Công văn 3462/UBND-KGVX

Công văn 3462/UBND-KGVX năm 2020 thực hiện Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3462/UBND-KGVX 2020 thực hiện Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3462/UBND-KGVX
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND Thành phố

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính, Thông tin và Truyền thông;
- Kho bạc Nhà nước Hà Nội;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND Thành phố Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2020-2021 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND); Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các cơ sở giáo dục công lập và đơn vị liên quan triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc theo phân cấp quản lý và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

b) Chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền về mức thu học phí năm học 2020-2021 để các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn hiểu và đồng thuận.

c) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc theo phân cấp: Công khai mức thu học phí; tăng cường công tác nâng cao chất lượng dạy và học, không để xảy ra việc lạm thu ngoài học phí, các khoản thu tự nguyện và tình trạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định; công tác thu, chi tài chính phải công khai, minh bạch và sử dụng đúng mục đích. Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho các đối tượng được miễn, giảm, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định.

d) Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan báo cáo UBND Thành phố trình HĐND Thành phố mức thu học phí đối với chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập năm học 2021-2022.

đ) Chủ trì, phối hợp các ngành liên quan kiểm tra quá trình thực hiện Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND tại các cơ sở giáo dục trực thuộc theo phân cấp quản lý và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

2. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

a) Chỉ đạo Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội: Công khai mức thu học phí; tăng cường công tác nâng cao chất lượng dạy và học, không để xảy ra việc lạm thu ngoài học phí, các khoản thu tự nguyện; công tác thu, chi tài chính phải công khai, minh bạch và sử dụng đúng mục đích. Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các chính sách miễn, giảm học phí cho các đối tượng được miễn, giảm theo quy định.

b) Làm tốt công tác tuyên truyền về mức thu học phí năm học 2020-2021 để các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn hiểu và đồng thuận.

c) Phối hợp các ngành liên quan kiểm tra quá trình thực hiện Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND tại các cơ sở giáo dục trực thuộc và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

3. Sở Tài chính

Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra các cơ sở giáo dục công lập khi thực hiện Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND .

4. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Phối hợp các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính thông tin công khai về mức thu học phí năm học 2020-2021 trên các phương tiện thông tin truyền thông.

b) Phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo các phương tiện thông tin trên địa bàn Thành phố (Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới...) để tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng về mức thu học phí của Thành phố đến các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn hiểu và đồng thuận thực hiện.

5. Kho bạc Nhà nước Hà Nội

Chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các quận, huyện, thị xã kiểm soát chi từ nguồn thu học phí của các đơn vị gửi tại Kho bạc đúng quy định pháp luật và Thành phố.

6. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

a) Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc theo phân cấp quản lý và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

b) Chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền về mức thu học phí năm học 2020-2021 để các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn hiểu và đồng thuận.

c) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc theo phân cấp: Công khai mức thu học phí; tăng cường công tác nâng cao chất lượng dạy và học, không để xảy ra việc lạm thu ngoài học phí, các khoản thu tự nguyện và tình trạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định; công tác thu, chi tài chính phải công khai, minh bạch và sử dụng đúng mục đích. Thực hiện đy đủ và nghiêm túc các chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho các đối tượng được miễn, giảm, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định.

d) Tổ chức kiểm tra quá trình thực hiện Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND tại các đơn vị trực thuộc theo phân cấp quản lý.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp, thống nhất Sở Tài chính xem xét giải quyết hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết nếu vượt thẩm quyền./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đồng chí Bí thư Thành ủy;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Các Đ/c Phó Bí thư Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Phó Chủ tịch UBND Thành phố:
Ngô Văn Quý, Nguyễn Doãn Toản;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Ban Văn hóa Xã hội - HĐND Thành phố;
- Đài PT&TH Hà Nội, Báo Hà Nội mới;
- VPUB: CVP, PCVP Đ.H.Giang, V.T.Anh;
Các phòng: KGVX, TKBT, KT, TH;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3462/UBND-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3462/UBND-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/07/2020
Ngày hiệu lực28/07/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3462/UBND-KGVX

Lược đồ Công văn 3462/UBND-KGVX 2020 thực hiện Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3462/UBND-KGVX 2020 thực hiện Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3462/UBND-KGVX
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNgô Văn Quý
        Ngày ban hành28/07/2020
        Ngày hiệu lực28/07/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3462/UBND-KGVX 2020 thực hiện Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3462/UBND-KGVX 2020 thực hiện Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND Hà Nội

              • 28/07/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/07/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực