Công văn 3497/BHXH-TCKT

Công văn 3497/BHXH-TCKT năm 2014 về hợp tác thu, thu nợ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp của doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại hệ thống Vietcombank do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3497/BHXH-TCKT năm 2014 hợp tác thu nợ Bảo hiểm xã hội y tế thất nghiệp Vietcombank


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3497/BHXH-TCKT
V/v: hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại hệ thống Vietcombank

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi:

Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đồng Nai, Hải Dương, Hưng Yên, Nghệ An, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc.

 

Ngày 19/9/2014, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã ký Hợp đồng nguyên tắc số 190914/BHXH-NHNT về hợp tác thu, thu nợ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) giữa BHXH Việt Nam và Vietcombank (gửi kèm Văn bản này). Để triển khai thực hiện, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh) thực hiện ngay một số nội dung sau:

1. BHXH tỉnh căn cứ vào Hợp đồng số 190914/BHXH-NHNT chủ động phối hợp với chi nhánh Vietcombank nơi BHXH tỉnh mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” xây dựng và ký Hợp đồng hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN đối với doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại các chi nhánh Vietcombank trên địa bàn toàn tỉnh theo Hợp đồng mẫu gửi kèm Văn bản này.

2. BHXH tỉnh thực hiện và hướng dẫn BHXH quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi chung là BHXH huyện) thực hiện một số công việc sau:

a) BHXH tỉnh, BHXH huyện thống nhất với chi nhánh Vietcombank nơi BHXH tỉnh, BHXH huyện mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” danh sách các doanh nghiệp do BHXH tỉnh, BHXH huyện quản lý thu theo phân cấp tại Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý số BHXH, thẻ BHYT (Mu số 01 kèm theo Hợp đng mẫu).

Lưu ý:

- Danh sách này bao gồm cả các doanh nghiệp do BHXH tỉnh, BHXH huyện quản lý thu đang mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại các chi nhánh Vietcombank ngoài chi nhánh Vietcombank nơi BHXH tỉnh, BHXH huyện mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” trên cùng địa bàn tỉnh, huyện.

- BHXH tỉnh, BHXH huyện không lập danh sách đối với các doanh nghiệp đã mở tài khoản tiền gửi thanh toán và thực hiện thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN qua hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

- Trong thời gian thực hiện, nếu có thay đổi danh sách các doanh nghiệp đã thống nhất giữa BHXH tỉnh, BHXH huyện và chi nhánh Vietcombank trên địa bàn thì các bên có trách nhiệm thông báo cho nhau biết để phối hợp điều chỉnh danh sách.

b) Mở và sử dụng tài khoản

- BHXH tỉnh mở mới 01 (một) tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” tại chi nhánh Vietcombank (Phụ lục số 01 kèm theo Hợp đồng số 190914/BHXH-NHNT) để nhận tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp do BHXH tỉnh quản lý theo phân cấp tại Quyết định số 1111/QĐ-BHXH mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại các chi nhánh Vietcombank và tiền thu của BHXH huyện thực hiện thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN chuyển về.

- BHXH huyện mở mới 01 (một) tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” tại chi nhánh Vietcombank (Phụ lục số 02 kèm theo Hợp đồng số 190914/BHXH-NHNT) đ nhận tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp do BHXH huyện quản lý thu theo phân cấp tại Quyết định số 1111/QĐ-BHXH mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại các chi nhánh Vietcombank.

- BHXH tỉnh, BHXH huyện thông báo cho nhau và thông báo cho các doanh nghiệp theo danh sách đã thống nhất với chi nhánh Vietcombank số hiệu tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH tỉnh, BHXH huyện mở tại chi nhánh Vietcombank và yêu cầu các doanh nghiệp này từ tháng 10/2014 nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN vào tài khoản mới.

- Việc quản lý và sử dụng tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” được thực hiện theo đúng các quy định tại Hợp đồng số 190914/BHXH-NHNT Hợp đồng hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN đã ký giữa BHXH tỉnh và chi nhánh Vietcombank và văn bản hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

c) Để triển khai thực hiện việc phối hợp thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN, trên cơ sở danh sách các doanh nghiệp đã thống nhất với chi nhánh Vietcombank nơi BHXH tỉnh, BHXH huyện mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH”, BHXH tỉnh, BHXH huyện xác định ngay số phải đóng BHXH, BHYT, BHTN tháng 10/2014 của doanh nghiệp (Mu số 01 kèm theo Hợp đồng số 190914/BHXH-NHNT) để sau khi ký hợp đồng gửi cho chi nhánh Vietcombank nơi BHXH tỉnh, BHXH huyện mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” phối hợp đôn đốc các doanh nghiệp chuyển tiền thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN vào tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH tỉnh, BHXH huyện.

3. Tổ chức thực hiện

a) Các tỉnh, huyện không có tên tại Phụ lục số 01, 02 kèm theo Hợp đồng số 190914/BHXH-NHNT không thuộc phạm vi thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản này.

b) BHXH tỉnh sao gửi BHXH huyện Hợp đồng số 190914/BHXH-NHNT và Văn bản này; triển khai, hướng dẫn BHXH huyện thực hiện đầy đủ, đúng nội dung quy định tại các Điều, Khoản của Hợp đồng số 190914/BHXH-NHNT và Văn bản này.

c) BHXH tỉnh, BHXH huyện thực hiện mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” và ký Hợp đồng hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN theo hướng dẫn tại Văn bản này xong trước ngày 30/9/2014.

d) Thời gian thực hiện hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN đối với doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại các chi nhánh Vietcombank: 06 tháng, bắt đầu t ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/3/2015.

đ) BHXH tỉnh phối hợp với chi nhánh Vietcombank trên địa bàn đánh giá, tng hợp kết quả thực hiện gửi về BHXH Việt Nam trước ngày 15/3/2015.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về BHXH Việt Nam (Ban Tài chính - Kế toán) để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
-
Các PTGĐ;
- Vietcombank (để phối hợp thực hiện);
- Ban Thu;
- Lưu: VT, TCKT (2).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3497/BHXH-TCKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3497/BHXH-TCKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/09/2014
Ngày hiệu lực23/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3497/BHXH-TCKT năm 2014 hợp tác thu nợ Bảo hiểm xã hội y tế thất nghiệp Vietcombank


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3497/BHXH-TCKT năm 2014 hợp tác thu nợ Bảo hiểm xã hội y tế thất nghiệp Vietcombank
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3497/BHXH-TCKT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýNguyễn Đình Khương
        Ngày ban hành23/09/2014
        Ngày hiệu lực23/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3497/BHXH-TCKT năm 2014 hợp tác thu nợ Bảo hiểm xã hội y tế thất nghiệp Vietcombank

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3497/BHXH-TCKT năm 2014 hợp tác thu nợ Bảo hiểm xã hội y tế thất nghiệp Vietcombank

             • 23/09/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 23/09/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực