Công văn 3498/BTC-QLCS

Công văn 3498/BTC-QLCS năm 2021 về phát hành 03 cuốn sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ quản lý, sử dụng tài sản công do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3498/BTC-QLCS 2021 phát hành 3 cuốn sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ quản lý tài sản công


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3498/BTC-QLCS
V/v phát hành 03 cuốn sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ quản lý, sử dụng tài sản công.

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trong khuôn khổ hoạt động hỗ trợ kỹ thuật của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB); Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) đã phối hợp với Ngân hàng Phát triển Châu Á biên soạn bộ tài liệu gồm 03 cuốn Stay hướng dẫn nghiệp vụ quản lý, sử dụng tài sản công: (i) Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ công tác quản lý, sử dụng tài sản công (Quyển 1); (ii) Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung (Quyn 2); (iii) Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng (Quyển 3).

Nhằm hỗ trợ các cán bộ làm công tác quản lý tài sản công của Quý cơ quan trong việc quản lý tài sản công; Bộ Tài chính gửi Quý cơ quan các tài liệu nêu trên. Bộ tài liệu này được sử dụng làm tài liệu tham khảo; không phải là văn bản quy phạm pháp luật.

(Danh sách các đơn vị nhận tài liệu - đính kèm).

Sau khi nhận được tài liệu, đề nghị Quý cơ quan có văn bản xác nhận số lượng thực nhận và gửi về Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản); chuyển tài liệu cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan để sử dụng.

Mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ TC (để b/c);
- Lưu: VT, QLCS
(150b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CÔNG SẢN
La Văn Thịnh

 

DANH SÁCH

CÁC BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ, CƠ QUAN KHÁC Ở TRUNG ƯƠNG NHẬN TÀI LIỆU SỔ TAY HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG
(Kèm theo Công văn số 3498/BTC-QLCS ngày 02/4/2021 của Bộ Tài chính)

STT

Đơn vị

Bộ stay hướng dẫn nghiệp vụ
(Mỗi bộ gồm 02 quyển: 01 quyển Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ công tác quản lý, sử dụng TSC (Q1) và 01 quyn Stay hướng dn nghiệp vụ mua sm TSC theo phương thức tập trung (Q2))

01 cuốn tay hướng dn nghiệp vụ công tác quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng (Q3)

Đơn vị

Số lượng (bộ)

Tổng

Đơn vị

Số lượng (quyển)

Tổng

 

Cộng

66

190

190

3

45

45

1

Bộ Giao thông vận ti

1

5

5

1

30

30

2

B Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1

5

5

1

10

10

3

B Tư pháp

1

5

5

1

5

5

4

BQuốc phòng

1

5

5

 

 

 

5

Bộ Giáo dục và Đào tạo

1

5

5

 

 

 

6

B Y tế

1

5

5

 

 

 

7

Bộ Công an

1

5

5

 

 

 

8

B Ngoi giao

1

5

5

 

 

 

9

B Kế hoạch và Đầu tư

1

5

5

 

 

 

10

B Công Thương

1

5

5

 

 

 

11

Bộ Thông tin và Truyền thông

1

5

5

 

 

 

12

B Tài nguyên và Môi trường

1

5

5

 

 

 

13

Bộ Xây dựng

1

5

5

 

 

 

14

Bộ Khoa học và Công ngh

1

5

5

 

 

 

15

Văn phòng Chính phủ

1

5

5

 

 

 

16

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước ti doanh nghiệp

1

5

5

 

 

 

17

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1

5

5

 

 

 

18

Thanh tra Chính phủ

1

5

5

 

 

 

19

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

1

5

5

 

 

 

20

Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao

1

5

5

 

 

 

21

Tòa án Nhân dân tối cao

1

5

5

 

 

 

22

Kiểm toán Nhà nước

1

5

5

 

 

 

23

Văn phòng Quốc hội

1

5

5

 

 

 

24

Văn phòng Chủ tịch nước

1

5

5

 

 

 

25

Văn phòng Trung ương Đảng

1

5

5

 

 

 

26

Thông tấn xã Việt Nam

1

3

3

 

 

 

27

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

1

3

3

 

 

 

28

Đài Tiếng nói Việt Nam

1

3

3

 

 

 

29

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

1

3

3

 

 

 

30

Bộ Nội vụ

1

3

3

 

 

 

31

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

1

3

3

 

 

 

32

Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

1

3

3

 

 

 

33

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

1

3

3

 

 

 

34

Đài Truyền hình Việt Nam

1

3

3

 

 

 

35

Ngân hàng Phát triển Việt Nam

1

3

3

 

 

 

36

Đại học Quốc gia Hà Nội

1

3

3

 

 

 

37

Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh

1

3

3

 

 

 

38

Trung ương hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

1

1

1

 

 

 

39

Hội nông dân Việt Nam

1

1

1

 

 

 

40

Hội Cựu chiến binh Việt Nam

1

1

1

 

 

 

41

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

1

1

1

 

 

 

42

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

1

1

1

 

 

 

43

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

1

1

1

 

 

 

44

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

1

1

1

 

 

 

45

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

1

1

1

 

 

 

46

Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

1

1

1

 

 

 

47

Hội Nông dân Việt Nam

1

1

1

 

 

 

48

Hội Cựu chiến binh Việt Nam

1

1

1

 

 

 

49

Liên Hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam

1

1

1

 

 

 

50

Hội Nhà văn Việt Nam

1

1

1

 

 

 

51

Hội Nhà báo Việt Nam

1

1

1

 

 

 

52

Liên hiệp các Hội văn học Nghệ thuật Việt Nam

1

1

1

 

 

 

53

Hội Làm vườn Việt Nam

1

1

1

 

 

 

54

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

1

1

1

 

 

 

55

Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

1

1

1

 

 

 

56

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

1

1

1

 

 

 

57

Phường Thương mại Công nghiệp Việt Nam

1

1

1

 

 

 

58

Hội Điện ảnh Việt Nam

1

1

1

 

 

 

59

Tổng Hội Y học Việt Nam

1

1

1

 

 

 

60

Hội Kiến trúc sư Việt Nam

1

1

1

 

 

 

61

Hội Mthuật Việt Nam

1

1

1

 

 

 

62

Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu sViệt Nam

1

1

1

 

 

 

63

Ngân hàng Chính sách xã hội

1

1

1

 

 

 

64

Hội Nghệ smúa Việt Nam

1

1

1

 

 

 

65

Hội người mù Việt Nam

1

1

1

 

 

 

66

Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam

1

1

1

 

 

 

 

DANH SÁCH

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ TẠI ĐỊA PHƯƠNG NHẬN TÀI LIỆU SỔ TAY HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG
(Kèm theo Công văn số 3498/BTC-QLCS ngày 02/4/2021 của Bộ Tài chính)

STT

Đơn vị

Bộ sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ (Mi bgồm 02 quyển: 01 quyển Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ công tác quản lý, sử dụng TSC (Q1) và 01 quyn Stay hướng dẫn nghiệp vụ mua sm TSC theo phương thức tập trung (Q2))

Bộ sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ (mỗi bộ gồm 03 quyển: Q1+Q2+Q3): 01 quyển Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ công tác quản lý, sử dụng TSC (Q1), 01 quyển Stay hướng dẫn nghiệp vụ mua sắm TSC theo phương thức tập trung (Q2); 01 cuốn tay hướng dẫn nghiệp vụ công tác quản lý, sử dụng tài sn kết cấu hạ tng (Q3)

01 cuốn tay hướng dẫn nghiệp vụ công tác quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng (Q3)

Văn phòng Tỉnh ủy

Sở Tài chính

Quận/huyện/thị xã

Tổng cộng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Giao thông vận tải

Tổng cộng

Đơn vị

Số lượng (bộ)

Tổng

Đơn vị

Slượng (bộ)

Tổng

Đơn vị

Số lượng (bộ)

Tổng

Đơn vị

Số lượng (quyển)

Đơn vị

Số lượng (quyển)

 

Cộng

63

63

63

63

189

189

714

126

1428

1,617

63

126

63

315

441

1

An Giang

1

1

1

1

3

3

11

2

22

25

1

2

1

5

7

2

Bà Rịa-Vũng Tàu

1

1

1

1

3

3

8

2

16

19

1

2

1

5

7

3

Bạc Liêu

1

1

1

1

3

3

7

2

14

17

1

2

1

5

7

4

Bắc Giang

1

1

1

1

3

3

10

2

20

23

1

2

1

5

7

5

Bắc Kạn

1

1

1

1

3

3

8

2

16

19

1

2

1

5

7

6

Bắc Ninh

1

1

1

1

3

3

8

2

16

19

1

2

1

5

7

7

Bến Tre

1

1

1

1

3

3

9

2

18

21

1

2

1

5

7

8

Bình Dương

1

1

1

1

3

3

9

2

18

21

1

2

1

5

7

9

Bình Định

1

1

1

1

3

3

11

2

22

25

1

2

1

5

7

10

Bình Phước

1

1

1

1

3

3

11

2

22

25

1

2

1

5

7

11

Bình Thuận

1

1

1

1

3

3

10

2

20

23

1

2

1

5

7

12

Cà Mau

1

1

1

1

3

3

9

2

18

21

1

2

1

5

7

13

Cao Bằng

1

1

1

1

3

3

10

2

20

23

1

2

1

5

7

14

Cần Thơ

1

1

1

1

3

3

9

2

18

21

1

2

1

5

7

15

Đà Nng

1

1

1

1

3

3

8

2

16

19

1

2

1

5

7

16

Đắk Lk

1

1

1

1

3

3

15

2

30

33

1

2

1

5

7

17

Đăk Nông

1

1

1

1

3

3

8

2

16

19

1

2

1

5

7

18

Điện Biên

1

1

1

1

3

3

10

2

20

23

1

2

1

5

7

19

Đồng Nai

1

1

1

1

3

3

11

2

22

25

1

2

1

5

7

20

Đồng Tháp

1

1

1

1

3

3

12

2

24

27

1

2

1

5

7

21

Gia Lai

1

1

1

1

3

3

17

2

34

37

1

2

1

5

7

22

Hà Giang

1

1

1

1

3

3

11

2

22

25

1

2

1

5

7

23

Hà Nam

1

1

1

1

3

3

6

2

12

15

1

2

1

5

7

24

Hà Nội

1

1

1

1

3

3

30

2

60

63

1

2

1

5

7

25

Hà Tĩnh

1

1

1

1

3

3

13

2

26

29

1

2

1

5

7

26

Hải Dương

1

1

1

1

3

3

12

2

24

27

1

2

1

5

7

27

Hải Phòng

1

1

1

1

3

3

15

2

30

33

1

2

1

5

7

28

Hậu Giang

1

1

1

1

3

3

8

2

16

19

1

2

1

5

7

29

Hòa Bình

1

1

1

1

3

3

10

2

20

23

1

2

1

5

7

30

Hưng Yên

1

1

1

1

3

3

10

2

20

23

1

2

1

5

7

31

Khánh Hòa

1

1

1

1

3

3

9

2

18

21

1

2

1

5

7

32

Kiên Giang

1

1

1

1

3

3

15

2

30

33

1

2

1

5

7

33

Kon Tum

1

1

1

1

3

3

10

2

20

23

1

2

1

5

7

34

Lai Châu

1

1

1

1

3

3

8

2

16

19

1

2

1

5

7

35

Lạng Sơn

1

1

1

1

3

3

11

2

22

25

1

2

1

5

7

36

Lào Cai

1

1

1

1

3

3

9

2

18

21

1

2

1

5

7

37

Lâm Đồng

1

1

1

1

3

3

12

2

24

27

1

2

1

5

7

38

Long An

1

1

1

1

3

3

15

2

30

33

1

2

1

5

7

39

Nam Định

1

1

1

1

3

3

10

2

20

23

1

2

1

5

7

40

Nghệ An

1

1

1

1

3

3

21

2

42

45

1

2

1

5

7

41

Ninh Bình

1

1

1

1

3

3

8

2

16

19

1

2

1

5

7

42

Ninh Thuận

1

1

1

1

3

3

7

2

14

17

1

2

1

5

7

43

Phú Thọ

1

1

1

1

3

3

13

2

26

29

1

2

1

5

7

44

Phú Yên

1

1

1

1

3

3

9

2

18

21

1

2

1

5

7

45

Quảng Bình

1

1

1

1

3

3

8

2

16

19

1

2

1

5

7

46

Quảng Nam

1

1

1

1

3

3

18

2

36

39

1

2

1

5

7

47

Quảng Ngãi

1

1

1

1

3

3

13

2

26

29

1

2

1

5

7

48

Quảng Ninh

1

1

1

1

3

3

13

2

26

29

1

2

1

5

7

49

Quảng Trị

1

1

1

1

3

3

10

2

20

23

1

2

1

5

7

50

Sóc Trăng

1

1

1

1

3

3

11

2

22

25

1

2

1

5

7

51

Sơn La

1

1

1

1

3

3

12

2

24

27

1

2

1

5

7

52

Tây Ninh

1

1

1

1

3

3

9

2

18

21

1

2

1

5

7

53

Thái Bình

1

1

1

1

3

3

8

2

16

19

1

2

1

5

7

54

Thái Nguyên

1

1

1

1

3

3

9

2

18

21

1

2

1

5

7

55

Thanh Hóa

1

1

1

1

3

3

27

2

54

57

1

2

1

5

7

56

Thừa Thiên-Huế

1

1

1

1

3

3

9

2

18

21

1

2

1

5

7

57

Tiền Giang

1

1

1

1

3

3

11

2

22

25

1

2

1

5

7

58

TP Hồ Chí Minh

1

1

1

1

3

3

22

2

44

47

1

2

1

5

7

59

Trà Vinh

1

1

1

1

3

3

9

2

18

21

1

2

1

5

7

60

Tuyên Quang

1

1

1

1

3

3

7

2

14

17

1

2

1

5

7

61

Vĩnh Phúc

1

1

1

1

3

3

9

2

18

21

1

2

1

5

7

62

Vĩnh Long

1

1

1

1

3

3

17

2

34

37

1

2

1

5

7

63

Yên Bái

1

1

1

1

3

3

9

2

18

21

1

2

1

5

7

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3498/BTC-QLCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3498/BTC-QLCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/04/2021
Ngày hiệu lực02/04/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3498/BTC-QLCS

Lược đồ Công văn 3498/BTC-QLCS 2021 phát hành 3 cuốn sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ quản lý tài sản công


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3498/BTC-QLCS 2021 phát hành 3 cuốn sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ quản lý tài sản công
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3498/BTC-QLCS
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýLa Văn Thịnh
        Ngày ban hành02/04/2021
        Ngày hiệu lực02/04/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3498/BTC-QLCS 2021 phát hành 3 cuốn sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ quản lý tài sản công

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3498/BTC-QLCS 2021 phát hành 3 cuốn sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ quản lý tài sản công

              • 02/04/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/04/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực