Công văn 3529/BHXH-TCKT

Công văn 3529/BHXH-TCKT năm 2015 về chi hỗ trợ cho Ủy ban nhân dân xã lập danh sách tham gia Bảo hiểm y tế trên địa bàn do Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3529/BHXH-TCKT chi hỗ trợ ủy ban nhân dân xã lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế 2015


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3529/BHXH-TCKT
V/v chi hỗ trợ cho y ban nhân dân xã lập danh sách tham gia BHYT trên địa bàn

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Thông tư liên tịch s 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế; Công văn số 5510/BYT-BH ngày 03/8/2015 của Bộ Y tế về việc chỉ đạo lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT); Công văn số 9751/BTC-HCSN ngày 17/07/2015 của Bộ Tài chính về nội dung chi hỗ trợ cho y ban nhân dân xã lập danh sách tham gia BHYT, Bảo him xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh) một số nội dung như sau:

1. Chi hỗ trợ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là UBND cấp xã) để thực hiện lập danh sách tham gia BHYT trên địa bàn

a) Phạm vi: Chi bồi dưỡng cho cán bộ được giao nhiệm vụ lập danh sách tham gia BHYT.

b) Số kinh phí hỗ trợ, mức chi

- Năm 2015: Số kinh phí hỗ tr đưc căn cứ vào số người tham gia BHYT do UBND cấp xã lập và mức chi 1.500 đng/người.

- Từ năm 2016: Số kinh phí được hỗ trợ được căn cứ vào danh sách tăng, giảm đối tượng được tính theo số người tham gia BHYT tăng, giảm trong năm do UBND cấp xã lập và mức chi BHXH Việt Nam thông báo hàng năm trên cơ sở dự toán được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

c) Hồ sơ thanh toán

- Năm 2015: Căn cứ danh sách người tham gia BHYT do UBND cấp xã lập, Phòng Thu (hoặc bộ phận thu) lập biểu tổng hợp số người tham gia BHYT chuyển Phòng Kế hoạch - Tài chính (hoặc bộ phận kế toán) đ làm h sơ thanh toán (Mu số 01 đính kèm).

- Từ năm 2016: Căn cứ danh sách tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT do UBND cấp xã lập, hằng tháng Phòng Thu (hoặc bộ phận thu) lập biu tng hp tăng giảm số người tham gia BHYT chuyn Phòng Kế hoạch - Tài chính (hoc bộ phn kế toán) để làm hồ sơ thanh toán (Mu s01 đính kèm).

d) Chuyển kinh phí

- Năm 2015: Cơ quan BHXH thực hiện tạm ứng 50% kinh phí htrợ tính theo mức chi quy định và tổng số dân số của xã tại thời điểm hỗ trợ cho UBND cấp xã. Số còn lại cơ quan BHXH chuyn đủ sau khi nhận được danh sách người tham gia BHYT do UBND cấp xã lập.

- Từ năm 2016: Khi nhận được danh sách tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT do UBND cấp xã lập theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 4 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC cơ quan BHXH chuyển kinh phí hỗ trợ cho UBND cấp xã.

Cơ quan BHXH thực hiện chuyển kinh phí chi hỗ trợ cho UBND cấp xã theo phương thức thanh toán chuyn khoản hoặc chi trực tiếp bng tin mặt.

đ) Quyết toán

Kinh phí chi hỗ trợ cho UBND cấp xã để thực hiện lập danh sách tham gia BHYT trên địa bàn được tổng hợp và quyết toán vào chi phí chi quản lý bộ máy của đơn vị (mục 6750, tiểu mục 6799 Mục lục ngân sách chi quản lý bộ máy của Ngành BHXH ban hành kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-BHXH ngày 26/9/2012 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành quy chế chi tiêu nội bộ đối với các đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam).

2. Các nội dung chi liên quan đến việc triển khai thực hiện lập danh sách tham gia BHYT (Chi in ấn mẫu biểu phát cho hộ gia đình để kê khai, chi tập huấn cho UBND cấp xã...)

2.1. Nguồn kinh phí

a) Năm 2015

- Kinh phí chi in ấn mẫu biểu phát cho hộ gia đình đ kê khai danh sách, BHXH tỉnh thực hiện chi từ nguồn chi phục vụ công tác thu được b trí trong dự toán chi quản lý bộ máy giao cho BHXH tỉnh tại Quyết định s150/QĐ-BHXH ngày 06/02/2015 của BHXH Việt Nam về việc giao dự toán thu, chi năm 2015.

- Kinh phí chi tập huấn cho UBND cấp xã: Trên cơ sở kế hoạch tập hun và hướng dẫn của BHXH Việt Nam, BHXH Việt Nam hỗ trợ kinh phí và bsung dự toán cuối năm để các đơn vị thực hiện.

b) Từ năm 2016: BHXH Việt Nam bố trí trong dự toán chi quản lý bộ máy hàng năm của đơn vị.

2.2. Nội dung và mức chi: Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

2.3. Quyết toán

Các nội dung chi liên quan đến việc triển khai thực hiện lập danh sách tham gia BHYT trên địa bàn của UBND cấp xã được tng hợp và quyết toán vào các mục, tiểu mục tương ứng quy định tại Mục lục ngân sách chi quản lý bộ máy của Ngành BHXH ban hành kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-BHXH.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về BHXH Việt Nam để nghiên cứu, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các Ban: Thu, CSYT;
- Lưu: VT, TCKT (04).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

 

BHXH tỉnh....
BHXH huyện…
.

Mu s 01

 

TỔNG HỢP SỐ NGƯỜI THAM GIA BHYT DO UBND XÃ LẬP DANH SÁCH

Tháng.... Năm ....

TT

Xã, phường, thị trấn

Tổng số người

Trong đó

Số người tăng

Số người giảm

A

B

1=2+3

2

3

I

Xã, phường, th trn A

 

 

 

2

Thôn A1

 

 

 

3

Thôn A2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Xã, phường, th trn B

 

 

 

1

Thôn B1

 

 

 

2

Thôn B2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng (I+II+)

 

 

 

Ghi chú: Năm 2015 số người tham gia BHYT do UBND cấp xã lập danh sách tổng hp vào cột 01.

 


Người lập biểu
(ký, ghi rõ họ tên)


Trưởng phòng thu (hoặc phụ trách bộ phận thu)

(ký, ghi rõ họ tên)

Ngày…tháng…năm…
Thủ trưởng đơn vị
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3529/BHXH-TCKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3529/BHXH-TCKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/09/2015
Ngày hiệu lực16/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3529/BHXH-TCKT chi hỗ trợ ủy ban nhân dân xã lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3529/BHXH-TCKT chi hỗ trợ ủy ban nhân dân xã lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3529/BHXH-TCKT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýNguyễn Đình Khương
        Ngày ban hành16/09/2015
        Ngày hiệu lực16/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3529/BHXH-TCKT chi hỗ trợ ủy ban nhân dân xã lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3529/BHXH-TCKT chi hỗ trợ ủy ban nhân dân xã lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế 2015

           • 16/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực