Công văn 3453/BHXH-TCCB

Công văn 3453/BHXH-TCCB lập hồ sơ dự thi nâng ngạch chuyên viên chính, cao cấp năm 2011 - 2012 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3453/BHXH-TCCB lập hồ sơ dự thi nâng ngạch chuyên viên chính cao cấp


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3453/BHXH-TCCB
V/v lập hồ sơ dự thi nâng ngạch CVC, CVCC năm 2011 - 2012

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
-
Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cơ quan BHXH Việt Nam

 

Thực hiện Quyết định số 601/QĐ-BNV ngày 09/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch t chức thi nâng ngạch công chức năm 2011- 2012 theo nguyên tắc cạnh tranh và Công văn số 2986/BNV-CCVC ngày 20/8/2012 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2011-2012, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2011-2012 như sau:

I. Ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính:

1. Đối tưng, điều kiện dự thi:

a) Công chức (bao gồm các chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc và các đơn vị trực thuộc khác thuộc Bảo him xã hội Việt Nam; Giám đốc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) hiện đang xếp ngạch chuyên viên (mã số 01.003), có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hp với chức trách, nhiệm vụ của ngạch chuyên viên chính quy định tại Quyết định số 414/TCCP-VC ngày 29/5/1993 của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ) về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức hành chính;

b) Được cơ quan sử dụng công chức đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 năm liên tục tính đến hết tháng 8/2012, có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đang xem xét xử lý kỷ luật;

c) Có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở vị trí của ngạch chuyên viên hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không k thời gian tập sự) tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch.

2. Tiêu chuẩn d thi:

Công chức đăng ký dự thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2011-2012 có đủ các điều kiện dự thi quy định tại Khoản 1 Mục I công văn này còn phải đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học tr lên;

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính hoặc có bằng Thạc sĩ quản lý hành chính công, bằng Tiến sĩ quản lý hành chính công;

c) Có chứng chỉ tin học văn phòng hoặc người dự thi có cam kết sử dụng thành thạo kỹ năng tin học văn phòng, được thủ trưởng đơn vị nhận xét bằng văn bản;

d) Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc) hoặc người dự thi có cam kết sử dụng thành thạo ngoại ngữ dự thi từ trình độ B trở lên một trong năm thứ tiếng nêu trên, được thủ trưởng đơn vị nhận xét bằng văn bản;

đ) Có đề án đề tài:

- Đối với trường hợp tham gia xây dựng văn bản, đề án thì phải có quyết định của người có thm quyền cử tham gia Ban soạn thảo,Tổ biên tập văn bản, đề án và kèm theo tên các văn bản, đề án đã được cấp có thẩm quyền thông qua.

- Đối với trường hợp tham gia xây dựng đề tài nghiên cứu khoa học hoặc chủ trì, tham gia xây dựng các chương trình, đề án phát triển tổng thể kinh tế - xã hội của địa phương từ cấp huyện trở lên thì phải có quyết định của người có thm quyền cử tham gia Ban Chủ nhiệm hoặc có xác nhận tham gia nghiên cu đề tài, chương trình, đề án của cấp có thẩm quyền.

3. Miễn thi môn ngoại ngữ, môn tin học:

a) Công chức được miễn thi môn ngoại ngữ khi có một trong các điều kiện sau:

- Công chức tính đến ngày 31/12/2012 có tuổi đi từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ;

- Công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu            số, có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiu số do cơ sở đào tạo cấp theo thẩm quyền;

- Công chức là người dân tộc thiểu số đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số;

- Công chức có bằng tốt nghiệp đại học thứ hai là bng ngoại ngữ;

- Công chức có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

b) Miễn thi môn tin học đối với những công chức đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin.

4. Hồ đăng ký dự thi:

a) Bản sơ yếu lý lịch (mẫu 2c-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biu quản lý h sơ cán bộ, công chức) và có xác nhận của thủ trưởng đơn vị sử dụng công chức;

b) Bản nhận xét, đánh giá của Thủ trưởng đơn vị sử dụng công chức theo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP;

c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch chuyên viên chính được cơ quan có thẩm quyn chứng thực. Trường hợp không có chng chỉ ngoại ngữ, tin học thì thay thế bằng cam kết có nhận xét của người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức; bản sao quyết định b nhiệm vào ngạch chuyên viên và quyết định nâng lương gần nhất của cơ quan có thm quyền.

d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch;

đ) Bản sao các quyết định, biên bản, tên văn bản, đề án theo quy định tại Điểm đ Khoản 2 Mục I công văn này;

e) Giấy chứng nhận hoặc bản sao các văn bằng chứng chỉ đối với các trường họp được miễn thi môn ngoại ngữ, tin học.

II. Ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp:

1. Đối tưng, điều kiện dự thi:

a) Công chức (bao gồm các chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc và các đơn vị trực thuộc khác thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Giám đốc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) hiện đang xếp ngạch chuyên viên chính (mã số 01.002), có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hp vi chức trách, nhiệm vụ của ngạch chuyên viên cao cấp quy định tại Quyết định số 414/TCCP-VC ngày 29/5/1993 của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ) về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức hành chính;

b) Được cơ quan sử dụng đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 năm liên tục tính đến tháng 8/2012, có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đang xem xét xử lý kỷ luật;

c) Có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở vị trí của ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương từ đủ 06 năm trở lên tính đến thi điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

2. Tiêu chuẩn d thi:

Công chức đăng ký dự thi nâng ngạch từ chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2011-2012 có đủ các điều kiện dự thi quy định tại Khoản 1 Mục II công văn này còn phải đạt các tiêu chun sau:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên;

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp;

c) Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc cử nhân chính trị;

d) Có chng chỉ tin học văn phòng hoặc người dự thi có cam kết sử dụng thành thạo kỹ năng tin học văn phòng, được Thủ trưởng đơn vị sử dụng công chức nhận xét bằng văn bản;

đ) Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ C trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc) hoặc người dự thi có cam kết sử dụng thành thạo ngoại ngữ dự thi từ trình độ C trở lên một trong năm thứ tiếng nêu trên, được thủ trưởng đơn vị sử dụng công chức, viên chức nhận xét bằng văn bản;

e) Có đề án đề tài:

- Đối vi trường hợp tham gia xây dựng văn bản, đề án thì phải có quyết định của người có thm quyền cử tham gia Ban soạn thảo,T biên tập văn bản, đề án và kèm theo tên các văn bản, đề án đã được cấp có thẩm quyền thông qua.

- Đối vi trường hp tham gia xây dựng đề tài nghiên cứu khoa học hoặc chủ trì, tham gia xây dựng các chương trình, đề án phát trin tng th kinh tế - xã hội của địa phương từ cấp huyện trở lên thì phải có quyết định của người có thm quyền cử tham gia Ban Chủ nhiệm hoặc có xác nhận tham gia nghiên cứu đề tài, chương trình, đề án của cấp có thẩm quyền.

3. Miễn thi môn ngoại ngữ, môn tin học:

a) Công chức được miễn thi môn ngoại ngữ khi có một trong các điều kiện sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học thứ hai là bằng ngoại ngữ;

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

b) Miễn thi môn tin học đối với những công chức đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin.

4. H sơ đăng ký dự thi:

a) Công văn cử dự thi nâng ngạch của Thủ trưởng đơn vị sử dụng công chức. Trong công văn nêu rõ bậc và hệ số lương hiện hưởng (kèm theo bản sao quyết định b nhiệm vào ngạch chuyên viên chính và quyết định nâng lương gần nhất của cơ quan có thẩm quyền) và đề nghị về dự kiến xếp lương nếu trúng tuyn kỳ thi và được bổ nhiệm ngạch chuyên viên cao cấp;

b) Bản sơ yếu lý lịch (mẫu 2c-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày s 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành biu mẫu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức) và có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị sử dụng công chức;

c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch chuyên viên cao cấp được quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hp không có chng chỉ ngoại ngữ, tin học thì thay thế bằng cam kết có nhận xét của người đng đầu cơ quan sử dụng công chức;

d) Bản sao các quyết định, biên bản, tên văn bản, đề án theo quy định tại Điểm e Khoản 2 Mục II công văn này;

đ) Bản đánh giá, nhận xét của Thủ trưởng đơn vị;

e) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Bảo him xã hội Việt Nam đề nghị Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cơ quan Bảo him xã hội Việt Nam trin khai thực hiện công văn này, ph biến đến từng công chức đ đăng ký dự thi nếu có đủ các điều kiện, tiêu chun.

2. Giám đốc Bảo him xã hội các tỉnh, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam có công văn cử công chức dự thi kèm danh sách tng hợp trích ngang của công chức (theo mẫu gửi kèm) cùng toàn bộ hồ sơ của công chức về Bảo him xã hội Việt Nam trước ngày 08 tháng 9 năm 2012 và đồng thời gửi bản mềm danh sách trích ngang theo địa chỉ nguyentuyetmai99@yahoo.com để tng hợp báo cáo trình Tng Giám đc phê duyệt. Quá thời hạn trên các đơn vị không gửi văn bản đăng ký dự thi, Bảo him xã hội Việt Nam coi như đơn vị không có nhu cầu cử công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2011-2012.

3. Giám đốc bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm về việc xác nhận hồ sơ và cử công chức đăng ký dự thi.

4. Công chức nộp hồ sơ dự thi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ của mình. Hồ sơ đăng ký dự thi của mỗi công chức được bỏ vào một bì đựng riêng, kích thước 250 x 340 x 5mm (theo quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức).

Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ xét duyệt hồ sơ của những công chức đủ điều kiện và đảm bảo đúng quy định và cử đi dự thi theo chỉ tiêu nâng ngạch công chức năm 2011-2012 do Bộ Nội vụ giao. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố phản ánh về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (qua Ban Tổ chức cán bộ) để được giải đáp.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TGĐ và các Phó TGĐ (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB(4)

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ
Cù Ngọc Oánh

 


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

ĐƠN VỊ:

DANH SÁCH CÔNG CHỨC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN
DỰ THI NÂNG NGẠCH TỪ NGẠCH ….. LÊN NGẠCH ………… NĂM 2011-2012

(Kèm theo Công văn số        /BHXH-TCCB ngày    tháng    năm 2012 của ……)

Số TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Chức vụ hoặc chức danh công tác

Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Thời gian giữ ngạch (kể cả ngạch tương đương)

Mức lương hiện hưởng

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch dự thi

Có đề án, công trình

Được miễn thi

Ngoại ngữ đăng ký thi

Ghi chú

Nam

Nữ

Hệ số lương

Mã số ngạch hiện giữ

Trình độ chuyên môn

Trình độ lý luận chính trị

Trình độ QLNN

Trình độ tin học

Trình độ ngoại ngữ

Tin học

Ngoại ngữ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP

……., Ngày    tháng    năm 2012
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3453/BHXH-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3453/BHXH-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2012
Ngày hiệu lực28/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3453/BHXH-TCCB lập hồ sơ dự thi nâng ngạch chuyên viên chính cao cấp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Công văn 3453/BHXH-TCCB lập hồ sơ dự thi nâng ngạch chuyên viên chính cao cấp
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu3453/BHXH-TCCB
       Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
       Người kýCù Ngọc Oánh
       Ngày ban hành28/08/2012
       Ngày hiệu lực28/08/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 3453/BHXH-TCCB lập hồ sơ dự thi nâng ngạch chuyên viên chính cao cấp

          Lịch sử hiệu lực Công văn 3453/BHXH-TCCB lập hồ sơ dự thi nâng ngạch chuyên viên chính cao cấp

          • 28/08/2012

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 28/08/2012

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực