Công văn 3499/BNV-TCBC

Công văn số 3499/BNV-TCBC về việc triển khai thực hiện nghị định của Chính phủ về quy định tổ chức làm công tác thi đua - khen thưởng do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3499/BNV-TCBC triển khai thực hiện nghị định Chính phủ quy định tổ chức làm công tác thi đua - khen thưởng


BỘ NỘI VỤ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3499/BNV-TCBC
V/v: Triển khai thực hiện NĐ của Chính phủ về quy định tổ chức làm công tác TĐ-KT

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2005

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.
- Các Tổng công ty nhà nước.

 

Ngày 4/10/2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định 122/2005/NĐ-CP quy định về tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng.

Theo đó, Nghị định đã quy định rõ về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và biên chế của tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổng công ty nhà nước. Vì vậy, đề nghị các Bộ, ngành địa phương và các tổng công ty nhà nước căn cứ vào các quy định tại Nghị định này, khẩn trương triển khai việc thành lập tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ công chức để có thể đảm nhận được nhiệm vụ về công tác thi đua, khen thưởng, trong đó cần lưu ý một số điểm sau:

1. Về tổ chức thuộc các Bộ, ngành và Ban thi đua - Khen thưởng cấp tỉnh.

a/ Ở các Bộ, ngành Trung ương, căn cứ vào khối lượng công việc, yêu cầu quản lý về công tác thi đua, khen thưởng và đủ tiêu chí thành lập Vụ theo Mục a Khoản 1 Điều 2 của Nghị định thì xây dựng đề án, đồng gửi Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương và Bộ Nội vụ để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức này do Thủ trưởng các Bộ, ngành quy định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định tại Điều 3 Nghị định 122/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

b/ Ở các địa phương, căn cứ vào điều kiện tự nhiên, dân số, tình hình kinh tế - xã hội và yêu cầu nhiệm vụ của công tác thi đua, khen thưởng. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định thành lập Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh

Ban thi đua – khen thưởng ở tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban thi đua – khen thưởng theo quy định tại Điều 3 Nghị định 122/2005/NĐ-CP của Chính phủ và cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ở địa phương có cơ quan thường trực của Hội đồng thi đua khen thưởng nay chuyển giao bộ máy biên chế và nhiệm vụ thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng về Ban thi đua – khen thưởng để thống nhất đầu mối và nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

2. Về biên chế

Trên cơ sở rà soát số cán bộ, công chức làm công tác thi đua khen thưởng hiện có và căn cứ chức năng, nhiệm vụ, khối lượng, đặc điêm công việc, các Bộ, ngành, địa phương xác định số biên chế trong đó có số biên chế cần bổ sung theo vị trí công việc mới và có văn bản đề nghị bổ sung biên chế gửi Bộ nội vụ tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Việc triển khai thành lập tổ chức và xác định biên chế làm công tác thi đua, khen thưởng, các Bộ, ngành, địa phương cần hoàn thành và gửi báo cáo về Bộ Nội vụ và Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương trước ngày 31/12/2005.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, TCBC

BỘ TRƯỞNG
Đỗ Quang Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3499/BNV-TCBC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3499/BNV-TCBC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/11/2005
Ngày hiệu lực29/11/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3499/BNV-TCBC

Lược đồ Công văn 3499/BNV-TCBC triển khai thực hiện nghị định Chính phủ quy định tổ chức làm công tác thi đua - khen thưởng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3499/BNV-TCBC triển khai thực hiện nghị định Chính phủ quy định tổ chức làm công tác thi đua - khen thưởng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3499/BNV-TCBC
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýĐỗ Quang Trung
        Ngày ban hành29/11/2005
        Ngày hiệu lực29/11/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3499/BNV-TCBC triển khai thực hiện nghị định Chính phủ quy định tổ chức làm công tác thi đua - khen thưởng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3499/BNV-TCBC triển khai thực hiện nghị định Chính phủ quy định tổ chức làm công tác thi đua - khen thưởng

           • 29/11/2005

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/11/2005

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực