Công văn 3509/UBND-NCPC

Công văn 3509/UBND-NCPC năm 2015 thực hiện Luật Xây dựng 50/2014/QH13 do tỉnh Bạc Liêu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3509/UBND-NCPC thực hiện Luật Xây dựng 50/2014/QH13 Bạc Liêu 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3509/UBND-NCPC
V/v thực hiện Luật Xây dựng s50/2014/QH13.

Bạc Liêu, ngày 02 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Công văn số 3482/BXD-HĐXD ngày 30/12/2014 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 98/TTr-SXD ngày 03/7/2015 và ý kiến thống nhất của các Sở, ngành tỉnh tại cuộc họp ngày 27/8/2015 về nội dung thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Đề nghị các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Giá Rai và thành phố Bạc Liêu thực hiện việc kiện toàn, sắp xếp, thành lập các Ban Quản lý dự án chuyên ngành, Ban QLDA khu vực theo quy định của Luật Xây dựng 2014 để quản lý đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách bao gồm một số nội dung như sau:

1. Đối với các Ban QLDA trực thuộc UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành cấp tỉnh (trừ Ban Quản các khu công nghiệp tỉnh):

a) Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập các Ban QLDA chuyên ngành đ thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của chủ đầu tư và trực tiếp tổ chức quản lý thực hiện dự án được giao trên nền tảng kiện toàn, sắp xếp lại các Ban QLDA hiện tại; đng thời trực tiếp quản lý các Ban QLDA chuyên ngành, cụ thể như sau:

- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, trên nn tảng của Ban QLDA xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu trực thuộc Ủy ban nhân dân tnh;

- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông, trên nền tảng của Ban QLDA công trình giao thông Bạc Liêu trực thuộc Sở Giao thông vận tải Bạc Liêu;

- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, trên nn tảng của Ban QLDA Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Đối với các Ban QLDA còn lại trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các Ban QLDA khác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện như sau:

- Đối với các dự án trong giai đoạn chuẩn bị dự án thì tiếp tục thực hiện xong giai đoạn chun bị dự án, sau đó bàn giao lại cho các Ban QLDA chuyên ngành quản lý; đồng thời đơn vị quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm cử người tham gia với các Ban QLDA chuyên ngành trong việc tổ chức lp dự án, thiết kế, theo dõi, quản lý, nghiệm thu và tiếp nhận đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

- Đối với các dự án trong giai đoạn thực hiện dự án thì vẫn tiếp tục quản lý cho đến khi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

2. Các Ban QLDA trực thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (trừ các Ban QLDA cấp xã thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới):

a) Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập lại các Ban QLDA đầu tư xây dựng trực thuộc thực hiện vai trò chủ đầu tư và quản lý các dự án do UBND cấp huyện quyết định đầu tư xây dựng trên nền tảng của các Ban QLDA hiện tại; đồng thời trực tiếp quản lý Ban QLDA đầu tư xây dựng này.

b) Đối với các Ban QLDA còn lại trực thuộc các phòng chức năng cấp huyện, thực hiện như sau:

- Đối với các dự án trong giai đoạn chuẩn bị dự án thì tiếp tục thực hiện xong giai đoạn chuẩn bị dự án, sau đó bàn giao lại cho các Ban QLDA đầu tư xây dựng quản lý; đồng thời đơn vị quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm cử người tham gia với các Ban QLDA đầu tư xây dựng trong việc tổ chức lập dự án, thiết kế, theo dõi, quản lý, nghiệm thu và tiếp nhận đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

- Đối với các dự án trong giai đoạn thực hiện dự án thì vẫn tiếp tục quản lý cho đến khi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

3. Chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc để trực tiếp quản lý đối với dự án ci tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình xây dựng quy mô nh có tổng mức đầu tư dưới 5 (năm) tỷ đồng, dự án có sự tham gia của cộng đồng và dự án có tổng mức đầu tư dưới 2 (hai) tỷ đồng do Ủy ban nhân dân cấp xã làm chủ đầu tư.

4. Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của các Ban QLDA:

- Có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng phù hợp với công việc QLDA theo quy mô, loại dự án;

- Cá nhân đảm nhận chức danh Giám đốc QLDA, cá nhân trực tiếp tham gia QLDA phải có chuyên môn phù hợp, được đào tạo, kinh nghiệm công tác và chứng chỉ hành nghề phù hợp với quy mô, loại dự án;

- Giám đốc QLDA của các Ban QLDA chuyên ngành, Ban QLDA khu vực phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Điều 54 Nghị định 59/2015/NĐ-CP; cá nhân đảm nhận các chức danh thuộc các phòng, ban điều hành dự án phải có chuyên môn đào tạo và có chứng chỉ hành nghề phù hợp với công việc do mình đảm nhận.

- Giám đốc QLDA của các Ban QLDA chuyên ngành, Ban QLDA khu vực phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các chủ thể khác tham gia hoạt động xây dựng.

5. Tổ chức thực hiện:

- Thời gian thực hiện trong năm 2015.

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm xây dựng đề án kiện toàn, sắp xếp, thành lập các Ban QLDA chuyên ngành, Ban QLDA khu vực theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 trên cơ sở tổ chức bộ máy hiện có.

- Các Ban QLDA còn lại xây dựng kế hoạch giải thể sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật, hoặc các nhiệm v đó được chuyển giao cho các Ban QLDA chuyên ngành hoặc Ban QLDA khu vực.

- Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan hướng dẫn cụ thể văn bản này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mc, các đơn vị có văn bản gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Xây dựng) để được hướng dẫn, trường hợp vượt quá thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét điu chỉnh, sửa đi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy ;
- Thường trực HĐND;
- CT, các
PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND t
nh;
- Lưu: VT (TP).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3509/UBND-NCPC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3509/UBND-NCPC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/2015
Ngày hiệu lực02/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3509/UBND-NCPC thực hiện Luật Xây dựng 50/2014/QH13 Bạc Liêu 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3509/UBND-NCPC thực hiện Luật Xây dựng 50/2014/QH13 Bạc Liêu 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3509/UBND-NCPC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
        Người kýLê Thanh Dũng
        Ngày ban hành02/11/2015
        Ngày hiệu lực02/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3509/UBND-NCPC thực hiện Luật Xây dựng 50/2014/QH13 Bạc Liêu 2015

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3509/UBND-NCPC thực hiện Luật Xây dựng 50/2014/QH13 Bạc Liêu 2015

            • 02/11/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/11/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực