Công văn 3463/VPCP-TH

Công văn 3463/VPCP-TH báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2016 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3463/VPCP-TH kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3463/VPCP-TH
V/v báo cáo kiểm Điểm công tác chỉ đạo Điều hành 6 tháng đầu năm 2016

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Báo cáo kiểm Điểm công tác chỉ đạo, Điều hành 6 tháng đầu năm 2016 và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, Điều hành 6 tháng cuối năm 2016 theo các nội dung sau:

1. Về công tác chỉ đạo, Điều hành 6 tháng đầu năm 2016 của các Bộ, cơ quan, địa phương:

a) Kiểm Điểm, đánh giá công tác chỉ đạo, Điều hành đối với lĩnh vực, phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan, địa phương:

- Kết quả và ưu Điểm trong chỉ đạo, Điều hành thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, Điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; các Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, Điều hành khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

- Tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, Điều hành của Bộ, cơ quan, địa phương.

b) Kiểm Điểm, đánh giá tình hình thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ:

- Kết quả thực hiện các đề án trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan, địa phương (theo Phụ lục I); đồng thời đánh giá những ưu Điểm, hạn chế và nguyên nhân, giải pháp khắc phục đối với việc xây dựng, thực hiện và quản lý Chương trình công tác để bảo đảm tính khả thi và phù hợp với yêu cầu chỉ đạo, Điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Kết quả tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, cơ quan, địa phương theo Quyết định số 42/2014/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2014 (theo Phụ lục II). Đánh giá những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân chưa hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng thời hạn đã giao.

c) Về công tác chỉ đạo, Điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 6 tháng đầu năm 2016:

- Kết quả và những ưu Điểm nổi bật trong công tác chỉ đạo, Điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, Điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nguyên nhân của những hạn chế đó.

2. Về nhiệm vụ, giải pháp công tác chỉ đạo, Điều hành 6 tháng cuối năm 2016

a) Nêu những nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá, đổi mới trong chỉ đạo, Điều hành của Bộ, cơ quan, địa phương.

b) Đề xuất, kiến nghị:

- Đề xuất, kiến nghị các cơ chế, chính sách và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cần tập trung chỉ đạo, Điều hành trong 6 tháng cuối năm 2016 để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

- Kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Kiến nghị tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, cơ quan, địa phương và công tác theo dõi, cập nhật về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi theo Quyết định số 42/2014/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2014.

Đề nghị các Bộ, cơ quan, địa phương báo cáo theo các nội dung trên, gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 16 tháng 6 năm 2016 để tổng hợp, trình Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2016 (đồng thời gửi văn bản điện tử đến địa chỉ: [email protected], trừ nội dung thuộc danh Mục bí mật nhà nước)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ, Cục, đơn vị;
- Chánh VP các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ (để phối hợp);
- Lưu: VT, TH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn
Khắc Định

 

Phụ lục I

TÊN BỘ, CƠ QUAN

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 15/6/2016)
(Kèm theo công văn số 3463/VPCP-TH ngày 16/5/2016)

Số đề án phải trình trong 6 tháng đầu năm 2016

Tổng số đề án đã trình thuộc CTCT 6 tháng đầu năm

Số đề án đã ban hành thuộc CTCT 6 tháng đầu năm

Số đề án chưa trình

Tỷ lệ đề án đã trình so với tổng số đề án phải trình

Số đề án giao đầu năm

Số đề án giao thêm

Số đề án xin chuyển, xin rút khi CTCT 6 tháng đầu năm

Tổng số

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Các công thức tính được quy định trong bảng thống kê

- Cột (4) = (1) + (2) - (3)

- Cột (7) = (4) - (5)

- Cột (8) = (5) / (4)

 

Phụ lục II

TÊN BỘ, CƠ QUAN, ĐỊA PHƯƠNG

KẾT QUẢ
Thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ, cơ quan, địa phương
(Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 15/6/2016)
(Kèm theo công văn số 3463/VPCP-TH ngày 16/5/2016)

1. Thống kê kết quả thực hiện:

- Tổng số nhiệm vụ giao: …………

+ Số nhiệm vụ đã hoàn thành, trong đó: Đúng hạn: …………….; quá hạn: ………………

+ Số nhiệm vụ chưa hoàn thành, trong đó: Trong hạn:………… ; quá hạn: ……………..

2. Thống kê các nhiệm vụ chưa hoàn thành quá hạn:

TT

Văn bản giao nhiệm vụ

Nội dung nhiệm vụ

Hạn xử lý

Ý kiến giải trình hoặc kiến nghị, đề xuất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3463/VPCP-TH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3463/VPCP-TH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2016
Ngày hiệu lực16/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3463/VPCP-TH kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3463/VPCP-TH kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3463/VPCP-TH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành16/05/2016
        Ngày hiệu lực16/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3463/VPCP-TH kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3463/VPCP-TH kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2016

           • 16/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực