Công văn 3500/TCT-TNCN

Công văn 3500/TCT-TNCN năm 2014 về hướng dẫn việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với khoản chi trả cho cá nhân kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3500/TCT-TNCN 2014 khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khoản chi trả cho cá nhân kinh doanh


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3500/TCT-TNCN
V/v: Chính sách thuế TNCN

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Cargill Việt Nam.
(Địa chỉ: Lô 29, Khu Công Nghiệp Biên Hòa II, Tỉnh Đồng Nai)

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số Cargill/06-2014 ngày 18/07/2014 của Công ty TNHH CARGILL VIỆT NAM (sau đây gọi tắt là Công ty Cargill) nêu vướng mắc về hướng dẫn việc khấu trừ thuế đối với khoản chi trả cho cá nhân kinh doanh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc khấu trừ thuế TNCN:

Mặc dù tại Nghị định số 100/2008/NĐ-CP và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP quy định: không khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân cư trú. Tuy nhiên, thực tế một số trường hợp dù bản chất cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nhưng do đặc thù cá nhân trong các trường hợp này phần lớn là hộ khoán, hoặc cá nhân không kinh doanh khó khăn trong việc tự khai thuế TNCN. Để giảm bớt thủ tục khai thuế cho cá nhân và đảm bảo việc quản lý thuế TNCN, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn một số khoản thu nhập của cá nhân thực hiện khấu trừ tại nguồn áp dụng từ năm 2009 như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa; tiền hoa hồng môi giới; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ, thù lao khác (Thông tư số 100/2008/NĐ-CP">62/2009/TT-BTC Thông tư số 113/2011/TT-BTC và Thông tư số 65/2013/NĐ-CP">111/2013/TT-BTC) Do đó, nội dung hướng dẫn tại công văn số 2465/TCT-TNCN ngày 30/6/2014 của Tổng cục Thuế không trái với các quy định và hướng dẫn của pháp luật hiện hành.

Đề nghị Công ty Cargill thực hiện khấu trừ thuế TNCN trước khi chi trả tiền thưởng cho cá nhân làm đại lý bán hàng hóa cho công ty theo hướng dẫn tại công văn số 2465/TCT-TNCN ngày 30/6/2014 của Tổng cục Thuế.

2. Về xử lý khác nhau giữa công văn số 2465/TCT-TNCN ngày 30/6/2014 và công văn số 708/TCT/DNK ngày 14/3/2005:

Công văn số 708/TCT/DNK ngày 14/3/2005 hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục về chứng từ thu, chi khi chi tiền cho cá nhân kinh doanh. Cá nhân kinh doanh khi nhận thu nhập này phải tự khai vào thu nhập của hoạt động kinh doanh đối với hộ kê khai; hoặc cơ quan thuế căn cứ khoản chi trả này để làm căn cứ ấn định doanh thu đối với hộ khoán. Công văn số 708/TCT/DNK nêu trên hướng dẫn trong điều kiện chưa áp dụng Luật thuế TNCN. Tại thời điểm chưa áp dụng Luật thuế TNCN thì hộ kinh doanh nộp thuế TNDN - mà thuế TNDN không áp dụng nguyên tắc khấu trừ tại nguồn, do đó trước 2009, Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn không yêu cầu phải khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập của cá nhân kinh doanh.

Từ năm 2009 áp dụng Luật thuế TNCN, hộ kinh doanh thuộc diện chịu thuế TNCN, để đảm bảo phù hợp thực tế quản lý tại các Thông tư nêu trên đã quy định một số trường hợp không ký hợp đồng lao động, không phải là tiền lương nhưng vẫn thực hiện khấu trừ thuế TNCN tại nguồn.

Do đó, hai công văn nêu trên có nội dung xử lý khác nhau cho hai thời điểm khác nhau là phù hợp, không mâu thuẫn.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Cargill Việt Nam biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;
- Vụ PC, CS;
- Website TCT;
- Lưu: VT, TNCN(2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3500/TCT-TNCN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3500/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/08/2014
Ngày hiệu lực 22/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3500/TCT-TNCN 2014 khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khoản chi trả cho cá nhân kinh doanh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 3500/TCT-TNCN 2014 khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khoản chi trả cho cá nhân kinh doanh
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3500/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành 22/08/2014
Ngày hiệu lực 22/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 3500/TCT-TNCN 2014 khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khoản chi trả cho cá nhân kinh doanh

Lịch sử hiệu lực Công văn 3500/TCT-TNCN 2014 khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khoản chi trả cho cá nhân kinh doanh

  • 22/08/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 22/08/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực