cấp

Được cấp

Không

 

19

Phòng khám đk Lạc Long Quân

459

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

 

20

Phòng khám đa khoa Mỹ Á

456

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

 

21

Phòng khám đa khoa Thánh Mu

465

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Không

 

22

Phòng khám đa khoa KCN Tân Bình

466

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Không

Được cấp

 

23

Phòng khám đa khoa Net Vạn Phúc

481

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Không

Được cấp

 

24

Phòng khám đa khoa Thành Công

483

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Không

 

25

Phòng khám đa khoa Mỹ Tùng

451

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

 

26

Phòng khám Trung tâm Kỳ Hòa

002

Được cấp

Được cấp

Không

Được cấp

Không

Không

 

27

Phòng khám đa khoa Cộng Hòa

003; 468; 469

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

 

28

Phòng khám đa khoa Kiều Tiên

047

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

 

29

Bệnh xá Sư đoàn 9 - Quân đoàn 4

061

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Không

Được cấp

Được cấp

học sinh, sinh viên trên 15 tuổi

30

Phòng khám đa khoa Vạn Phúc

062

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

 

31

Phòng khám đa khoa Chung Minh

063

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

 

32

Phòng khám đa khoa Việt Phước

064

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

 

33

Phòng khám đa khoa tư nhân Thiên Y

067

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Không

 

34

Phòng khám đa khoa An Triều

072

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

 

35

Phòng khám đa khoa quốc tế An Phú

486

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

 

4. Các cơ sở KCB tại các KCN, KCX:

STT

TÊN CƠ SỞ KCB

MÃ KCB

NHÓM ĐI TƯỢNG

 

NHÓM 1

NHÓM 2

NHÓM 3

NHÓM 4

NHÓM 5

NHÓM 6

 

35

Phòng khám đa khoa KCN Lê Minh Xuân

046

Được cấp

Không

Không

Không

Không

Không

 

36

Phòng khám đa khoa KCN Tân Tạo

050

Được cấp

Không

Không

Không

Không

Không

 

37

Phòng khám đa khoa Công ty Pouyuen

425

Được cấp

Không

Không

Không

Không

Không

 

38

Phòng khám đa khoa KCX Tân Thuận

018

Được cấp

Không

Không

Không

Không

Không

 

5. Các cơ sở KCB Y tế Cơ quan:

STT

TÊN CƠ SỞ KCB

MÃ KCB

NHÓM ĐỐI TƯỢNG

 

1

Trạm YTCQ Bệnh viện Chợ Ry

449

Ch phát hành thcho nhân viên của bệnh viện (NHÓM 1)

 

2

Trạm YTCQ Bệnh viện Đại học Y dược Tp. HCM

452

Chphát hành thẻ cho nhân viên của bệnh viện (NHÓM 1)

 

3

Phòng khám công ty Tân Cng Sài Gòn

419

Chphát hành thẻ cho nhân viên của công ty (NHÓM 1)

 

4

Công Ty TNHH Việt Nam Samho

411

Chphát hành thẻ cho nhân viên của công ty (NHÓM 1)

 

5

Công ty CP Vận Tải Và Thuê Tàu Biển Việt Nam

440

Chphát hành thẻ cho nhân viên của công ty (NHÓM 1)

 

6

Tng Công Ty C Phn Phong Phú

406

Chphát hành thẻ cho nhân viên của công ty (NHÓM 1)

 

7

Tổng Công Ty Việt Thắng - CTCP

418

Chphát hành thẻ cho nhân viên của công ty (NHÓM 1)

 

8

Công Ty TNHH Kollan Việt Nam

395

Chphát hành thẻ cho nhân viên của công ty (NHÓM 1)

 

9

Công Ty CP Eternal Prowess Việt Nam

430

Chphát hành thẻ cho nhân viên của công ty (NHÓM 1)

 

10

Công Ty TNHH, Liên doanh Vĩnh Hưng

433

Chphát hành thẻ cho nhân viên của công ty (NHÓM 1)

 

11

Tổng Công Ty Cổ Phần May Việt Tiến

404

Chỉ phát hành thcho nhân viên của công ty (NHÓM 1)

 

12

Công Ty CP May Việt Thịnh

445

Chphát hành thẻ cho nhân viên của công ty (NHÓM 1)

 

13

Công Ty TNHH SX Cân Nhơn Hòa

410

Ch phát hành thcho nhân viên của công ty (NHÓM 1)

 

14

Công Ty CP May Hữu Nghị

413

Chỉ phát hành thcho nhân viên của công ty (NHÓM 1)

 

15

Công Ty TNHH SX XDGT Tài Lộc

429

Chphát hành thẻ cho nhân viên của công ty (NHÓM 1)

 

16

Công Ty CP May Bình Minh

416

Chphát hành thẻ cho nhân viên của công ty (NHÓM 1)

 

17

Công Ty CP May Việt Hưng

438

Chphát hành thẻ cho nhân viên của công ty (NHÓM 1)

 

18

Công Ty CP HTKT Và XNK Satimex

417

Chỉ phát hành thcho nhân viên của công ty (NHÓM 1)

 

19

Công Ty TNHH Nhà Máy Bia Việt Nam

403

Chỉ phát hành thẻ cho nhân viên của công ty (NHÓM 1)

 

20

Công Ty TNHH Eland Việt Nam

409

Chphát hành thẻ cho nhân viên của công ty (NHÓM 1)

 

6. Trung Tâm Quản Lý KTX

STT

TÊN CƠ SỞ KCB

MÃ KCB

NHÓM ĐI TƯỢNG

 

NHÓM 1

NHÓM 2

NHÓM 3

NHÓM 4

NHÓM 5

NHÓM 6

 

1

Trung Tâm Quản Lý KTX

447

Chphát hành thẻ cho HSSV thuộc đại học quốc gia (NHÓM 5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LẬP BẢNG
Phạm Văn Hiệp

Ngày 05 tháng 9 năm 2013
GIÁM ĐỐC
PHÒNG CẤP SỔ THẺ
Phan Nguyên Vị Thủy

 

PHÂN NHÓM ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ

NHÓM

MÃ ĐỐI TƯỢNG

Nhóm 1

DN,HX,CH,NN,TK,HC,XK,CA,TN,HD

Nhóm 2

HT,BT,MS,XB,XN,CC,CK,CB,KC,TC,HG,TQ,TA,TY,NO,TB

Nhóm 3

HN,CN

Nhóm 4

TE

Nhóm 5

LS,HS

Nhóm 6

GD,TL,XV

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3390/BHXH-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3390/BHXH-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/09/2013
Ngày hiệu lực05/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3390/BHXH-CST 2013 đăng ký khám chữa bệnh ban đầu bảo hiểm y tế Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3390/BHXH-CST 2013 đăng ký khám chữa bệnh ban đầu bảo hiểm y tế Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3390/BHXH-CST
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýCao Văn Sang
        Ngày ban hành05/09/2013
        Ngày hiệu lực05/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3390/BHXH-CST 2013 đăng ký khám chữa bệnh ban đầu bảo hiểm y tế Hồ Chí Minh

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3390/BHXH-CST 2013 đăng ký khám chữa bệnh ban đầu bảo hiểm y tế Hồ Chí Minh

             • 05/09/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 05/09/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực