Công văn 35078/CT-HTr

Công văn 35078/CT-HTr năm 2016 về trả lời chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản hỗ trợ di dời cơ sở sản xuất kinh doanh ra khỏi đô thị do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 35078/CT-HTr thuế thu nhập doanh nghiệp hỗ trợ di dời cơ sở sản xuất kinh doanh đô thị Hà Nội


TNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35078/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2016

 

nh gửi: Viện Công nghệ
(Địa chỉ: Số 25 Vũ Ngọc Phan, Quận Đống Đa, TP Hà Nội)
MST: 0100100431

Trả lời công văn số 12/VCN ngày 04/4/2016 của Viện Công nghệ (sau đây gọi tắt là Viện) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị:

+ Tại Khoản 1, Điều 2 quy định đối tượng áp dụng như sau:

“1. Đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp có vn nhà nước đang quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất gây ô nhiễm môi trường hoặc phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời), việc tạo nguồn vốn, quản lý và sử dụng nguồn vốn thu được từ vị trí cũ thực hiện theo quy định tại Quy chế này.”

+ Tại Khoản 2, Điều 12 quy định sử dụng nguồn vốn thu được từ đất tại vị trí cũ đối với doanh nghiệp phải di dời như sau:

“2. Nguồn vốn thu được từ đất tại vị trí cũ (sau khi trừ các khoản quy định tại khoản 1 Điều này) được sử dụng đ hỗ trợ các khoản sau đây:

a) Hỗ trợ ngừng việc, nghỉ việc, ngừng sản xuất kinh doanh, đào tạo nghề theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Quy chế này;

b) Hỗ trợ để thực hiện dự án đầu tư tại vị trí mới theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Quy chế này;

c) Số tiền còn lại sau khi trừ các khoản hỗ trợ quy định tại điểm a và b khoản này được nộp vào ngân sách nhà nước.

…”

+ Tại Điều 13 quy định mức hỗ trợ cho doanh nghiệp phải di dời.

- Căn cứ Khoản 16 Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính Phủ quy định và hưng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định các khoản thu nhập khác:

“Điều 7. Thu nhập khác

Thu nhập khác là các khoản thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế mà khoản thu nhập này không thuộc các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh ghi trong đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Thu nhập khác bao gm các khoản thu nhập sau:

16. Các khoản tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác doanh nghiệp nhận được từ các tổ chức, cá nhân theo thỏa thuận, hợp đồng phù hợp với pháp luật dân sự do doanh nghiệp bàn giao lại vị trí đất cũ đ di dời cơ sở sản xuất kinh doanh sau khi trừ các khoản chi phí liên quan như chi phí di dời (chi phí vận chuyn, lp đặt), giá trị còn lại của tài sản cố định và các chi phí khác (nếu có).

Riêng các khoản tiền, tài sản, lợi ích vật chất doanh nghiệp nhận được theo chính sách của Nhà nước, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đ di dời cơ sở sản xuất thì thực hiện quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật có liên quan.”

Căn cứ quy định trên, trường hp Viện công nghệ thực hiện di dời cơ sở sản xuất kinh doanh ra khỏi đô thị theo quy định của Nhà nước thì khoản tiền hỗ trợ di dời mà Viện công nghệ nhận được từ Công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Mê Kông, Công ty TNHH đầu tư RITM-MEKONG sau khi trừ các khoản chi phí liên quan như chi phí di dời (chi phí vận chuyển, lắp đặt), các khoản hỗ trợ như hỗ trợ ngừng việc, nghỉ việc, ngừng sản xuất kinh doanh, đào tạo nghề và các chi phí khác (nếu có) liên quan nằm trong thỏa thuận hỗ trợ chi phí di dời thì số tiền còn lại Viện công nghệ hạch toán vào thu nhập khác và kê khai, nộp thuế TNDN theo quy định.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Viện Công nghệ được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Cục Thuế (để báo cáo);
- Phòng Kiểm tra thuế số 3;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 35078/CT-HTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu35078/CT-HTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/05/2016
Ngày hiệu lực26/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 35078/CT-HTr thuế thu nhập doanh nghiệp hỗ trợ di dời cơ sở sản xuất kinh doanh đô thị Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 35078/CT-HTr thuế thu nhập doanh nghiệp hỗ trợ di dời cơ sở sản xuất kinh doanh đô thị Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu35078/CT-HTr
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành26/05/2016
        Ngày hiệu lực26/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 35078/CT-HTr thuế thu nhập doanh nghiệp hỗ trợ di dời cơ sở sản xuất kinh doanh đô thị Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Công văn 35078/CT-HTr thuế thu nhập doanh nghiệp hỗ trợ di dời cơ sở sản xuất kinh doanh đô thị Hà Nội

            • 26/05/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/05/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực