Công văn 3451/LĐ-TBXH

Công văn 3451/LĐ-TBXH về hướng dẫn quy trình đăng ký nội quy lao động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3451/LĐ-TBXH hướng dẫn quy trình đăng ký nội quy lao động


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 3451/LĐ-TBXH
V/v hướng dẫn quy trình đăng ký nội quy lao động

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2003

 

Kính gửi:

- Sở, Ngành, Tổng công ty đóng trên địa bàn TP;
- Ban Quản lý KCX-KCN thành phố;
- Phòng Lao động - TBXH (phòng VH-XH) quận, huyện;
- Các doanh nghiệp, các cơ sở SXKD thuộc các thành phần sở hữu, đóng trên địa bàn thành phố.

 

Thi hành Nghị định số 41/CP ngày 6/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất; Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 41/CP ngày 6/7/1995; Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 6/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003 của Chính phủ.

Để việc đăng ký nội quy lao động được thực hiện thống nhất, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố hướng dẫn thủ tục đăng ký nội quy lao động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đóng trên địa bàn thành phố như sau:

I. TRÌNH TỰ XÂY DỰNG ĐĂNG KÝ NỘI QUY LAO ĐỘNG:

1. Về nội dung nội quy lao động

Thực hiện đúng trình tự thủ tục và nội dung hướng dẫn tại mục II Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nêu trên.

2. Hồ sơ và thủ tục đăng ký nội quy lao động:

2.1. Đăng ký nội quy lao động gồm có:

- Văn bản đăng ký nội quy lao động (mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003)

- Quyết định ban hành nội quy lao động (mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003)

- Bản nội quy lao động

- Các văn bản quy định của đơn vị có liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất;

2.2. Đăng ký nội quy lao động sửa đổi, bổ sung gồm có:

- Bản nội quy lao động đã được đăng ký

- Công văn đăng ký sửa đổi, bổ sung nội quy lao động (mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003)

- Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều bản nội quy lao động (mẫu số 5 ban hành kèm theo Thông tư 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003) kèm theo Quyết định đã ban hành số …/…../……. của đơn vị.

- Các văn bản quy định của đơn vị có liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.

3. Nơi đăng ký nội quy lao động:

3.1. Đăng ký tại phòng Lao động - Tiền lương - Tiền công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP số 159 Pasteur quận 3, điện thoại 8.204.240:

- Các doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp nhà nước, kể cả doanh nghiệp cổ phần có trên 50% tổng số vốn của nhà nước; công ty cổ phần gồm các cổ đông là doanh nghiệp nhà nước; đơn vị nhà nước chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ, công ty con; Công ty TNHH một thành viên nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Liên hiệp Hợp tác xã, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị Xã hội thuộc Trung ương và Thành phố quản lý đóng trên địa bàn Thành phố;

- Các tổ chức kinh tế thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân sử dụng không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ.

3.2. Đăng ký tại phòng Quản lý lao động với nước ngoài Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP số 159 Pasteur quận 3, điện thoại 8.295.900:

Các doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đóng trên địa bàn thành phố;

Các cơ quan, tổ chức quốc tế hoặc nước ngoài đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có sử dụng lao động là người Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.

3.3. Đăng ký tại Ban quản lý Khu Chế xuất, Khu công nghiệp TP số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường ĐaKao quận 1 TP Hồ Chí Minh điện thoại 8.232.575:

Các doanh nghiệp thuộc các thành phần sở hữu trong Khu chế xuất - Khu công nghiệp thành phố.

3.4. Đăng ký tại phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (Phòng Văn hóa Xã hội) Quận, Huyện nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp, đơn vị:

- Các doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp nhà nước thuộc quận, huyện quản lý kể cả doanh nghiệp nhà nước chuyển sang cổ phần có tổng số vốn của nhà nước từ 50% trở xuống.

- Các Hợp tác xã thành lập theo Luật hợp tác xã có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động (trừ Liên hiệp Hợp tác xã).

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị Xã hội, tổ chức Xã hội khác thuộc Quận, Huyện quản lý, các cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao ngoài công lập thành lập theo Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Sở, Ngành, Tổng công ty đóng trên địa bàn thành phố; Ban Quản lý Khu Chế xuất - Khu Công nghiệp thành phố; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (phòng Văn hóa - Xã hội) quận, huyện căn cứ hướng dẫn này triển khai đến các đơn vị thuộc phạm vi quản lý để thực hiện.

2. Ban quản lý Khu chế xuất - Khu công nghiệp thành phố; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (Phòng VH-XH) quận, huyện thực hiện chế độ báo kết quả đăng ký nội quy lao động 6 tháng trước ngày 15/7 hàng năm và báo cáo một năm trước ngày 15/2 năm sau về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (mẫu số 11 ban hành kèm theo Thông tư 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003).

3. Công văn này thay thế công văn số 1694/HD-LĐ-TBXH ngày 12 tháng 6 năm 2003 về việc hướng dẫn tạm thời quy trình đăng ký nội quy lao động và Công văn số 1900/LĐ-TBXH ngày 26/6/2003 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thay đổi mẫu thông báo nội quy lao động sửa đổi, bổ sung.

4. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ các cơ quan có thẩm quyền đăng ký nội quy lao động quy định tại điểm 3 công văn này để được hướng dẫn giải đáp.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND-TP, Bộ LĐTBXH để b/c;
- Lưu VP, Phòng LĐTLTC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Kim Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3451/LĐ-TBXH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3451/LĐ-TBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2003
Ngày hiệu lực05/11/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3451/LĐ-TBXH

Lược đồ Công văn 3451/LĐ-TBXH hướng dẫn quy trình đăng ký nội quy lao động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3451/LĐ-TBXH hướng dẫn quy trình đăng ký nội quy lao động
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3451/LĐ-TBXH
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Kim Lý
        Ngày ban hành05/11/2003
        Ngày hiệu lực05/11/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3451/LĐ-TBXH hướng dẫn quy trình đăng ký nội quy lao động

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3451/LĐ-TBXH hướng dẫn quy trình đăng ký nội quy lao động

           • 05/11/2003

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/11/2003

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực