Công văn 3417/TCT-DNL

Công văn 3417/TCT-DNL năm 2014 kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3417/TCT-DNL 2014 kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3417/TCT-DNL
V/v: kê khai, khấu trừ thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Công ty TNHH Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội;
- Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội.

Trả lời công văn số 849/TCT-P4 ngày 11/7/2014 về việc hóa đơn GTGT của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và công văn số 30117/CT-HTr của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“1. Khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán phải lập hóa đơn. Khi lập hóa đơn phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Nghị định này.”

Điểm b, Khoản 1 Điều 14 Chương 3 Thông tư số 51/2010/NĐ-CP">153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 và Thông tư số 51/2010/NĐ-CP hoá đơn hàng hóa">64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ,…”

Khoản 2, Điều 14 Chương 3 Thông tư số 51/2010/NĐ-CP">153/2010/TT-BTC và Thông tư số 51/2010/NĐ-CP hoá đơn hàng hóa">64/2013/TT-BTC nêu trên quy định:

“Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị giá tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT...”

Tại khoản 8 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào quy định:

“8. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

Căn cứ các quy định trên thì trường hợp Công ty TNHH Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVN Hà Nội) ký hợp đồng ủy quyền chủ đầu tư dự án Hạ ngầm tuyến đường dây 110kV Láng Hạ cho Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, công trình đã được nghiệm thu hoàn thành bàn giao giữa hai bên và đưa vào sử dụng thì Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội phải lập hóa đơn GTGT đối với giá trị công trình đã nghiệm thu, bàn giao vào ngày nghiệm thu, bàn giao công trình.

Theo báo cáo của Tổng công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, do có sự thay đổi mô hình tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng Láng Hạ - Thanh Xuân (đơn vị trực tiếp thực hiện dự án) từ đơn vị sự nghiệp kinh tế được UBND thành phố Hà Nội thành lập thuộc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội sang mô hình Ban quản lý dự án thuộc doanh nghiệp. Mặt khác, dự án có sự tham gia của nhiều đơn vị làm chủ đầu tư nên Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội phát sinh vướng mắc phải hỏi Cục Thuế Hà Nội về việc lập hóa đơn giao cho các chủ đầu tư khác dẫn đến chậm lập hóa đơn giao cho EVN Hà Nội. Do đó, đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội kiểm tra xác định hóa đơn Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội xuất cho EVN Hà Nội nếu tại thời điểm nghiệm thu bàn giao công trình cho EVN Hà Nội và đến thời điểm hiện nay Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội còn được khấu trừ thuế GTGT nên không chậm nộp tiền thuế đối với số thuế GTGT trên hóa đơn xuất cho EVN Hà Nội và hóa đơn đảm bảo khớp đúng, đủ điều kiện về khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định của pháp luật thuế thì EVN Hà Nội được kê khai, khấu trừ thuế GTGT trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, EVN Hà Nội biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: CS, KK&KTT, PC (2b);
- Lưu: VT, DNL (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3417/TCT-DNL

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3417/TCT-DNL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/08/2014
Ngày hiệu lực 21/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3417/TCT-DNL 2014 kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 3417/TCT-DNL 2014 kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3417/TCT-DNL
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành 21/08/2014
Ngày hiệu lực 21/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 3417/TCT-DNL 2014 kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Lịch sử hiệu lực Công văn 3417/TCT-DNL 2014 kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng

  • 21/08/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 21/08/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực