Công văn 3443/VKSTC-V8

Công văn 3443/VKSTC-V8 năm 2021 hướng dẫn kiểm sát việc thực hiện Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3443/VKSTC-V8 2021 kiểm sát việc thực hiện Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3443/VKSTC-V8
V/v hướng dẫn kiểm sát việc thực hiện Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2021

 

Kính gửi:

- Viện kiểm sát quân sự Trung ương;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Triển khai thi hành Quyết định số 1161/2021/QĐ-CTN ngày 30/6/2021 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021 và Hướng dẫn số 63/HD-HĐTVĐX ngày 07/7/2021 của Hội đồng tư vấn đặc xá, VKSND tối cao (Vụ 8) đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo toàn Ngành thực hiện trách nhiệm của VKSND trong công tác đặc xá. Để thống nhất chỉ đạo việc kiểm sát thực hiện quyết định đặc xá, VKSND tối cao (Vụ 8) hướng dẫn một số nội dung sau:

1. Về phương thức và nội dung kiểm sát

- Về phương thức kiểm sát: Do số lượng người đang chấp hình án phạt tù, người được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được đặc xá năm 2021 không nhiều; việc tổ chức thực hiện Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước trong điều kiện dịch bệnh Covid 19 đang có những diễn biến phức tạp, nhiều địa phương thực hiện yêu cầu giãn cách xã hội, nên khi thực hiện nhiệm vụ kiểm sát, Viện kiểm sát các cấp không nhất thiết phải ban hành Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát mà thực hiện phương thức yêu cầu tự kiểm tra và thông báo kết quả cho Viện kiểm sát. Viện kiểm sát có thẩm quyền chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị để tiến hành kiểm sát theo quy định của Luật Đặc xá.

- Về nội dung kiểm sát: Qua tổ chức thực hiện Quyết định đặc xá chủ động nắm số lượng người đang chấp hành án phạt tù, người được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được đặc xá năm 2021; cử Lãnh đạo, Kiểm sát viên dự lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước tại đơn vị được kiểm sát; nắm diễn biến của Lễ công bố Quyết định đặc xá và phối hợp trong việc thực hiện tự kiểm tra, thông báo kết quả theo nội dung yêu cầu của Viện kiểm sát. Sau khi làm việc và nhận được kết quả tự kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm ít nghiêm trọng thì kiến nghị yêu cầu khắc phục; trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng thì tiến hành kiểm sát đột xuất; đối với vi phạm, tồn tại khác có liên quan thì tích hợp phục vụ cho đợt kiểm sát định kỳ gần nhất.

Vụ 8 dự thảo Yêu cầu tự kiểm tra và thông báo kết quả (Phụ lục ban hành kèm theo Công văn này), đề nghị Viện kiểm sát các cấp nghiên cứu, vận dụng cho phù hợp với từng đối tượng kiểm sát và thực tế tại địa phương.

2. Về phân công trách nhiệm kiểm sát

Căn cứ Điều 30 Luật Đặc xá năm 2018 và Công văn số 2792/VKSTC-V8 ngày 09/7/2021 của VKSND tối cao về triển khai thi hành Quyết định số 1161/2021/QĐ-CTN ngày 30/6/2021 của Chủ tịch nước về đặc xá, VKSND tối cao (Vụ 8) kiểm sát việc thực hiện Quyết định đặc xá tại 05 Trại giam (Suối Hai, Vĩnh Quang, Phú Sơn 4, Thanh Lâm, Xuân Nguyên) và 04 trại tạm giam thuộc Bộ Công an. Phân công VKSND cấp tỉnh kiểm sát việc thực hiện Quyết định đặc xá tại các trại giam thuộc Bộ Công an đóng trên địa bàn tỉnh (trừ 5 trại giam trên); riêng Trại giam Hồng Ca đóng trên địa bàn tỉnh Yên Bái do không có phạm nhân được đặc xá nên không kiểm sát. Ngoài ra, VKSND cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc thực hiện Quyết định đặc xá tại Tòa án nhân dân cấp tỉnh, trại tạm giam Công an cấp tỉnh theo thẩm quyền và chủ động phân công cho VKSND cấp huyện kiểm sát việc thực hiện Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện (nếu có phạm nhân được đặc xá).

3. Phương pháp thực hiện

VKS quân sự Trung ương nghiên cứu, triển khai trong hệ thống VKS quân sự; VKSND cấp tỉnh nghiên cứu, vận dụng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm sát thực hiện Quyết định đặc xá theo thẩm quyền.

Viện trưởng VKSND cấp tỉnh cần quán triệt, chỉ đạo tuân thủ đúng các quy định của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Công an và cơ sở giam giữ bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch, trong quá trình kiểm sát tại cơ sở giam giữ; đối với công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm sát phải được xét nghiệm hoặc test nhanh có kết quả âm tính với Covid-19 (bao gồm cả lái xe phục vụ đoàn kiểm sát) trước khi kiểm sát.

Lưu ý, thời hạn báo cáo, các yêu cầu báo cáo về công tác đặc xá năm 2021 được thực hiện theo Văn bản số 2792/VKSTC-V8 ngày 09/7/2021 của VKSND tối cao.

Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về VKSND tối cao (Vụ 8) để chỉ đạo giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Đ/c Nguyễn Huy Tiến, PVTTT-VKSNDTC (để báo cáo);
- Cơ quan Thường trực HĐTV đặc xá (để chỉ đạo);
- Văn phòng VKSNDTC (để tổng hợp);
- Lãnh đạo Vụ 8;
- Lưu: VT, Vụ 8.

TL. VIỆN TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM VÀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ
Lương Minh Thống

 

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Công văn số 3443/VKSTC-V8 ngày 25/8/2021 của VKSND tối cao)

VIỆN KIỂM SÁT……………1
VIỆN KIỂM SÁT………2
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …./YC-VKS…-…3

…., ngày …. tháng … năm 20…

 

YÊU CẦU

Tự kiểm tra việc thi hành Quyết định đặc xá và thông báo kết quả cho Viện kiểm sát

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT ……………..2…………………

Căn cứ Điều 25 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân;

Căn cứ Điều 30 Luật Đặc xá;

Thực hiện Quyết định số 1161/2021/QĐ-CTN ngày 30/6/2021 của Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đặc xá năm 2021,

Để kiểm sát việc thực hiện đúng Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước,

YÊU CẦU:

1. (Thủ trưởng đơn vị được yêu cầu tự kiểm tra)……. 4 ……… tổ chức kiểm tra theo các nội dung sau:

1.1. Kết quả tổ chức thực hiện việc niêm yết công khai quyết định đặc xá và danh sách người được đặc xá; việc thông báo bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội nơi người đó về cư trú, làm việc.

Việc Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Chánh án Tòa án quân sự cấp quân khu thông báo bằng văn về bản danh sách người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được đặc xá đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc đơn vị quân đội được giao quản lý người đó (Nếu là yêu cầu Tòa án).

1.2. Kết quả việc Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Chánh án Tòa án quân sự cấp quân khu tổ chức công bố và thực hiện Quyết định đặc xá đối với người được đặc xá.

Thủ tục giao người được đặc xá theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Công an; công tác bảo đảm phòng chống dịch đối với người được đặc xá được đơn vị thực hiện.

Kết quả thực hiện Quyết định đặc xá đối với phạm nhân là người nước ngoài và thông báo cho Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan khác được Bộ Ngoại giao ủy quyền để thông báo cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước mà người được đặc xá là công dân biết. Việc bàn giao người nước ngoài được đặc xá cho cơ sở lưu trú theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và quyết định người nước ngoài được đặc xá lưu trú tại cơ sở lưu trú (trường hợp đơn vị có thi hành Quyết định đặc xá đối với người nước ngoài).

1.3. Kết quả cấp Giấy chứng nhận đặc xá cho người đang chấp hành án phạt tù; cho người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được đặc xá. Việc gửi bản sao giấy chứng nhận đó đến Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Tòa án đã ra quyết định thi hành án, cơ quan chịu trách nhiệm thi hành các hình phạt bổ sung, cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định chưa có điều kiện thi hành án, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức, đơn vị quân đội nơi người được đặc xá về cư trú, làm việc, cơ quan nhận người bị trích xuất.

Trong đó, nêu rõ số lượng các trường hợp không xác định được nơi người được đặc xá về cư trú.

1.4. Kết quả thực hiện các chế độ đối với người được đặc xá theo quy định của pháp luật như cấp tiền tàu xe, tiền tái hòa nhập cộng đồng, tài sản lưu ký...nêu rõ tổng số lượng đã cấp; số lượng cấp từng loại của mỗi phạm nhân.

1.5. Kết quả tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về đặc xá.

2. Viện kiểm sát ……. 2 …… phân công các ông (bà) có tên dưới đây trực tiếp theo dõi, đôn đốc, thực hiện yêu cầu tự kiểm tra và thông báo kết quả và dự lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước tại …..4….. (nếu có):

- Ông (Bà): ……………………………; Chức vụ/chức danh: ………………Trưởng đoàn;

- Ông (Bà): ……………………………; Chức vụ/chức danh: ………………….Thành viên;

Dự kiến sau khi tổ chức công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, VKS …..2….. làm việc với đại diện ……..4……. để đánh giá kết quả thực hiện Quyết định đặc xá theo những nội dung yêu cầu, quá trình làm việc sẽ lập biên bản để ghi nhận kết quả thực hiện Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước.

3. (Thủ trưởng đơn vị được yêu cầu tự kiểm tra)4 ………….thông báo kết quả cho Viện kiểm sát ……2……. bằng văn bản theo Yêu cầu này./.

 


Nơi nhận:
- Đơn vị được kiểm sát (để thực hiện);
- VKS …….1……. (để báo cáo);
- Cơ quan quản lý đơn vị được kiểm sát (để chỉ đạo);
- Thành viên Đoàn kiểm sát (để thực hiện);
- Lưu: VT, hồ sơ kiểm sát.

VIỆN TRƯỞNG

___________________

1 Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao

2 Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này

3 Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành - đơn vị phụ trách (nếu có)

4 Ghi tên đơn vị thi hành Quyết định đặc xá năm 2021 của Chủ tịch nước, được kiểm sát gồm Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tnh, Chánh án Tòa án quân sự cấp quân khu.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3443/VKSTC-V8

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3443/VKSTC-V8
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/08/2021
Ngày hiệu lực25/08/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 tháng trước
(27/08/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3443/VKSTC-V8

Lược đồ Công văn 3443/VKSTC-V8 2021 kiểm sát việc thực hiện Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3443/VKSTC-V8 2021 kiểm sát việc thực hiện Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3443/VKSTC-V8
        Cơ quan ban hànhViện kiểm sát nhân dân tối cao
        Người kýLương Minh Thống
        Ngày ban hành25/08/2021
        Ngày hiệu lực25/08/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 tháng trước
        (27/08/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3443/VKSTC-V8 2021 kiểm sát việc thực hiện Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3443/VKSTC-V8 2021 kiểm sát việc thực hiện Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước

              • 25/08/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 25/08/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực