Công văn 344/TTg-KGVX

Công văn 344/TTg-KGVX phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực của Bộ, ngành, địa phương giai đoạn 2011 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 344/TTg-KGVX phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 344/TTg-KGVX
V/v phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực của các Bộ, ngành, địa phương giai đoạn 2011 - 2020

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tòa án nhân dân tối cao.

 

Ngày 22 tháng 07 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1216/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 như một giải pháp quan trọng để thực hiện khâu đột phá về nhân lực theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Theo đó, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương liên quan (sau đây gọi chung là cơ quan), Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần chỉ đạo việc xây dựng và phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011 - 2020 của Bộ, ngành, địa phương mình trong năm 2011 để làm cơ sở triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng và kế hoạch phát triển ngành, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đến nay, có 17 Bộ, cơ quan và 40 tỉnh đã ban hành Quy hoạch phát triển nhân lực của đơn vị mình (danh sách kèm theo); vẫn còn 15 Bộ, cơ quan và 23 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa ban hành Quy hoạch này (danh sách kèm theo).

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2012 của đất nước, thực hiện mô hình tăng trưởng và phát triển kinh tế dựa trên năng suất, chất lượng và hiệu quả, triển khai tái cơ cấu nền kinh tế và thực hiện 3 khâu đột phá, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Các Bộ, cơ quan, địa phương chưa ban hành Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011 - 2020 cần khẩn trương tổ chức thẩm định, phê duyệt Quy hoạch và gửi tài liệu về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30 tháng 4 năm 2012 đối với các Bộ, cơ quan; trước ngày 30 tháng 6 năm 2012 đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Các Bộ, cơ quan, địa phương đã ban hành Quy hoạch phát triển nhân lực cần gửi đầy đủ tài liệu bao gồm: Quyết định phê duyệt Quy hoạch, Báo cáo tổng hợp, Báo cáo tóm tắt Quy hoạch (bản in kèm bản điện tử) về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ (đơn vị tiếp nhận tài liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Viện Chiến lược phát triển, số 65 Văn Miếu, Hà Nội; địa chỉ thư điện tử: [email protected]).

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp tình hình xây dựng và triển khai Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011 - 2020 của các Bộ, ngành, địa phương, báo cáo Ban chỉ đạo quốc gia thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực và Đào tạo theo nhu cầu xã hội và phiên họp quý II năm 2012, đề xuất kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực các Bộ, ngành, địa phương trong 6 tháng cuối năm 2012./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ, Cục, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

DANH SÁCH

CÁC BỘ, CƠ QUAN, ĐỊA PHƯƠNG ĐÃ BAN HÀNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
(Kèm theo công văn số 344/TTg-KGVX ngày 16 tháng 3 năm 2012)

Các Bộ, cơ quan:

1. Bộ Quốc phòng

2. Bộ Ngoại giao

3. Bộ Tư pháp

4. Bộ Nội vụ

5. Bộ Công Thương

6. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

7. Bộ Giao thông vận tải

8. Bộ Tài nguyên và Môi trường

9. Bộ Giáo dục và Đào tạo

10. Bộ Khoa học và Công nghệ

11. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

12. Thanh tra Chính phủ

13. Văn phòng Chính phủ

14. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

15. Thông tấn xã Việt Nam

16. Đài Tiếng nói Việt Nam

17. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Các địa phương:

I. Vùng trung du và miền núi phía Bắc

1. Tỉnh Bắc Giang

2. Tỉnh Bắc Kạn

3. Tỉnh Cao Bằng

4. Tỉnh Hà Giang

5. Tỉnh Hòa Bình

6. Tỉnh Lai Châu

7. Tỉnh Lào Cai

8. Tỉnh Lạng Sơn

9. Tỉnh Phú Thọ

10. Tỉnh Sơn La

II. Vùng đồng bằng sông Hồng

11. Tỉnh Bắc Ninh

12. Tỉnh Hà Nam

13. Tỉnh Hải Dương

14. Tỉnh Nam Định

15. Tỉnh Ninh Bình

16. Tỉnh Vĩnh Phúc

III. Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung

17. Tỉnh Bình Thuận

18. Tỉnh Nghệ An

19. Tỉnh Ninh Thuận

20. Tỉnh Quảng Nam

21. Tỉnh Quảng Ngãi

22. Tỉnh Thanh Hóa

23. Tỉnh Thừa Thiên Huế

IV. Vùng Tây Nguyên

24. Tỉnh Đắk Lắk

25. Tỉnh Đắk Nông

26. Tỉnh Gia Lai

27. Tỉnh Kon Tum

V. Vùng Đông Nam Bộ

28. Tỉnh Bình Phước

29. Tỉnh Đồng Nai

30. Tỉnh Tây Ninh

VI. Vùng đồng bằng sông Cửu Long

31. Tỉnh An Giang

32. Tỉnh Bạc Liêu

33. Tỉnh Bến Tre

34. Tỉnh Đồng Tháp

35. Tỉnh Hậu Giang

36. Tỉnh Kiên Giang

37. Tỉnh Long An

38. Tỉnh Sóc Trăng

39. Tỉnh Tiền Giang

40. Tỉnh Trà Vinh

 

DANH SÁCH

CÁC BỘ, CƠ QUAN, ĐỊA PHƯƠNG CHƯA BAN HÀNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
(Kèm theo công văn số 344/TTg-KGVX ngày 16 tháng 3 năm 2012)

Các Bộ, cơ quan:

1. Bộ Công an

2. Bộ Tài chính

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

4. Bộ Xây dựng

5. Bộ Thông tin và Truyền thông

6. Bộ Y tế

7. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

8. Ủy ban Dân tộc

9. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

10. Đài Truyền hình Việt Nam

11. Viện Khoa học xã hội Việt Nam

12. Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

13. Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

14. Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

15. Tòa án nhân dân tối cao

Các địa phương:

I. Vùng trung du và miền núi phía Bắc

1. Tỉnh Điện Biên

2. Tỉnh Quảng Ninh

3. Tỉnh Thái Nguyên

4. Tỉnh Tuyên Quang

5. Tỉnh Yên Bái

II. Vùng đồng bằng sông Hồng

6. Thành phố Hà Nội

7. Thành phố Hải Phòng

8. Tỉnh Hưng Yên

9. Tỉnh Thái Bình

III. Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung

10. Tỉnh Bình Định

11. Thành phố Đà Nẵng

12. Tỉnh Hà Tĩnh

13. Tỉnh Khánh Hòa

14. Tỉnh Phú Yên

15. Tỉnh Quảng Bình

16. Tỉnh Quảng Trị

IV. Vùng Tây Nguyên

17. Tỉnh Lâm Đồng

V. Vùng Đông Nam Bộ

18. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

19. Tỉnh Bình Dương

20. Thành phố Hồ Chí Minh

VI. Vùng đồng bằng sông Cửu Long

21. Tỉnh Cà Mau

22. Thành phố Cần Thơ

23. Tỉnh Vĩnh Long

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 344/TTg-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu344/TTg-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/03/2012
Ngày hiệu lực16/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 344/TTg-KGVX phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 344/TTg-KGVX phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu344/TTg-KGVX
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Thiện Nhân
        Ngày ban hành16/03/2012
        Ngày hiệu lực16/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 344/TTg-KGVX phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực

             Lịch sử hiệu lực Công văn 344/TTg-KGVX phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực

             • 16/03/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/03/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực