Công văn 35/TCT-CS

Công văn 35/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 35/TCT-CS 2018 chính sách thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 54644/CT-KTNB ngày 11/08/2017 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về chính sách thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT như sau:

"Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới 20 triệu đồng, nhưng mua nhiều lần trong cùng ngày có tong giá trị trên 20 triệu đồng thì chỉ được khu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng".

Tại đoạn cuối tiết b điểm 1.3 mục III phần B Thông tư số 123/2008/NĐ-CP">129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

"Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới hai mươi triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tng giá trị trên hai mươi triệu đồng thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng".

- Tại điểm đ khoản 2 Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau:

“đ) Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của một nhà cung cp có giá trị dưới hai mươi triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tng giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Nhà cung cp là người nộp thuế có mã số thuế, trực tiếp khai và nộp thuế GTGT".

Căn cứ các quy định trên, đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội hướng dẫn Công ty C phần Phúc Long thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC-BTC;
- Các Vụ; PC, KK, KTNB, TTr-TCT;
- We
bsite TCT;
- Lưu
: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 35/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 35/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 03/01/2018
Ngày hiệu lực 03/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 35/TCT-CS

Lược đồ Công văn 35/TCT-CS 2018 chính sách thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 35/TCT-CS 2018 chính sách thuế giá trị gia tăng
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 35/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Lưu Đức Huy
Ngày ban hành 03/01/2018
Ngày hiệu lực 03/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 35/TCT-CS 2018 chính sách thuế giá trị gia tăng

Lịch sử hiệu lực Công văn 35/TCT-CS 2018 chính sách thuế giá trị gia tăng

  • 03/01/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 03/01/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực