Công văn 3510/TCHQ-CNTT

Công văn số 3510/TCHQ-CNTT ngày 29/07/2004 của Tổng cục Hải quan về việc thông báo thương nhân giải thể, thay đổi thông tin, thay đổi mã số XNK

Nội dung toàn văn Công văn 3510/TCHQ-CNTT thông báo thương nhân giải thể, thay đổi thông tin, thay đổi mã số XNK


TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3510/TCHQ-CNTT
V/v thông báo thương nhân giải thể, thay đổi thông tin, thay đổi mã số XNK

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2004

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các Tỉnh, thành phố
- Cục KT STQ, Cục ĐT CBL, Vụ KTTT XNK

 

Thực hiện Thông tư số 07/2001/TT-TCHQ ngày 08 tháng 10 năm 2001 của Tổng cục Hải quan về việc đăng ký, quản lý và sử dụng mã số XNK khi tiến hành hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

Từ ngày 22 tháng 5 năm 2004 đến ngày 27 tháng 07 năm 2004, Cục CNTT & Thống kê Hải quan đã nhận được thông báo của Hải quan các tỉnh, thành phố về các trường hợp thương nhân thay đổi thông tin, thay đổi mã số XNK, giải thể, ngừng hoạt động, bị tước giấy chứng nhận ĐKKD hoặc trốn khỏi địa chỉ đăng ký. Cục CNTT & Thống kê Hải quan đã tiến hành tập hợp các mã số thương nhân XNK thuộc các diện nêu trên bao gồm:

1. 39 thương nhân giải thể, ngừng hoạt động hoặc bị tước giấy chứng nhận ĐKKD (Phụ lục I kèm theo).

2. 15 thương nhân thay đổi mã số XNK (Phụ lục II kèm theo)

3. 109 thương nhân thay đổi tên kinh doanh, tên giao dịch được cấp lại giấy chứng nhận MS XNK (Phụ lục III kèm theo)

Vậy, Cục CNTT & Thống kê Hải qua thông báo tới Hải quan các tỉnh, thành phố, các Vụ, Cục liên quan của Tổng cục biết để theo dõi.

 

CỤC TRƯỞNG CỤC CNTT & THỐNG KÊ HẢI QUAN
Nguyễn Công Bình

 

 

 

PHỤ LỤC I

DANH SÁCH CÁC THƯƠNG NHÂN GIẢI THỂ, NGỪNG HOẠT ĐỘNG TỪ NGÀY 22 THÁNG 05 NĂM 2004 ĐẾN NGÀY 27 THÁNG 07 NĂM 2004
(Kèm theo công văn số 3510/TCHQ-CNTT ngày 29 tháng 07 năm 2004)

TT

Mã số thuế

Tên thương nhân

Số ĐKKD

Ngày GT

Cục Hải quan: Thành phố Hà Nội

1

0101182998

Cty TNHH Công nghệ Thực phẩm Việt - Pháp Nova

0102003560

9/7/2004

Cục Hải quan: thành phố Hồ Chí Minh

2

0300392728

Cơ sở May công nghiệp Vĩnh Giai

41N.P16.101.18CN

4/6/2004

3

030107516

DNTN Thương mại Hoàng Bảo

015624

25/6/2004

4

030117478

Công ty TNHH SX Thương mại Kim Sơn

051011

6/7/2004

5

0301190562005

XN DV Xây lắp Vật tư

301800

6/7/2004

6

0301419524

DNTN SX Thương mại Thanh Danh

006958

4/6/2004

7

0301437474

DNTN Thương mại DV Hoàng Hưng

006725

4/6/2004

8

0301442548

Công ty TNHH Thương mại Phúc Lợi

053013

4/6/2004

9

0301463770

Công ty TNHH Thương mại đơn vị Hoàng Long

045108

4/6/2004

10

0301470055

DNTN Thương mại DV Mỹ Hưng

022247

4/6/2004

11

0301476547

Công ty TNHH Nước uống tinh khiết Hiên Cô Minh

045516

25/6/2004

12

0301516729

Công ty TNHH Thương mại Khai Tân

070653

4/6/2004

13

0301725754

Công ty TNHH Thương mại DV Ngọc Minh Long

071314

4/6/2004

14

0301792020

Công ty TNHH Thương mại SX Khánh Thịnh

073183

6/7/2004

15

0301984653

DNTN Trần Minh Đệ

4101000528

6/7/2004

16

0301997596

Công ty TNHH Mỹ phẩm Thanh Lâm

4102001040

4/6/2004

17

0302269871

Công ty TNHH Đỉnh Năng

4102004390

25/6/2004

18

0302348347

Chi nhánh Cty Life Style Co.ltd

03/2001/TM-GP

6/7/2004

19

0302449708

Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Kim Phong

4102007146

6/7/2004

20

0302499434

Công ty TNHH Thương mại DV Mỹ Nam

4102007928

25/6/2004

21

0302765929

Công ty TNHH Hồng Tiến

4102012418

6/7/2004

22

0302774401

Cty TNHH Thiên Thiên Phú

4102012510

4/6/2004

23

0302881202

Cty TNHH SX Việt Nhật Tân

4102014260

6/7/2004

24

0302987216

Cty TNHH Mua bán SX Đại Minh Phú

4102015686

4/6/2004

25

0303046684

Cty TNHH SX Thương mại Dịch vụ Tân Thìn

4102017491

6/7/2004

26

0303097304

Cty TNHH Tân Mạnh Tiến

4102018442

6/7/2004

27

0303116934

Cty TNHH Chung Diệu Hồng

4102018817

4/6/2004

Cục Hải quan: Tỉnh Bình định

28

4400324214

DNTN XNK Duy Thảo

3601000199

7/6/2004

Cục Hải quan: Tỉnh Bình Dương

29

3700386516

Cơ sở Thịnh Cửu

02368 DA/HKD

13/7/2004

30

3700495339

Cty TNHH Thương mại Gia công XK Trường Thịnh

4602000698

13/7/2004

31

370050247

Cty TNHH Vường Hồng

4602000730

13/7/2004

Cục Hải quan: Tỉnh Đồng Nai

32

3600667633

Cty TNHH Thương mại Dịch vụ Dương Thành Nghiệp

4702000887

13/7/2004

Cục Hải quan: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

33

3500100696

Cty LD Chế biến Thủy sản XK Việt Hàn

1705/GP

1/7/2004

34

3500102679

XN LD Vũng tàu Supreme Sound

59/KTĐN-GPĐT

1/7/2004

35

3500375281

Cty TNHH Điện tử Tân Thành

073613

1/7/2004

36

3500425743

Cty TNHH Kim Thanh

4902000189

1/7/2004

37

3500544814

Cty TNHH Thành An

4902000420

1/7/2004

38

3500546482

Cty TNHH Quốc Việt

4902000356

1/7/2004

39

3500561915

Doanh nghiệp tư nhân Hoài Niệm

4902000492

1/7/2004

 

 

 

PHỤ LỤC II

DANH SÁCH CÁC THƯƠNG NHÂN THAY ĐỔI MS XNK ĐÃ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN MS XNK CŨ TỪ NGÀY 22 THÁNG 05 NĂM 2004 ĐẾN NGÀY 27 THÁNG 07 NĂM 2004
(Kèm theo công văn số 3510/TCHQ-CNTT ngày 29 tháng 07 năm 2004)

TT

Mã số Cũ

Tên Cũ

Mã số mới

Tên mới

Ngày đổi

Cục Hải quan: Thành phố Hà Nội

1

0100104210

Cty Vật tư Nông nghiệp Pháp Vân

0101499875

Cty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Pháp Vân

12/7/2004

2

0100878599

Cty TNHH Thương mại và SX ATA

0101491379

Cty Cổ phần ATA

11/6/2004

3

0101236178

Cty TNHH Thương mại và Chuyển giao Công nghệ Tiến Đạt

0101478089

Cty Cổ phần Thương mại và Chuyển giao Công nghệ Tiến Đạt

11/6/2004

Cục Hải quan: thành phố Hồ Chí Minh

4

0200103323

Cty Thương mại Minh Khai

0200585677

Cty Cổ phần Thương mại Minh Khai

39/6/2004

5

02001295515

Cty Thương mại Duyên Hải Hải Phòng

0200590187

Cty Cổ phần Thương mại và du lịch HATRACO

26/7/2004

6

020019963

Cty DV Điện tử Tin học Hải Phòng

0200585282

Cty Cổ phần điện tử tin học viễn thông

23/6/2004

7

0300135879012

Chi nhánh Cty Hoá chất Vật liệu điện Hải Phòng

0200580936001

Chi nhánh Cty Cổ phần Hoá chất Vật liệu điện Hải Phòng

9/7/2004

8

0200149871

Cty Giày Thống nhất

0200584419

Cty Cổ phần Giấy Thống nhất Hải Phòng

31/5/2004

Cục Hải quan: Thanh Hoá

9

0700101035

Cty SX Hàng XNK Bắc Hà

0700220931

Cty Cổ phần May Bắc Hà

11/6/2004

Cục Hải quan: Tây Ninh

10

3900244357

Cty Cao su 30/4 Tây Ninh

3900336706

Cty TNHH Cao su 30/4 Tây Ninh

27/7/2004

11

3900244406

XN SX Giày xuất khẩu 30/4 Tây Ninh

3900336826001

Chi nhánh SX Giày xuất khẩu 30/4 Tây Ninh

20/7/2004

12

3900317816

DNTN Kim Hồng S

3900336833

Cty TNHH SX TM-DV Kim Hồng S

1/7/2004

Cục Hải quan: Đồng Nai

13

3600252188

Nhà máy Gỗ Đồng Nai

3600678321

Cty Cổ phần Nhất Nam

15/7/2004

Cục Hải quan: Đồng Tháp

14

1400104566

Cty XNK Sa Giang tỉnh Đồng Tháp

1400469817

Cty Cổ phần XNK Sa Giang

12/7/2004

Cục Hải quan: TP Cần Thơ

15

1800156329

Cty LD Nhựa Miền Tây

1800545004

Cty Nhựa Miền Tây

15/7/2004

 

 

 

PHỤ LỤC III

DANH SÁCH CÁC THƯƠNG NHÂN THAY ĐỔI TÊN, TÊN GIAO DỊCH TỪ NGÀY 22 THÁNG 05 NĂM 2004 ĐẾN NGÀY 27 THÁNG 07 NĂM 2004
(Kèm theo công văn số 3510/TCHQ-CNTT ngày 29 tháng 07 năm 2004)

TT

Mã số thuế

Tên Thương nhân

Tên giao dịch

Địa chỉ trụ sở

Ngày đổi

Cục Hải quan: Thành phố Hà Nội

1

0100105609

Cty Vận tải Biển Bắc

NORTHERN SHIPPING CO.

278 Đường Tôn Đức Thắng, Hà Nội

11/6/2004

2

0100106793

Cty SX Bao bì và hàng xuất khẩu

PROMEXCO

Km 9 Quốc lộ 1A Hoàng Mai, Hà Nội

6/7/2004

3

0100110528

Cty Trường An - Fico

FICO-TA

20 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

29/6/2004

4

0100114226

Cty Thang máy Hải Vân Otis

HAI VAN OTIS ELEVATOR CO., LTD

40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

15/6/2004

5

0100232205

HTX Công nghiệp Long Biên

LONG BIEN INDUSTRY COOP

Ngõ 162 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

15 Hàng Cót, HK Hà Nội

25/6/2004

6

0100367629

Hợp tác xã Công nghiệp Tân Tiến

TAN TIEN INDUSTRIAL COOP

100 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Hà Nội

2/7/2004

7

0100374143

Cty TNHH Linh Nhật

LINH NHAT CO., LTD

Số 68 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

20/7/2004

8

0100517578

Cty TNHH Tân Thế Kỷ

NEW CENTYRY INTERNATIONAL CO., LTD

Số 59 Đường Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội

8/6/2004

9

0100520122

Cty TNHH Cơ nhiệt Điện lạnh Bách Khoa

POLYCO CO., LTD

24 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

6/7/2004

10

0100598217

Cty TNHH Ngọc Khánh

NGOC KHANH CO., LTD

37 phố Nguyễn Sơn, Phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội

25/6/2004

11

0100680165

Cty TNHH Xây dựng & Thương mại Kính Hà Nội

HANOI GLASS C&T CO., LTD

64 Tổ 2A - Giáp Bát - Hoàng Mai - Hà Nội

29/6/2004

12

0100703863

Cty Cổ phần SX Dịch vụ XNK Từ Liêm

TULTRACO HANOI

Km 9 đường Hồ Tùng Mậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

6/7/2004

13

0100774085

Cty ứng dụng Công nghệ cao - Bộ Quốc phòng

HIGH TECHNOLOGY APPLICATION COMPANY (HITACO)

108 Đường Trường Chinh - Quận Đống Đa - Hà Nội

15/7/2004

14

010077723000

Chi nhánh Cty TNHH SX Máy tính Sing PC

SINGPC CO., LTD

30 - 32 Yersin, Nguyễn Thái Bình, Quận I, Hồ Chí Minh

20/7/2004

15

0100778308

Cty TNHH Thương mại Trường Phát

TRUONG PHAT TRADING CO., LTD

B3 -F1 (Nhà a) Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Hà Nội

20/7/2004

16

0100807429

Cty TNHH SX Thương mại Hoàng Dương

HOANG DUONG CO., LTD

Số 60 Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội

31/5/2004

17

0100890691

Cty TNHH Thương mại H & CT

H&CT TRADING CO.,LTD

Số 17 ngõ 2 Cầu Tiên, Hoàng Mai, Hà Nội

6/7/2004

18

0100954070

Cty Cổ phần Việt thái Quốc Tế

VIET THAI INTERNATIONAL, JSC

38 - 40 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

15/6/2004

19

0100954070

Cty TNHH Thương mại Quốc tế và DV Siêu thị Bourbon Thăng Long

ESPACE BOURBON THANG LONG

222 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

27/5/2004

20

0100962427

Trung tâm thiết kế Hệ thống & Chuyển giao Công nghệ

 

280B đường Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

6/7/2004

21

0101108472

Cty TNHH Việt Nam Giao Tiếp

VIET NAM COMMUNICATION CO., LTD

P301, số 12 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

11/6/2004

22

0101141381

Cơ sở “Kiến Gia - Kittfort”

.

Xóm 15, xã Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội

25/6/2004

23

0101159685

Cty TNHH Kỹ nghệ lạnh Ô tô Trần Quang

TRAN QUANG CARAIR CONDITIONING EQUIPMENT CO., LTD

Số 9 ngõ 538, đường Láng, Đống Đa, Hà Nội

2/6/2004

24

0101234822

Cty Cổ phần Hoa Lâm

HOA LAM, JSC

459 đường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội

12/7/2004

25

0101244348

Cty TNHH Thiết bị Việt Hà

VIET HA EQUIPMENT CO., LTD

Số 7, ngõ Vạn ứng, P. Trung Phung, Đống Đa, Hà Nội

11/6/2004

26

0101256953

Cty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Kinh tế Trang trại Thủy hải sản Thành Tín

THANH TIN SFT, JSC

Số 7 Ngõ 105 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội

15/6/2004

27

0101291309

Cty TNHH Đầu tư và phát triển Hướng Dương

HUONG DUONG CO., LTD

589 Lạc Long quân, tổ 28, cụm 4, Tây Hồ, Hà Nội

15/6/2004

28

0101362775

Cty TNHH Sơn Hiếu

SON HIEU CO., LTD

Số 136 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

25/6/2004

29

0101365215

Cty TNHH SX Thương mại XNK Lửa Việt

LUA VIET CO., LTD

Tổ 18, Cụm 2, P. Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

15/7/2004

30

0101399905

Cty Cổ phần SX và Thương mại Đông Anh

DMT, JSC

Đội 11, Thôn Thiên Hùng, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội

12/7/2004

31

0101402273

Cty TNHH Thủy sản Thành Mỹ

THANH MY FISHERY CO., LTD

Số 10, ngạch 01, ngõ 255 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội

20/7/2004

32

0101415924

Cty TNHH Thương mại và Tư vấn Kỹ thuật Lam Sơn

LAMSON CO., LTD

38 - Ngõ 203, Chùa Bộ, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

15/7/2004

33

0101426323

Cty Cổ phần May mặc XK Việt Nam Ba Lan

VIPOLTEXOC JSC

Khu công nghiệp Đình Trán, Việt Yê, Bắc Giang

17/5/2004

34

0101438110

Cty TNHH May XK Đại Hà Thịnh

DAEHA EXPO CO., LTD

Thôn Đạo Tú, xã Song Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh

12/7/2004

35

0101447235

Cty TNHH Delta Việt Nam

DELTANAM CO., LTD

A9 - Lô 10, đô thị mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

27/5/2004

36

0101456303

Cty Cổ phần Kỹ nghệ He-Ro

HE RO TECHNOLOGY, JSC

Số 1 nhà A1 khu Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

23/6/2004

37

0101469341

Cty cổ phần Công nghệ Điện tử Việt Nam

VINATELL., JSC

Số 1, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

6/7/2004

38

0101483716

Cty TNHH thiết bị và dụng cụ Y tế Hiếu Dũng

HOẠT ĐỘNG CO., LTD

Số 3 C, tổ 3, cụm 4B, Thanh Xuân, Hà Nội

8/6/2004

39

0101492157

Cty TNHH ARB Palisades

ARB PALISADES

P105, B20 phường Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội

23/6/2004

40

0101493312

Cty TNHH Anh Nguyên

AN CO., LTD

Số 14, ngõ 325, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

25/6/2004

41

0400101588003

Chi nhánh Cty Thực phẩm và Đầu tư Công nghệ

FOCOCEV

350 đường Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội

29/6/2004

42

0400101700001

Chi nhánh Cty Lương thực và Công nghệ Thực phẩm tại Hà Nội

FOODNCO HANOI BRANCH

97 Bis, Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội

2/7/2004

43

0500351863

Cty TNHH Thương mại Hoà Hợp

 

Xóm 1, Xã Đắc Sở, Hoài Đức, Hà Tây

23/6/2004

44

0500434044

Cty TNHH Phong Cách Việt

Viet-style co., ltd

Xóm Chùa, thông La Kê, xã Văn Khê, Hà Đông, Hà Tây

23/6/2004

45

0500438754

Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đông Thiên Phú

dtp co., ltd

số 81, đường Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

31/5/2004

46

2500169960

DNTN Lập Hưng

 

Đồng Lệ, Hợp đồng, Chương Mỹ, Hà Tây

15/6/2004

47

2600250679

Cty TNHH Dược phẩm Sao Kim

Saokim pharma

Khu CN Quang Minh, Quang Minh, Mê Linh, Vĩnh Phúc

27/7/2004

48

2600250679

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Du lịch

 

Số 2197 đường Hùng Vương, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ

25/6/2004

Cục Hải quan: thành phố Hồ Chí Minh

49

0300383441

Cty Cổ phần A74

 

P. Linh Tây

8/6/2004

50

0300494550

Cty Quảng cáo Sài Gòn

SAIGON ADVERTISING COMPANY (SAC)

385 Trân Hưng Đạo, quyền sử dụng đất ở, TPHCM

25/6/2004

51

0300952401

Cty TNHH Thương mại Châu á

ASIE CO. LTD

249 Lý Tự Trọng, Q.1, TPHCM

6/7/2004

52

0301142495

Cty TNHH Nam Hà Việt

HDA CO LTD

Lô IV.3 Đ.5, KCN Tân Bình, P. Tây Thạnh, P.Tân Phú

4/6/2004

53

0301164065

Cty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Bến Thành

BEN THANH GENERAL COMMERCIEL COMPANY

25 Trương Định Q.1 TP. Hồ Chí Minh

4/6/2004

54

0301419845

Cty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Sông Thao

BAO LONG CO., LTD

130/C14 Phan Văn Hải, Phi chính phủ, QTB, TPHCM

25/6/2004

55

0301440798

Cty TNHH Thương mại XNK Truyền Phát

 

154 Lý Thường Kiệt, P.8, Quận. Tân Bình, TPHCM

4/6/2004

56

0301442611

Cty TNHH Công nghệ Tự động Tân Tiến

TAN TIEN CO., LTD

10 Phổ Quang, P.2, Q. Tân Bình, TPHCM

26/5/2004

57

030145987

Cty TNHH Bảo Vân

BA VICO

ấp Bình Đáng, X. Bình Hoà, H. Thuận An, Bình Dương

17/6/2004

58

0301691463

Cty Cổ phần Siêu Cường

SIEU CUONG CONCRETE CORPORATION

27C Khu áC -99 Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú A, Q.9

6/7/2004

59

0301877299

Cty Cổ phần SX KD Đồ gỗ Mỹ nghệ Nam Long

 

718 Hùng Vương, P.3, Q.6, Hồ Chí Minh

25/6/2004

60

0301891896

Cty Cổ phần ô tô Xe máy Hoa Lâm

 

412 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TP HCM

8/6/2004

61

0302158392

Cty TNHH Thương mại - dịch vụ - SX Thanh Tú S. G

KIM THIEN CO. LTD

1912G Lạc Long quân, P.10, Q. Tân Bình, TPHCM

6/7/2004

62

0302200975

Cty TNHH Top Royal Flash Việt Nam

NORTH GAIETY APPAREL VIETNAM CO. LTD

47/7 An Dương Vương, P.16, Q.8. TPHCM

4/6/2004

63

0302394819

Cty TNHH Thái C.O.R.P

THAI P.R.M CO. LTD

107 Cộng Hoà P.12 Q. Tân Bình TPHCM

25/6/2004

64

0302418932

DNTN Khách sạn Minh Thành

 

43 Lê Thọ Hồng Gấm P. Nguyễn Thái Bình Q.1TPHCM

4/6/2004

65

0302453630

Cty TNHH Dây và Cáp Điện - Nhựa Thành công

 

11/4A quốc lộ 1A, X. Tân Quý Tây, H.Bình Chánh, hoặc

6/7/2004

66

0302854495

Cty Đào tạo Công nghệ Thông tin và Quản trị Kinh doanh Singapore

SIN VIET INFORMATICS LTD

664 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10, TPHCM

4/6/2004

67

0302960292

Cty TNHH Thể thao và Gôn Truyền Thống

GAND BIGWIN CO., LTD

Số 7 Tầng 1 Sài Gòn Cen tẻ 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé.

6/7/2004

68

0303141828

Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiên Phú Định

KIM SINH THUY TRADING AND SERVICE CO., LTD

490/49 Lê Văn Sỹ P.14, Q.3, TP.Hồ Chí Minh

4/6/2004

69

0303157200

Cty TNHH Dịch vụ Nông nghiệp Kỹ thuật và Công nghệ L.M.D

L.M.D CO., LTD

166D Nguyễn Kim P.6, Q.10, TPHCM

4/6/2004

70

0303183909

Cty TNHH Nguyễn Minh L.S

NGUYEN MINH L.S CO., LTD

529/99 Huỳnh Văn Bánh P.14, Q. Phú Nhuận, TPHCM

4/6/2004

71

0303246820

Cty Cổ phần Đóng sửa Tàu Nhà Bè

NHA BE SHIPBUILDIG & REPAIR, JSC

16/8B Bùi Văn Ba P. Tân Thuận Đông, Q.7, TPHCM

25/6/2004

Cục Hải quan: Hải Phòng

72

0200129748012

Chi nhánh Cty Thương mại Đầu tư và xây dựng Hải Phòng

 

N8-D2, Văn Thánh Bắc P.25 Q.Bình Thạnh, TPHCM

27/7/2004

73

0200254629

Xí nghiệp 273 Hải Phòng

273 INTERPRISE OF HAI PHONG CITY

 

31/5/2004

74

020042359

Cty TNHH Huyền Hùng

HUYEN HUNG CO., LTD

Km6, Quốc lộ 5, P. Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng

11/6/2004

75

0200580982

Cty cổ phần Phát triển Thương mại Tổng hợp và Đầu tư Hải Phòng

HP GENERAL TRADING DEVELOPMENT & INVESTMENT., JSC

69 Điện Biên Phủ, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, Hải Phòng

27/7/2004

76

0200584659

Cty TNHH Kỹ thuật DAỏE - Việt Nam

DAOER TECHNIQUE (VIETNAM) CO., LTD

Km9, xã Nam Sơn, H. An Dương, Hải Phòng

9/7/2004

77

0800064718

Cty Vật liệu chịu lửa Trúc Thôn

TRUC THON RMCE CO.

xã Cộng hoà, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương

22/6/2004

78

0800245591

Cty TNHH Quốc tế D & S Việt Nam

DSI VINA CO., LTD

xã Tân Dân, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương

15/7/2004

Cục Hải quan: Điện Biên

79

5600101520

Cty Kinh doanh XNK và Dịch vụ Thương mại Điện Biên

EXIMCO ĐIEN BIEN

phường Thanh Bình

2/6/2004

Cục Hải quan: Quảng Ninh

80

5700101362004

Chi nhánh Cty Dầu Thực vật Cái Lân tại Lâm Đồng

CAILAN OILS AND FATS INDUSTRIES CO., LTD LAO ĐỘNG BRANCH

Thôn 3, xã Hà Lâm, Huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

27/7/2004

81

5700472631

Cty Cổ phần Du lịch và XNk Thái Hồng

THAI HONG TOURISM AND IMPORT - EXPORT, JSC

311 Đường Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, Quảng Ninh

29/6/2004

Cục Hải quan: Quảng Bình

82

3100128390

Cty Công nghiệp Thương mại Quảng Bình

QUANG BINH GENERAL TRADING COMPANY

02 Trần Hưng Đạo, TX Đồng Hới, Quảng Bình

17/6/20004

Cục Hải quan: TP Đà Nẵng15/6/2004

83

0400101605

Cty Kim khí Miền Trung

CENTRAL VIETNAM METAL COMPANY (CEVIMETAL)

16 Thái Phiên, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng

15/6/2004

84

0400101901

Cty Vận tải Đa phương thức

VIETRANSTIMEX

80 - 82 Bạch Đằng, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng

18/6/2004

Cục Hải quan: Bình Định

85

4100298147

Cty Cổ phần Tàu thuyền và hải sản Cù Lao Xanh

GREENISLE SEAFOOD AND VESSEL ENGINEERING, JSC

06 Phan Chu Trinh

24/5/2004

Cục Hải quan: Đăk Lăk

86

5800417874

BQL Dự án Vệ sinh TP Đà Lạt

 

29 đường 3/4 TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

8/7/2004

87

6000419948

Cty TNHH Tinh bột ĐakNông

DAKNONG STRARCH CO., LTD

 

22/6/2004

Cục Hải quan: Bình Dương

88

3700227650

Cty Hữu hạn Chế biến gia vị Nedspce

NEDSPICE PROCESSING VIETNAM LTD

Hoà Lân, Thuận Giao, Thuận An, Bình dương

4/6/2004

89

3700239825

Cty TNHH Vận tải Long Hoa

LONG HWA TRANSPORTATION CO., LTD

Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương

4/6/2004

90

3700370509

Cty TNHH Đất Tân

DAT TAN CO., LTD

 

4/6/2004

91

3700423616

DNTN Phương Nam I

PHUONG NAM I ENTERPRISEPTE

 

12/7/2004

92

3700475565

Cty TNHH ACC-VINA

ALLERGY CURE & CARE VIETNAM SEWING CO., LTD

 

26/7/2004

Cục Hải quan: An Giang

93

1600150175

DNTN Đang

DNTN DANG

 

6/7/2004

94

1600191767

Cty Du lịch An giang

AN GIANG TOURIMEX CO

17 Nguyễn Văn Cưng

1/7/2004

Cục Hải quan:Bà Rịa - Vũng Tàu

95

3500122026

Cty Côn Sơn

COSIMEX

32 Tôn Đức Thắng

18/6/2004

96

3500340289

DNTN Quang Minh

 

 

23/6/2004

97

3500362405

Cty TNHH Thương mại và Lắp đặt PCCC Tân Lập

TAN LAP FIRE EQUIPMENT INSTALLATION AND TRADING CO

Km 44, Quốc lộ 51, Phú Mỹ, Tân Thành, BR-VT

17/6/2004

98

3500578757

Cty TNHH Đạt Sanh

DAT SINH CO., LTD

524/18/20 Đường 30-4, P.10, TP Vũng Tàu, BR-VT

17/6/2004

99

3500658667

DNTN Cầu Vòng

 

 

4/6/2004

100

3500660183

Cty TNHH SX  Đồ gỗ cao cấp Thượng Hảo

BEST FURNITURE INTERNATIONAL CORP

 

23/6/2004

Cục Hải quan: TP Cần Thơ

101

1800155050

Nông trường Sông Hậu Thành phố Cần Thơ

 

Xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ

26/5/2004

102

1800155251

Cty Thương mại Thành phố Cần Thơ

CAN THO TRADING COMPANY

141 Trần Hưng Đạo, P.An Phú, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

8/6/2004

103

1800155660

Cty Cơ khí Điện máy Cần Thơ

 

103 Nguyễn Trãi, P.An Hội, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ

18/6/2004

104

1800156167

Cty TNHH Kwong Lung - Meko

KWONG LUNG - MEKO CO., LTD

Lô 28 KCN Trà Nóc 1, Q. Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ

2/6/2004

105

1800158710

Cty Cổ phần Thủy sản Cafatex

CAFATEX FISHERY JOINT STOCK CORPORATION

KM 2081 quốc lộ 1, H. Châu Thành A, T. Hậu Giang

27/7/2004

106

1800158968

Cty Mêkông

MEKONG COMPANY

120 Lý Tự Trọng, P. An Cư, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

18/6/2004

107

1800258401

Liên hiệp HTX Thương mại TP Cần Thơ

CAN THO UNITED TRADING  CO OPERATIVE

55 Châu Văn Liêm, P. An Lạc, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

2/6/2004

108

1800556990

DNTN Thương mại Tam Đại Dương

 

 

29/6/2004

Cục Hải quan: Cà Mau

109

2000266476

Cty TNHH chế biến Cá XK Cà Mau

MIHAFISH

969 Nguyễn Hữu Sanh - F6

8/7/2004

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3510/TCHQ-CNTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3510/TCHQ-CNTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/07/2004
Ngày hiệu lực29/07/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3510/TCHQ-CNTT

Lược đồ Công văn 3510/TCHQ-CNTT thông báo thương nhân giải thể, thay đổi thông tin, thay đổi mã số XNK


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 3510/TCHQ-CNTT thông báo thương nhân giải thể, thay đổi thông tin, thay đổi mã số XNK
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu3510/TCHQ-CNTT
     Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
     Người kýNguyễn Công Bình
     Ngày ban hành29/07/2004
     Ngày hiệu lực29/07/2004
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật18 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3510/TCHQ-CNTT thông báo thương nhân giải thể, thay đổi thông tin, thay đổi mã số XNK

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3510/TCHQ-CNTT thông báo thương nhân giải thể, thay đổi thông tin, thay đổi mã số XNK

           • 29/07/2004

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/07/2004

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực