Công văn 3519/BNN-TCLN

Công văn 3519/BNN-TCLN triển khai khảo sát đường giao thông trong rừng đặc dụng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3519/BNN-TCLN triển khai khảo sát đường giao thông trong rừng đặc dụng


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3519/BNN-TCLN
V/v: triển khai khảo sát đường giao thông trong rừng đặc dụng

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Phúc đáp công văn số 8148/BGTVT-CQLXD ngày 01/10/2012 của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai khảo sát bước KTKT dự án Đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan đoạn qua Vườn quốc gia Bạch Mã; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 18, Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng và Điều 4, Thông tư số 117/2010/NĐ-CP">78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết thi hành Nghị định số 117/NĐ-CP thì dự án Đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến La Sơn - Túy Loan qua Vườn quốc gia Bạch Mã phải thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng. Đ có cơ sở thực hiện, theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải về tiến hành khảo sát bước thiết kế kỹ thuật và đề nghị của Vườn quốc gia Bạch Mã tại văn bản số 218CV/VBM-XD ngày 20/8/2012 về việc xin ý kiến chỉ đạo cho phép triển khai khảo sát trước bước thiết kế kỹ thuật đường Hồ Chí Minh phân đoạn km 26+500 đến km 36+00 (đoạn đi qua Vườn quốc gia Bạch Mã); Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng ý việc tổ chức khảo sát đoạn tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua Vườn quốc gia Bạch Mã theo đúng quy định tại văn bản số 572/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2914/QĐ-BGTVT ngày 20/12/2011 của Bộ Giao thông vận tải.

2. Trong quá trình thực hiện, đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo đơn vị khảo sát thiết kế Dự án phải nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế của Vườn quốc gia Bạch Mã và các quy định hiện hành của Nhà nước; không san ủi, phát quang làm ảnh hưởng tới đa dạng sinh học, tài nguyên rừng, không đưa các phương tiện vận chuyển vào hiện trường (xe reo...)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ trưởng (để b/c);
-
VQG Bạch Mã;
-
Lưu VT, TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3519/BNN-TCLN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3519/BNN-TCLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/10/2012
Ngày hiệu lực 12/10/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3519/BNN-TCLN triển khai khảo sát đường giao thông trong rừng đặc dụng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 3519/BNN-TCLN triển khai khảo sát đường giao thông trong rừng đặc dụng
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3519/BNN-TCLN
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký Hà Công Tuấn
Ngày ban hành 12/10/2012
Ngày hiệu lực 12/10/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 3519/BNN-TCLN triển khai khảo sát đường giao thông trong rừng đặc dụng

Lịch sử hiệu lực Công văn 3519/BNN-TCLN triển khai khảo sát đường giao thông trong rừng đặc dụng

  • 12/10/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 12/10/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực