Công văn 3427/BHXH-KHĐT

Công văn 3427/BHXH-KHĐT 2022 báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi quý 3

Nội dung toàn văn Công văn 3427/BHXH-KHĐT 2022 báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi quý 3


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3427/BHXH-KHĐT
V/v báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi quý 3 năm 2022

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2022

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách nhà nước đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Căn cứ vào các Quyết định giao dự toán thu, chi năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 2047/QĐ-TTg ngày 03/12/2021 về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 13/05/2022 về việc giao dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2022, Quyết định số 583/QĐ-TTg ngày 13/05/2022 về việc giao dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), BHYT và chi phí quản lý BHXH, BHTN, BHYT năm 2022, BHXH Việt Nam đã thực hiện phân bổ dự toán thu BHXH, BHTN, BHYT, dự toán chi BHXH, BHTN và chi quản lý BHXH, BHTN, BHYT năm 2022 cho các đơn vị dự toán trực thuộc.

Trên cơ sở kết quả thực hiện quý 3 năm 2022, BHXH Việt Nam báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi quý 3 năm 2022, cụ thể như sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu BHXH, BHTN, BHYT

Bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, ngay từ đầu năm BHXH Việt Nam đã tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phát triển đối tượng, đôn đốc thu, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHTN, BHYT, kết quả thực hiện như sau:

- Tổng số thu BHXH, BHTN, BHYT ước thực hiện trong quý 3/2022: 102.393 tỷ đồng, đạt 25,7% dự toán giao, trong đó:

+ Thu BHXH bắt buộc: 70.668 tỷ đồng, đạt 27,05% dự toán giao;

+ Thu BHXH tự nguyện: 1.790 tỷ đồng, đạt 26,52% dự toán giao;

+ Thu BHTN: 3.495 tỷ đồng, đạt 17,69% dự toán giao;

+ Thu BHYT: 26.440 tỷ đồng, đạt 23,91% dự toán giao.

II. Tình hình thực hiện dự toán chi BHXH, BHTN, BHYT và chi quản lý BHXH, BHTN, BHYT

- Số tiền chi BHXH ước thực hiện trong quý 3/2022: 63.023 tỷ đồng trong đó:

+ Số tiền chi từ nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo: 12.096 tỷ đồng, đạt 27,17% dự toán giao;

+ Số tiền chi từ nguồn quỹ BHXH đảm bảo: 50.926 tỷ đồng, đạt 22,49% dự toán giao;

- Số tiền chi BHTN ước thực hiện trong quý 3/2022: 5.706 tỷ đồng, đạt 22,91% dự toán giao;

- Số tiền chi khám chữa bệnh BHYT ước thực hiện trong quý 3/2022 là: 30.379 tỷ đồng, đạt 28,22% dự toán giao;

- Chi quản lý BHXH, BHTN, BHYT ước thực hiện quý 3/2022: 2.070 tỷ đồng, đạt 17,79% dự toán giao.

(Số liệu chi tiết tại Phụ lục đính kèm)

BHXH Việt Nam kính gửi Bộ Tài chính theo dõi, tổng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các đơn vị: TST, TCKT, CSYT, VP;
- Cổng thông tin điện tử BHXHVN;
- Lưu: VT, KHĐT (01).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Việt Ánh

 

PHỤ LỤC

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI QUÝ 3 NĂM 2022
(Kèm theo Công văn số 3427/BHXH-KHĐT ngày 11/11/2022 của BHXH Việt Nam)

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT

Nội dung

Dự toán năm

Ước thực hiện quý 3 năm 2022

So sánh (%)

Dự toán

Cùng kỳ năm trước

I

DỰ TOÁN THU

398,353

102,393

25.70

86.12

1

Thu bảo hiểm xã hội bắt buộc

261,251

70,668

27.05

 

2

Thu bảo hiểm xã hội tự nguyện

6,749

1,790

26.52

 

3

Thu bảo hiểm thất nghiệp

19,762

3,495

17.69

 

4

Thu bảo hiểm y tế

110,591

26,440

23.91

 

II

DỰ TOÁN CHI

415,148

101,178

24.37

126.89

1

Chi chế độ bảo hiểm xã hội

270,972

63,023

23.26

 

 

Nguồn quỹ bảo hiểm xã hội đảm bảo

226,459

50,926

22.49

 

 

Nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo

44,513

12,096

27.17

 

2

Chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp

24,901

5,706

22.91

 

3

Chi chế độ bảo hiểm y tế

107,642

30,379

28.22

 

4

Chi quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế (không bao gồm chi ứng dụng công nghệ thông tin và chi đầu tư phát triển)

11,633

2,070

17.79

 

(Số liệu chưa bao gồm số liệu của khối lực lượng vũ trang)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3427/BHXH-KHĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3427/BHXH-KHĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2022
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3427/BHXH-KHĐT

Lược đồ Công văn 3427/BHXH-KHĐT 2022 báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi quý 3


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3427/BHXH-KHĐT 2022 báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi quý 3
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3427/BHXH-KHĐT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýĐào Việt Ánh
        Ngày ban hành11/11/2022
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3427/BHXH-KHĐT 2022 báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi quý 3

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3427/BHXH-KHĐT 2022 báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi quý 3

              • 11/11/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực