Công văn 3466/BHXH-TCCB

Công văn 3466/BHXH-TCCB báo cáo tình hình sử dụng biên chế công chức, viên chức đến tháng 9/2014 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3466/BHXH-TCCB báo cáo tình hình biên chế công chức viên chức tháng 9/2014


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3466/BHXH-TCCB
V/v báo cáo tình hình sử dụng biên chế đến tháng 9/2014

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để phục vụ việc quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình phân bổ và sử dụng biên chế của đơn vị theo các vị trí chức danh đã được Bộ Nội vụ phê duyệt đến hết ngày 15/9/2014 và đề xuất bổ sung vị trí chức danh và số lượng biên chế công chức, viên chức theo các vị trí chức danh (nếu có) để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ đã được Tổng Giám đốc giao theo Biểu gửi kèm.

Đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (qua Ban Tổ chức cán bộ) trước ngày 30/9/2014, đồng thời gửi bản mềm (File Excel – Font: Times New Roman – Size 12) về địa chỉ bvbac@vss.gov.vn để tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB (5).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ
Cù Ngọc Oánh

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH (TP)…

Biểu số 01

 

BÁO CÁO CHI TIẾT TÌNH HÌNH BIÊN CHẾ THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

STT

Tên đơn vị trực thuộc

Biên chế được phân bổ đến ngày 15/9/2014

Số có mặt đến hết ngày 15/9/2014

Biên chế đề xuất bổ sung

Ghi chú

Tổng

Chia ra

Tổng

Chia ra

Tổng

Chia ra

Công chức, viên chức

HĐLĐ theo Nghị định 68

Công chức, viên chức

HĐLĐ tạm tuyển

HĐLĐ theo Nghị định 68

Công chức, viên chức

HĐLĐ theo Nghị định 68

Đại học trở lên

Cao đẳng, Trung cấp

Đại học trở lên

Cao đẳng, Trung cấp

1

2

3= 4+5 +6

4

5

6

7= 8 +9 +10

8

9

10

11= 12 + 13 + 14

12

13

14

15

A

Cơ quan BHXH tỉnh (TP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Ban Giám đốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Giám đốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Phó Giám đốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Phòng Tổ chức – Hành chính (1+2+ … +10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trưởng phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Phó Trưởng phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Công tác Tổ chức cán bộ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Công tác tuyên truyền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Công tác Hành chính quản trị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Công tác tổng hợp, thống kê

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Công tác văn thư lưu trữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Lái xe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Bảo vệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Tạp vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Phòng Kế hoạch – Tài chính (1+2+ … +7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trưởng phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Phó Trưởng phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Công tác quản lý kế hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Công tác xây dựng cơ bản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Công tác tổng hợp, thống kê

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Công tác Kế toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Phòng Thu (1+2+ … + 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trưởng phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Phó Trưởng phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Công tác quản lý thu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Công tác tổng hợp thu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Công tác phát triển đối tượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Công tác quản lý nợ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Phòng chế độ bảo hiểm xã hội (1+2+ … +7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trưởng phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Phó Trưởng phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Công tác giải quyết chế độ dài hạn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Công tác giải quyết chế độ ngắn hạn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Công tác quản lý đối tượng BHXH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Công tác quản lý đối tượng BHTN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Công tác tổng hợp, thống kê

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

Phòng Tiếp nhận và quản lý hồ sơ (1+2+ … +6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trưởng phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Phó Trưởng phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tiếp nhận và trả kết quả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Công tác tổng hợp, thống kê

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Tư vấn và giải đáp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Lưu trữ hồ sơ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

Phòng Cấp sổ, thẻ (1+2+ … +6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trưởng phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Phó Trưởng phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Công tác quản lý sổ BHXH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Công tác quản lý thẻ BHYT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Công tác quản lý phôi sổ, thẻ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Công tác tổng hợp, thống kê

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII

Phòng Giám định bảo hiểm y tế (1+2+ … +4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trưởng phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Phó Trưởng phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Công tác giám định BHYT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Công tác tổng hợp, thống kê

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX

Phòng Kiểm tra (1+2+ …+5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trưởng phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Phó Trưởng phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Công tác kiểm tra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Công tác tổng hợp, thống kê

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Phòng Công nghệ thông tin (1+2+3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trưởng phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Phó Trưởng phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Công tác Công nghệ thông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

BHXH quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc BHXH tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

BHXH huyện A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Giám đốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Phó Giám đốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Công tác giải quyết chế độ BHXH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Công tác Giám định Bảo hiểm y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Công tác thu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Công tác cấp sổ, thẻ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Công tác tiếp nhận và quản lý hồ sơ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Công tác Công nghệ thông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Công tác kiểm tra tiếp dân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Công tác Kế toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Công tác văn thư lưu trữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Chuyên quản cấp xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Bảo vệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Tạp vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

BHXH huyện B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

BHXH huyện C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng (A+B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Những vị trí chức danh kiêm nhiệm thì chỉ báo cáo số liệu ở vị trí chức danh được bố trí chính thức.

- Đối với một số BHXH tỉnh được tách phòng thì báo cáo theo cơ cấu tổ chức đã được tách.

 

 

Địa danh, ngày/tháng/năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU

TRƯỞNG PHÒNG TCCB

GIÁM ĐỐC

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3466/BHXH-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3466/BHXH-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/09/2014
Ngày hiệu lực22/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3466/BHXH-TCCB báo cáo tình hình biên chế công chức viên chức tháng 9/2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3466/BHXH-TCCB báo cáo tình hình biên chế công chức viên chức tháng 9/2014
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3466/BHXH-TCCB
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýCù Ngọc Oánh
        Ngày ban hành22/09/2014
        Ngày hiệu lực22/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3466/BHXH-TCCB báo cáo tình hình biên chế công chức viên chức tháng 9/2014

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3466/BHXH-TCCB báo cáo tình hình biên chế công chức viên chức tháng 9/2014

           • 22/09/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/09/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực